Jste zde

17PBPEKR - Etika krizového řízení

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPEKR Z 2 1P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2ET
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět studenta seznamuje se základními etickými problémy v oblasti aplikované etiky vzhledem k budoucímu profesnímu zaměření. Rozvíjí studentovu schopnost uvažovat v rámci etických souvislostí, diskutovat, argumentovat a obhajovat své názory v oblasti eticky dilematických situací.

Požadavky:

Vypracování seminární práce na zvolené téma z oblasti bioetiky.

Seminární práce musí splňovat formální strukturu, tzn. 5-25 normostran písemného textu. Text může být doplněn grafickými, obrazovými přílohami, tabulkami nebo jiným materiálem, který byl při psaní použit. Tyto se nepočítají do norm. textu.

Práce by měla být strukturována do úvodu, teoretické a praktické části, závěru.

V rámci textu seminární práce student prokazuje, že dokáže na vymezeném rozsahu zpracovat dostatečně odborně zadané téma s použitím odborné literatury.

Práce musí (!!!!!) obsahovat seznam použité literatury a zdrojů, citace dle norem (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2). Práce nesplňující normy budou automaticky hodnoceny stupněm F .

Návrh témat se nachází ve studijních materiálech.

Student zašle seminární práci elektronickou formou ve formátu doc., docx , pdf (!!!! Ostatní formáty nebudou akceptovány!!!!) 3 týdny před plánovaným termínem ukončení výuky /či do data stanoveného vyučujícím/ na e-mailovou adresu vyučujícího. Práce zaslané po termínu nebudou přijaty!!!!

Osnova přednášek:

1.Základy etiky. Etika jako filozofická kategorie. Aplikovaná etika

2. Bioetika a lidská práva

3. Etické kodexy. Problematika etických kodexů v jednotlivých profesích.

4. Etika v IZS. Etika ve veřejné správě

5. Manažerská etika.

6. Etické aspekty krizové komunikace.

7. Etické aspekty v rámci řešení hromadného neštěstí

8. Etický přístup k obětem katastrof.

9. Etické aspekty interkulturní komunikace.

10.Etika a média. Etika a informační technologie.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Základní informace v oblasti teoretické etiky i etiky v krizovém řízení a v metodologii etiky. Rozpracování teoretických východisek v různých oblastech krizového řízení jako principy jednání se zúčastněnými, národní a mezinárodní právní normy,managerská etika,multikulturní aspekty, etiky v IZS a etika ve veřejné správě.

Studijní materiály:

[1] HAŠKOVCOVÁ, H.: Informovaný souhlas. Praha: Galén, 2007.

[2] HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika. Praha: Galén, 2002.

[3] MUNZAROVÁ, M.: Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada Publishing, 2005.

[4] ONDOK, J. P.: Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Brno: Triton, 2005.

[5] Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Praha: MZd ČR, 2000.

[6] Současně platné etické a zákonné normy

[7] Ptáček R., Bartůněk P. a kol.: Eutanazie ? pro a proti, Grada 2012

[8] Ptáček R., Bartůněk P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně, Grada 2011

[9] Pospíšil C.V.: Zápolení o naději a lidskou důstojnost, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

[10] Vácha M, Konigová R, Mauer M.: Základy moderní lékařské etiky, Portál, 2012

[11] Nesvadba P.: Policejní etika, nakl. Aleš Čeněk, 2009

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Opora Etika krizového řízení794.19 KB