Jste zde

17PBLEZ - Etika ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLEZ KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je prezentace základních filozofických pojmů, přehled filozofických směrů a historického vývoje etických škol. Představeny jsou etické kodexy,které se týkají profese zdravotního laboranta. Cílem předmětu je především formování etických postojů, které jsou součástí profesionality zdravotnických pracovníků.

Student po absolvování předmětu zná základní filozofickou terminologii, základní filozofické směry, na nichž etika staví. Je seznámen s historií etiky a chápe základní principy filozofie křesťanské etiky

a bioetiky. Rovněž zná etické kodexy, využívané v klinické praxi, má znalosti etiky ve vztahu k současnému biomedicínskému výzkumu, je schopen analyzovat etické problémy alternativní medicíny a zaujímat k nim vlastní postoje. V neposlední řadě je obeznámen s nejčastějšími etickými problémy každodenní zdravotnické praxe

a umí je řešit. Chápe požadavky, kladené na etiku práce s obtížnými klienty a projevuje etické postoje, které jsou nedílnou součástí profesionality zdravotnických pracovníků.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet:

Písemný test reflektující osnovu přednášek a témata probíraná na přednáškách.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu musí student obdržet min. 50 % z celkového počtu bodů. Klasifikace dle klasifikační stupnice ČVUT.

V případě nesplnění testu je možnost jednoho opakování.

Osnova přednášek:

1. Etika jako filozofická kategorie. Kořeny etiky. Základní pojmy.

2. Historie lékařské etiky. Etika jako tradiční součást medicíny. Vznik lékařské etiky jako moderního oboru. Etika v práci zdravotního laboranta.

3. Vztah právních a etických norem, vznik a vývoj současných deontologických etických kodexů ve zdravotnictví.

4. Etický kodex nelékařského zdravotnického pracovníka vzhledem k profesi zdravotního laboranta.

5. Etické kodexy chránící práva ve zdravotnictví.Práva pacientů a profese zdravotního laboranta

6.Problematika informovaného souhlasu, problémy v aplikaci informovaného souhlasu v praxi. Informovaný souhlas a jeho využití v praxi zdravotního laboranta.

7.Ochrana osobních dat, povinnost mlčenlivosti a prolomení mlčenlivosti. Výhrada svědomí

8.Problém bezpečnosti a lidské důstojnosti klientů s ohledem na laboratorní postupy

9.Etické a právní normy regulující výzkum v medicíně

10.Etické problémy umírání a smrti

11.Etická problematika transplantace orgánů

12.Etické aspekty asistované reprodukce, klonování, genetické testování

13.Alokace zdrojů, problém ceny a nákladů ve zdravotnictví

14.Zavádění nových technologií v medicíně, etika reklamy

Osnova cvičení:

není určena

Cíle studia:

Cílem předmětu je především formování etických postojů, které jsou součástí profesionality zdravotnických pracovníků.

Student po absolvování předmětu zná základní filozofickou terminologii, základní filozofické směry, na nichž etika staví. Je seznámen s historií etiky a chápe základní principy filozofie křesťanské etiky

a bioetiky. Rovněž zná zdravotnické kodexy, využívané v klinické praxi, má znalosti etiky ve vztahu k současnému biomedicínskému výzkumu, je schopen analyzovat etické problémy alternativní medicíny a zaujímat k nim vlastní, žádoucí postoje. V neposlední řadě je obeznámen s nejčastějšími etickými problémy každodenní zdravotnické praxe

a umí je řešit, chápe požadavky, kladené na etiku práce s obtížnými klienty a projevuje etické postoje, které jsou nedílnou součástí profesionality zdravotnických pracovníků.

Studijní materiály:

1. Haškovcová, H. Lékařská etika. 4. vyd. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-807492204-6

2. Munzarová M.: Proč NE etanázii aneb Být, či nebýt? Olomouc: Karmelitánské nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7195-304-3

3. Munzarová, M.: Lékařský výzkum a etika. Praha, Grada Publishing, 2011, ISBN 80-247-0924-4

4. Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A do Z. Praha, Grada Publishing 2005. ISBN 80-247-1024-2

5. Ptáček, R., Bartůněk, P. et al. Lékař a pacient v moderní medicíně. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5788-9

6. Ptáček, R.; Bartůněk, P. a kol: Etika a komunikace v medicíně. Praha, Grada Publishing, 2011

7. Sokol, J. Etika a život. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-063-3 (elektronická kniha)

8. Sokol, J. Malá filozofie člověka/ Slovník filozofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 2012. (elektronická kniha)

9. Šimek, J.: Lékařská etika. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5306-5

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: