Jste zde

17PBPBPS - Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPBPS Z,ZK 5 2P+1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2BOS
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování obsahově završuje skupinu předmětů v oblasti teorie a praxe bezpečnosti a krizového řízení, které studenti absolvovali v průběhu svého studia. Retrospektivně shrnuje hlavní zásady teorie bezpečnosti a zasazuje je do aktuálního vývoje bezpečnostního prostředí a bezpečnostní politiky a rovněž i do současné reality mezinárodních vztahů a fungování bezpečnostního systému České republiky. Student by měl být schopen pochopit jevy ovlivňující bezpečnostní prostředí, analyzovat jej a vyjádřit příslušné závěry.

Požadavky:

Zápočet:

Účast je povinná na všech cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena, a to pouze jedna). Každý student vypracuje seminární práci na téma schválené učitelem v rozsahu 5 normostran, kterou obhájí před ostatními studenty v rámci cvičení. Podmínkou získání zápočtu je aktivita na cvičeních, zpracování a obhajoba seminární práce.

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet. Zkouška spočívá z písemného zpracování odpovědí na 3 otázky, zformulované z obsahu přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia. Zkouškou student prokazuje své znalosti na úrovni odpovídající absolvované části studia a dále schopnost získané poznatky tvůrčím způsobem aplikovat.

Osnova přednášek:

1.Úvod do studia bezpečnostní politiky státu, obrany státu a jejího zajišťování.

2.Aktuální hrozby a rizika bezpečnosti na regionální a globální úrovni.

3.OSN, vznik a vývoj.

4.EU, OBSE, vznik a vývoj.

5.NATO, vznik a vývoj.

6.Zásady bezpečnostní politiky ČR.

7.Ozbrojené síly a jejich funkce při zajišťování obrany ČR.

8.Konflikty v Evropě s důrazem na 21. století, jejich příčiny a důsledky.

9.Konflikty ve světě s důrazem na 21. století, jejich příčiny a důsledky.

10.USA, Ruské federace a Číny, bezpečnostní politika, vývoj jejich vztahů.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1.Východiska bezpečnostních studií a teorie bezpečnosti pro studium předmětu.

2.Aktuální hrozby a rizika z hlediska bezpečnosti ČR.

3.Místo a úloha OSN při zajišťování mezinárodní bezpečnosti.

4.Místo a úloha EU a OBSE při zajišťování mezinárodní stability.

5.Místo a úloha NATO při zajišťování mezinárodní bezpečnosti.

6.Příspěvek ČR k zajišťování mezinárodní bezpečnosti.

7.Místo a úloha ozbrojených sil ČR v systému zajišťování obrany a bezpečnosti ČR.

8.Konflikty v Evropě a ve světě, jejich příčiny a důsledky, poučení.

9.USA, Ruská federace, Čína, vliv na formování globálního bezpečnostního prostředí.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálním vývojem v oblasti zajišťování mezinárodní bezpečnosti a bezpečnostní a obranné politiky České republiky. Dále, upevnit jejich vědomosti týkající se rámce a základních obsahových otázek teorie bezpečnosti a teorie mezinárodních vztahů a způsobu jejich aplikace v teorii a praxi jednotlivých bezpečnostních disciplín. Vést studenty k pochopení základních souvislostí vývoje bezpečnostního prostředí a místa a role mezinárodních bezpečnostních institucí při zajišťování mezinárodní bezpečnosti a bezpečnosti České republiky.

Studijní materiály:

Studijní materiály:

Literatura povinná:

1.KARAFFA, Vladimír, Martin HRINKO, Jaromír ZŮNA a kol. Vybrané kapitoly o bezpečnosti. Praha: Vysoká škola CEVRO Institut, 2022, 624 s. ISBN 978-80-87125-35-9.

2.EICHLER, Jan. Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování.

3.STOJAR, Richard. Bezpečnostní prostředí: sektorová analýza a implikace pro ozbrojené síly ČR 2020. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2021. ISBN 978-80-7582-375-5. Dostupné také z: https://bit.ly/3Fvg0CE

4.ZEMAN, Petr (ed.): Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU – Ústav strategických studií VA v Brně, 2002, Dostupné z: http://www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=16048

5.Bezpečnostní strategie ČR (2015). Dostupné z:https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf

6.Obranná strategie ČR (2017). Dostupné z https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/obranna-strategie-2017.pdf

Doporučené informační zdroje:

1.BALABÁN, Miloš a Bohuslav PERNICA. Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 9788024631509.

2.SMOLÍK, Josef a Tomáš ŠMÍD. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, 276 s. ISBN 978-80-210-5288-8.

3.BUZAN, Barry, WæVER, Ole, DE WILDE, Jaap. Bezpečnost : Nový rámec pro analýzu. Ivo Lukáš. 1. vyd. Brno : Centrum strategických studií, 2005. 267 s. Současná teorie mezinárodních vztahů. ISBN 80-903333-6-2.

4.BÁRTA, Miroslav, KOVÁŘ Martin, FOLTÝN Otakar /eds./. Povaha změny. Nakladatelství Vyšehrad, Praha, 2015, 320 stran, vydání 1. ISBN 978-80-7429-641-3.

5.BÁRTA, Miroslav. Sedm zákonů. Nakladatelství JOTA, Brno, 2021, 312 s. ISBN 978-80-7565-640-7.

6.Oficiální webové stránky vlády, MO, MZV, MV, NATO, EU, OSN, OBSE.

7.Právní předpisy ČR. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/

8.Odborný časopis: Obrana a strategie, dostupný z https://www.obranaastrategie.cz/. ISSN 1802-7199 (on-line)

9.Odborný časopis: Mezinárodní vztahy, dostupný z https://mv.iir.cz/index. ISSN 2570-9429 (online)

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2022/23124.02 KB

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora předmětu871.7 KB