Jste zde

17PBPAMN - Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPAMN Z,ZK 3 2P+1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2ARS
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je zvládnutí základů a hlavních nástrojů analýz a metod řešení krizových situací, v nezbytném rozsahu pro pochopení problematiky zabezpečení ochrany obyvatelstva před účinky mimořádných událostí nebo krizových situací nevojenského charakteru. Dále seznámit studenty s problematikou působnosti a činností při výstavbě a ochraně prvků kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury. V rámci výuky bude objasněna i politika krizového plánování a připravenosti státu v oblasti ochrany obyvatelstva. Prakticky bude procvičeno plánování evakuace středního rozsahu a zpracování plánovacích předpokladů ke zpracování plánu ochrany prvků kritické infrastruktury.

Požadavky:

Zápočet:

zpracování uceleného referátu a vystoupení s ním na semináři,

70% účast a aktivní vystoupení na seminářích,

zpracování a obhájení týmového praktického projektu v oblasti evakuace obyvatelstva a plánu ochrany kritické infrastruktury,

vystoupení na seminářích a hodnocení týmového projektu budou brána jako jeden z předpokladů udělení zápočtu, dále tato hodnocení budou započítána do celkové známky u zkoušky

bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOS není možné realizovat zkoušku.

Zkouška:

přezkoušení testem, požadavek 70% úspěšnosti

zkouška je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu a nebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení,

hodnocení testu: A - 19 otázek správně, B -18, C -17, D -16, E -14 otázek správně

Tematické okruhy ke zkoušce:

1.Možná ohrožení, analýza rizik,

2.Základní používané metody analýzy rizik, jejich účinnost a použití,

3.Krizové řízení, krizové plánování a krizové stavy,

4.Kritická infrastruktura a Evropská kritická infrastruktura, význam a struktura,

5.Kritická infrastruktura a Evropská kritická infrastruktura, plánování a řešení opatření k ochraně kritické infrastruktury,

6.Postupy a posloupnost řešení krizových situací,

7.Metody a formy použití ozbrojených a bezpečnostních sborů při řešení krizových situací,

8.Generální inspekce bezpečnostních sborů, složení, působnost a úkoly v oblasti bezpečnosti státu

Osnova přednášek:

1.týden Úvod do studia předmětu „Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací “.

2.týden Možná ohrožení, analýza rizik,

3. týden Základní používané metody analýzy rizik, jejich účinnost a použití,

4. týden Krizové řízení, krizové plánování a krizové stavy,

5. týden Kritická infrastruktura a Evropská kritická infrastruktura, význam a struktura,

6. týden Kritická infrastruktura a Evropská kritická infrastruktura, plánování a řešení opatření k ochraně kritické infrastruktury,

7. týden Postupy a posloupnost řešení krizových situací,

8. týden Metody a formy použití ozbrojených a bezpečnostních sborů při řešení krizových situací,

9. týden Generální inspekce bezpečnostních sborů, složení, působnost a úkoly v oblasti bezpečnosti státu,

10. týden Informační systém krizového řízení, možné formy rozvoje efektivity krizového řízení

Osnova cvičení:

1.týden Zadání úkolů k týmovém projektům ke zpracování plánu evakuace části města středního rozsahu a plánu ochrany objektu kritické infrastruktury.

2.týden Možná ohrožení, analýza rizik

3. týden Základní používané metody analýzy rizik, jejich účinnost a použití

4. týden Objasnění a posouzení plánu evakuace části města.

5. týden Kritická infrastruktura a Evropská kritická infrastruktura, význam a struktura

6. týden Kritická infrastruktura a Evropská kritická infrastruktura, plánování a řešení opatření k ochraně kritické infrastruktury

7. týden Postupy a posloupnost řešení krizových situací

8. týden Metody a formy použití ozbrojených a bezpečnostních sborů při řešení krizových situací

9. týden Objasnění a posouzení plánu ochrany objektu kritické infrastruktury

10. týden Zápočet/ Informační systém krizového řízení

Cíle studia:

Student bude schopen se podílet na zpracování dokumentace pro řešení mimořádných událostí a krizových situací a na jejich řešení.

Studijní materiály:

[1] Povinná literatura:

[2] REKTOŘÍK, J. A KOL. Krizový management ve veřejné správě : teorie a praxe. Praha : Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-83-1.

[3] Ing. Jarmil Valášek, Ph.D.,Ing. František Kovářík a kolektiv, Krizové řízení při nevojenských krizových situacích ,modul C, generální ředitelství HZS ČR,Praha 2008,

[4] Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D.doc. RNDr. Petr LINHART, CSc. Ochrana obyvatelstva,MODUL E, GŘ HZS ČR, Praha 2006,

[5] HORÁK, R., KRČ, M., ONDRUŠ, R., DANIELOVÁ, L. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu; LINDE PRAHA: 2004;

[6] PROCHÁZKOVÁ, D., ŘÍHA, J. Krizové řízení; Praha: GŘ HZS ČR, 2004;

[7] Smejkal, V. a Rais K. Řízení rizik. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0198-7.

[8] KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva; Edice SPEKTRUM SPBI, 2005,

[9] Antušák, E., Kopecký, Z.: Úvod do teorie krizového managementu. VŠE, Praha, 2003

[10] Doporučená literatura:

[11] Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky

[12] Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. a navazující zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

[13] Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů

[14] Vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

[15] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování;

[16] Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí z 10. července 2003, Částka 6/2003, Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO - 1590/IZS - 2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí,

[17] MV-140690-1/PO-PKR-2011, Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

[18] MV-76085-1/PO-OKR-2011, Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

[19] Odborná periodika a portály krizového řízení na webu:

[20] www.hzscr.cz/ Vzdělávání: obsahová náplň vzdělávacích programů stanovených Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení je rozdělena na jednotlivé oblasti vzdělávání, k nimž byly pro studijní účely zpracovány studijní texty.

V Koncepci vzdělávání v oblasti bezpečnosti je uvedeno 10 modulů: modul A - obecné zásady krizového řízení, modul B - úvod do problematiky krizového řízení, modul C - krizové řízení při nevojenských krizových situacích, modul D - krizové řízení v oblasti obrany státu, modul E - ochrana obyvatelstva, modul F - ochrana ekonomiky, modul G - vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, modul H - hospodářská opatření pro krizové stavy, modul I - IZS a požární ochrana a modul J - krizové řízení v oblasti zdravotnictví.

[21] www.hzscr.cz/casopis-112.aspx, Odborný časopis GŘ HZS pro krizové řízení a požární ochranu.

[22] http://www.verejnasprava.info/ Odborný čtrnáctideník Vlády ČR pro teorii a praxi veřejné správy.

[23] http://www.defenceandstrategy.eu/ - Časopis Univerzity obrany je odborným periodikem, které je zaměřeno na publikaci textů z oblasti strategických a bezpečnostních studií, vojenství a příbuzných oborů.

[24] http://www.army.cz/avis/voj_rozhl. Vojenský teoretický a odborný čtvrtletník, jehož hlavním posláním je napomáhat prosazování zásad vojenské doktríny v teorii i praxi života a činnosti vojsk.

[25] www.tlp-emergency.com; Ministerstvo životního prostředí ČR

[26] http://europa.eu.int/comm/external_relations/cpcm/cm.htm EUROPA - Portál Evropské unie - Civilian Crisis Management,

[27] http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf OSN, ReliefWeb - Serving the Information Needs of the Humanitarian Relief Community

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2022/2023178.31 KB

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora předmětu1.37 MB