Jste zde

17PBITM1 - Základy teoretické medicíny I

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBITM1 Z,ZK 3 2P česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBITM1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBITM2
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBITM1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět zahrnuje základy z oborů teoretické medicíny, jako je anatomie,bioetika a lékařská etika, biochemie, biostatistika, demografie, farmakologie, fyziologie, lékařská chemie, lékařská biofyzika, lékařská geografie, mikrobiologie, patologická fyziologie, lékařská informatika, patologie. Cílem první části předmětu je seznámit studenta s odbornou terminologií v oblasti teoretické medicíny a základní znalostí systematické a topografické anatomie orgánů a orgánových systémů.

Požadavky:

1. Zápočet:

Vypracování seminární práce na zvolené téma,

Seminární práce musí splňovat formální strukturu, tzn. 5-25 normostran písemného textu. Text může být doplněn grafickými, obrazovými přílohami, tabulkami nebo jiným materiálem, který byl při psaní použit.

Práce by měla být strukturována do úvodu, teoretické části, závěru.

V rámci textu seminární práce student prokazuje, že dokáže na vymezeném rozsahu zpracovat dostatečně odborně zadané téma s použitím odborné literatury.

Práce musí obsahovat seznam použité literatury a zdrojů, citace dle norem (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2)

Témata budou se studenty konzultována vzhledem k jejich zájmu o danou problematiku.

Návrh témat se nachází ve studijních materiálech.

Student si téma vybírá nejpozději do 8. týdne semestru, vybrané téma si zapisuje do formuláře, který předkládá vyučujícímu.Student zašle seminární práci elektronickou formou ve formátu doc. 14 dní před plánovaným termínem zápočtu na e-mailovou adresu vyučujícího.

2. Zkouška

Předpokladem je zvládnutí teoretických základů z přednášené látky. Zkouška se skládá ze dvou částí:

- z multiple choice testu, nezbytná alespoň 70% úspěšnost, celkový počet otázek 20;

- z hodnocení seminární práce zpracované v rámci zápočtu.

Výsledná známka je průměrem hodnocení obou částí.

Upozornění: interval mezi napsáním testu v řádném a opravném termínu nebo mezi opravnými termíny musí být minimálně sedmidenní

Osnova přednášek:

1. týden: Úvod do anatomie, historie oboru,postavení anatomie v biologických vědách, druhy anatomie, metodologie anatomie, uchování anatomických preparátů

2. týden: Anatomické názvosloví, osy, roviny a směry, odborná terminologie

3. týden: Buňka, tkáň, orgán. Vnitřní prostředí organizmu

4. týden: Pohybový aparát: kost: složení, spojení kostí

5. týden: Pohybový aparát: kosterní soustava

6. týden: Pohybový aparát: sval, uspořádání, svalová aktivita,

7. týden: Pohybový aparát: svalové skupiny

8. týden: Krevní oběh

9. týden: Dýchací soustava

10. týden:Trávicí soustava

11. týden: Vylučovací soustava

12. týden: Kůže, termoregulace

13. týden: Řídící systémy lidského organizmu: Nervové řízení organizmu

14. týden: Řídící systémy lidského organizmu: Nervové řízení organizmu

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student by měl získat přehled o morfologii člověka, která je předpokladem pro pochopení funkčních souvislostí a podkladem pro budoucí profesní orientaci v biomedicínském prostředí.

Studijní materiály:

[1] Dylevský, I.: Funkční anatomie člověka. Praha: Grada Publishing, 2009.

[2] Feneis, H.: Obrazový anatomický slovník. Praha: Grada Publishing, 2007.

[3] Mourek, J.: Fyziologie. Praha: Grada Publishing, 2005.

[4] Dylevský I.: Dětský pohybový systém, Praha: Palestra, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, 2011

Doporučená literatura:

Čihák, R. : Anatomie. I, II, III. 3 vyd. Praha: Grada Publishing, 2011.

Merkunová, A., Orel M.: Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha, Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1521-6

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: