Jste zde

17PBPCNP - Civilní nouzová připravenost

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPCNP Z,ZK 3 2P+1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2CNP
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je zvládnutí základů a hlavních principů civilní nouzové připravenosti (CNP), v nezbytném rozsahu pro pochopení problematiky zabezpečení ochrany obyvatelstva před účinky mimořádných událostí nebo krizových situací nevojenského charakteru. Spolupráce v oblasti CNP na mezinárodní úrovni probíhá zejména v rámci Evropské unie a NATO. Spolupráce NATO a EU v oblasti civilní ochrany se zaměřuje na lepší ochranu lidí, jejich životního prostředí, majetku a kulturního dědictví v případě závažných přírodních katastrof nebo katastrof způsobeným lidským faktorem vznikající jak uvnitř tak mimo EU. V rámci výuky bude objasněna i politika krizové intervence a připravenosti OSN a OBSE a základní struktura civilní nouzové připravenosti a povinnosti státu v oblasti ochrany obyvatelstva.

Požadavky:

Zápočet:

zpracování uceleného referátu a vystoupení s ním na semináři,

70% účast a aktivní vystoupení na seminářích,

aktivita na seminářích bude hodnocena a brána jako jeden z předpokladů udělení zápočtu,

bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOS není možné realizovat zkoušku.

Zkouška:

přezkoušení testem, požadavek 70% úspěšnosti

zkouška je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu a nebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení,

hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správně,

Tematické okruhy ke zkoušce:

1.Pojetí civilní nouzové připravenosti v Evropské unii a v NATO.

2.Pojetí civilní nouzové připravenosti v OSN a OBSE,

3.Řešení otázek ochrany obyvatelstva v některých státech EU a NATO.,

4.Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva,

5.Pojetí, význam a struktura civilní nouzové připravenosti v ČR.

6.Ochrana obyvatelstva jako základní součást civilní nouzové připravenosti, význam a její členění,

7.Přehled nejdůležitější platné legislativy ochrany obyvatelstva.

Osnova přednášek:

1.týden Úvod do studia předmětu „Civilní nouzová připravenost“.

2.týden Pojetí civilní nouzové připravenosti v EU a v NATO

3. týden Pojetí civilní nouzové připravenosti v OSN a OBSE,

4. týden Pojetí, význam a struktura civilní nouzové připravenosti v ČR.

5. týden Řešení otázek ochrany obyvatelstva v některých státech EU a NATO

6. týden Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva,

7. týden Přehled nejdůležitější platné legislativy v oblasti ochrany obyvatelstva.

8. týden Ochrana obyvatelstva jako základní součást civilní nouzové připravenosti, význam a její členění,

9. týden Ochrana obyvatelstva - varování, evakuace, ukrytí.

10. týden Ochrana obyvatelstva - oblast nouzového přežití, ochrana osob před kontaminací, humanitární pomoc.

Osnova cvičení:

1.týden Význam, úkoly a zodpovědnosti v oblasti civilní nouzové připravenosti.

2.týden Pojetí civilní nouzové připravenosti v Evropské unii a v NATO.

3. týden Pojetí civilní nouzové připravenosti v OSN a OBSE,

4. týden Řešení otázek ochrany obyvatelstva v některých státech EU a NATO.

5. týden Pojetí, význam a struktura civilní nouzové připravenosti v ČR.

6. týden Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události,řešení modelových situací v oblasti ochrany obyvatelstva.

7. týden Řešení modelových situací v oblasti ochrany obyvatelstva.

8. týden Ochrana obyvatelstva jako základní součást civilní nouzové připravenosti, význam a její členění,

9. týden Ochrana obyvatelstva - varování, evakuace, ukrytí.

10. týden Ochrana obyvatelstva - oblast nouzového přežití, ochrana osob před kontaminací,humanitární pomoc.

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a nástroji, které jsou používány v České republice pro řízení bezpečnosti v území a pro krizové řízení. Předmět klade důraz zejména na právní úpravu zajišťování bezpečnosti České republiky a zabývá se prevencí, ve smyslu opatření, jimiž lze vzniku mimořádných událostí či krizí předcházet, nebo jejichž aplikace zajistí zmírnění dopadů na chráněné zájmy státu, přípravou na řešení mimořádných událostí a krizí odpovědnými orgány moci veřejné, zvládáním mimořádných událostí v rámci standardní běžné činnosti správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému, řešením krizí za použití nadstandardních zdrojů, sil a prostředků při nutnosti omezení některých práv a svobod či nařízení povinností v intencích vyhlášení jednoho z krizových stavů, a také procesy aplikovanými po těchto událostech za účelem obnovy zasaženého území. Studenti se budou schopni orientovat zejména v krizové a branné legislativě a naučí se v rámci cvičení sami aktivně formulovat a řešit problémy při zajišťování bezpečnosti státu jednotlivými participujícími subjekty.

Studijní materiály:

[1] Povinná literatura:

[2] REKTOŘÍK, J. A KOL. Krizový management ve veřejné správě : teorie a praxe. Praha : Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-83-1.

[3] Ing. Jarmil Valášek, Ph.D.,Ing. František Kovářík a kolektiv, Krizové řízení při nevojenských krizových situacích ,modul C, generální ředitelství HZS ČR,Praha 2008,

[4] Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D.doc. RNDr. Petr LINHART, CSc. Ochrana obyvatelstva,MODUL E, GŘ HZS ČR, Praha 2006,

[5] HORÁK, R., KRČ, M., ONDRUŠ, R., DANIELOVÁ, L. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu; LINDE PRAHA: 2004;

[6] PROCHÁZKOVÁ, D., ŘÍHA, J. Krizové řízení; Praha: GŘ HZS ČR, 2004;

[7] KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva; Edice SPEKTRUM SPBI, 2005,

[8] Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik. Grada Publishing, Praha, 2003

[9] Antušák, E., Kopecký, Z.: Úvod do teorie krizového managementu. VŠE, Praha, 2003 .

[10] ŠENOVSKÝ, M. a ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2005, s., 97, ISBN 80-86634-55-8.

[11]Doporučená literatura:

[12] Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky

[13] Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. a navazující zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

[14] Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů

[15] Sebeochrana obyvatelstva ukrytím,Metodická pomůcka, GŘ HZS ČR, Praha 2001,

[16] Vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

[17] Ing. Miroslav Kroupa, Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek,GŘ HZS ČR, Praha 2004,

[18] Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných PO a PFO na ochranu obyvatelstva

[19] Odborná periodika a portály krizového řízení na webu:

www.hzscr.cz/ Vzdělávání: obsahová náplň vzdělávacích programů stanovených Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení je rozdělena na jednotlivé oblasti vzdělávání, k nimž byly pro studijní účely zpracovány studijní texty.

V Koncepci vzdělávání v oblasti bezpečnosti je uvedeno 10 modulů: modul A - obecné zásady krizového řízení, modul B - úvod do problematiky krizového řízení, modul C - krizové řízení při nevojenských krizových situacích, modul D - krizové řízení v oblasti obrany státu, modul E - ochrana obyvatelstva, modul F - ochrana ekonomiky, modul G - vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, modul H - hospodářská opatření pro krizové stavy, modul I - IZS a požární ochrana a modul J - krizové řízení v oblasti zdravotnictví.

www.hzscr.cz/casopis-112.aspx, Odborný časopis GŘ HZS pro krizové řízení a požární ochranu.

http://www.verejnasprava.info/ Odborný čtrnáctideník Vlády ČR pro teorii a praxi veřejné správy.

http://www.defenceandstrategy.eu/ - Časopis Univerzity obrany je odborným periodikem, které je zaměřeno na publikaci textů z oblasti strategických a bezpečnostních studií, vojenství a příbuzných oborů.

http://www.army.cz/avis/voj_rozhl. Vojenský teoretický a odborný čtvrtletník, jehož hlavním posláním je napomáhat prosazování zásad vojenské doktríny v teorii i praxi života a činnosti vojsk.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2021/2022162.21 KB

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 

Metodická příručka nebo studijní opora: