Jste zde

17PBPENV - Environmentální bezpečnost

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPENV KZ 3 2P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2ENB
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zabývá jednotlivými aspekty vlivu životního prostředí na bezpečnost a kvalitu lidského života. Budou klasifikovány hrozby, které narušují rovnováhu jednotlivých ekosystémů, jak vyvolané působením člověka, tak vzniklé přirozeně (přírodní katastrofy). Dále budou popsány strategie odpovědi na tato nebezpečí na národní i mezinárodní úrovni. Budou definovány nejvýznamnější polutanty a popsány způsoby bioremediace znečištěných přírodních zdrojů.

Požadavky:

Povinná účast na přednáškách. Je přípustná jedna absence; delší absence budou omluveny ze závažných a doložených důvodů na základě individuální dohody s přednášející o formě náhrady. Pro úspěšné absolvování předmětu musí každý student prezenčního studia odprezentovat 10-minutovou ústní prezentaci na zadané téma (cca 10 slidů). Tyto prezentace budou probíhat v rámci přednášek dle předem stanoveného harmonogramu během celého semestru. V případě kombinovaného studia bude prezentace na zadané téma zpracována formou písemného referátu (5 stran). Zadání témat prezentací proběhne na začátku semestru.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutno absolvovat dva písemné testy formou otevřených úloh se stručnou odpovědí. Jeden kratší test proběhne v rámci přednášek v polovině semestru, závěrečný test doplněný případně ústním přezkoušením proběhne po skončení semestru. Výsledná známka je průměrem výsledků testů a bodů za prezentaci. Pokud student získá méně než 50 % bodů, nebude zápočet udělen. V případě kombinovaného studia je požadavkem referát a závěrečný test doplněný případně ústním přezkoušením.

Osnova přednášek:

1. Vymezení pojmu environmentální bezpečnost, základní pojmový aparát, historický vývoj pohledu na environmentální bezpečnost. Degradace životního prostředí jako příčina environmentálních konfliktů.

2. Environmentální změny a jejich dopady na environmentální bezpečnost.

3. Environmentální krize a jejich dopady na environmentální bezpečnost.

4. Chemické a biologické látky a infekční agens jako hrozba pro environmentální bezpečnost.

5. Vzduch, voda a půda jako důležité faktory environmentální bezpečnosti.

6. Bioremediace. Typy sanačních technologií. Vybrané kontaminanty a jejich charakteristika. Zpracování odpadů a odpadních vod.

7. Řešení environmentálních konfliktů na mezinárodní úrovni. Mezinárodní organizace a programy.

8. Specifika environmentální bezpečnosti v ČR. Strategie reakce na vybraná rizika přírodního a antropogenního původu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět představí studentům vztah mezi kvalitou lidského života a životním prostředím a definuje jednotlivé faktory, které tento vztah narušují. Zároveň budou diskutovány způsoby, jak lze těmto jednotlivým hrozbám předejít nebo na ně reagovat.

Studijní materiály:

Obsah přednášek

Horáková Dana: Bioremediace. Masarykova universita, Přírodovědecká fakulta, Brno 2006.

Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030. Ministerstvo životního prostředí, 2015. Dostupné on-line na https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf

Skřehot Petr a kol: Prevence nehod a havárií.. 1. díl: Nebezpečné látky a materiály. 2. díl: Mimořádné události a prevence nežádoucích následků. Výzkumný ústav bezpečnosti práce a T-SOFT, Praha 2009.

Další doporučená literatura:

Eichler Jan: Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Ministerstvo obrany ČR - AVIS, Praha, 2006.

ZEMAN Petr a kol.: Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, Brno 2002.

Climate change and international security. Dostupné on-line na http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EN_clim_change_low.pdf

SCHWARTZ Daniel, SINGH Ashbindu: Environmental Conditions, Resources, and Conflicts: An Introductory Overview and Data Collection. UNEP, 1999. Dostupné on-line na http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/conflict/schwartz_singh_1999.pdf

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram výuky ZS 2023/2024

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora2.15 MB