Jste zde

17PBLZTXAA - Základy toxikologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLZTXAA Z,ZK 2 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studijní předmět představuje toxikologie jako multidisciplinární vědu, která se zaměřuje na zkoumání negativního vlivu chemických sloučenin na živé organismy.

Obsahem předmětu bude vztah mezi chemickou látkou a její toxicitou, bezpečná práce s chemikáliemi, toxikokinetika, interakce toxických látek s organismem, klinické projevy intoxikace, možnosti kvantitativního stanovení a testování toxických účinků chemických látek. Ve speciální části je kladen důraz na jedy, které vedou k častým otravám a jedy nejnebezpečnější.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence) a zpracování prezentace na zvolené téma (prezentace 20 - 25 min., zpracovaná v PowerPointu).

Požadavky ke zkoušce: Splnění požadavků k zápočtu. Zkouška je písemná, formou testu s volenou odpovědí. Opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem. Test obsahuje celkem 30 testových otázek.

Bodové hodnocení:

30 - 29 správných odpovědí = 1 (A)

28 - 27 správných odpovědí = 1,5 (B)

26 - 24 správných odpovědí = 2 (C)

23 - 21 správných odpovědí = 2,5 (D)

20 - 17 správných odpovědí = 3 (E)

16 a méně správných odpovědí = 4 (F)

Osnova přednášek:

Úvod do toxikologie, vymezení předmětu, definice a základní toxikologické pojmy.

Rozdělení a toxikologická klasifikace chemických látek.

Toxicitní parametry a selektivní toxicita.

Vztahy mezi chemickou strukturou látky a toxikologickým účinkem, faktory ovlivňující toxický účinek.

Adsorpce, distribuce, exkrece a biotransformace chemických látek.

Toxikokinetika a biotransformace chemických látek v organismu.

Mechanismy toxického účinku chemických látek.

Klinické projevy intoxikace.

Obecné zásady terapie otrav.

Osnova cvičení:

Metody experimentální toxikologie.

Toxikologicky významné syntetické jedy.

Toxikologicky významné přírodní jedy (toxiny).

Laboratorní metody stanovení toxických látek v biologických materiálech

Cíle studia:

Student získá teoretické znalosti o významných chemických látkách přírodního a syntetického charakteru s ohledem na možnost intoxikace člověka. Dále bude seznámen s chemickými a biologickými vlastnostmi jedovatých přírodních a syntetických chemických látek, o klinickém obraze intoxikace, poskytování první pomoci a o ochraně před nimi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Patočka, J.: Úvod do obecné toxikologie. Praha: Manus, 2003. ISBN 80-86571-04-1.

Prokeš, J. a kol.: Základy toxikologie. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-301-X.

Horák, J., Linhart, I., Klusoň, P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: VŠCHT, 2004.: ISBN 80-7080-548-X.

Balíková, M.: Forenzní a klinická toxikologie. Galén: Praha, 2004. ISBN 80-7262-284-6.

Doplňují literatura:

Heinz, L. a kol.: Farmakologie a toxikologie. Praha: Grada, 2004.

Pelclová, D. a kol.: Nejčastější otravy a jejich terapie. Praha: Galén, 2009.

Pelclová, D. a kol.: Nemoci z povolání a intoxikace. Praha: Karolinum, 2006.

Ševela, K. a kol.: Akutní intoxikace v intenzivní medicíně. Praha: Grada, 2002.

server TOXICOLOGY (Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.) - http://www.toxicology.cz/

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
Office presentation icon Základy toxikologie23.35 MB

Ostatní: