Jste zde

17PBIPM2 - Základy preklinické medicíny II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIPM2 Z,ZK 3 2P česky
Vztahy:
Předmět 17PBIPM2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBIPM1
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBIPM2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

:

Přehled z oblasti obecné a komunální hygieny prostředí. Především hygienické požadavky pracovního prostředí pro vybrané fyzikální a chemické složky. Obecná a komunální hygiena: Vývoj hygieny. Základní ustanovení o hygienických složkách a jejich organizace. Hygiena ovzduší, půdy, vody a hygiena sídelných útvarů. Hygienické požadavky na pracovní prostředí: Hygiena práce. Fyzikální faktory v pracovním prostředí, teplota a vlhkost. Podmínky pracovišť (větrání a klimatizace, výměna vzduchu, vytápění). Osvětlení; Vizuální pohoda. Teplo; Tepelná pohoda. Opatření proti hluku: Opatření proti vibracím. Účinky hluku na lidský organizmus. Chemické škodliviny a aerosoly v pracovním prostředí. Bezpečnost pracovního prostředí. Hygiena odpadů a jejich odstraňování: Odpadní vody, tuhé odpady, hygiena vody. Ochrana zdraví lidí a bezpečnost a ochrana zdraví lidí při práci. Riziková pracoviště. Nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky. Orgány ochrany veřejného zdraví, státní zdravotní dozor. Legislativa, úloha státní správy, sankce, správní řízení a opatření při mimořádných událostech.

Epidemiologie:

Vznik a šíření infekčních onemocnění, tj. nákaz bakteriálního, virového a parazitárního původu. Patogenezí jimi vyvolaných onemocnění, přehled původců těchto nákaz. Přehled příčin vzniku a šíření neinfekčních onemocnění, zvláště pak civilizačních chorob. Kolektivní imunita, vnímavost a rezistence. Aktivní imunizace (princip, využití v současné praxi). Pasivní imunizace, očkovací látky. Bezpečnost očkovacích látek, reakce po očkování, kontraindikace očkování. Strategie očkovacích programů. Epidemiologická opatření zaměřená na eliminaci zdroje. Epidemiologická opatření zaměřená na přerušení přenosu. Základy hodnocení zdravotních rizik. Metody a postupy epidemiologického šetření.

Absolvováním předmětu by měl student zvládnout teoretické základy vybraných hygienických oborů a získat orientaci v ochraně veřejného zdraví, znát základy oboru a metody práce používané v epidemiologii infekčních i neinfekčních nemocí, v epidemiologii životního prostředí a možnosti prevence.

Požadavky:

Zápočet

Bude udělen na základě zpracovaného eseje k dané problematice o obsahu cca 750 slov, jehož téma bude zadáno v rámci úvodní přednášky a posluchači budou seznámeni s kritérii hodnocení.

Zkouška

Předpokladem je zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a epidemiologie v rozsahu určeném náplní přednášených tematických okruhů.

Zkouška se skládá ze dvou částí:

-z multiple choice testu, nezbytná alespoň 50 % úspěšnost, celkový počet otázek 20 (vzor testu přiložen);

-z hodnocení eseje zpracované v rámci zápočtu.

Výsledná známka je průměrem hodnocení obou částí. Hodnocení A z jedné části znamená úspěšné složení zkoušky (E).

Upozornění: interval mezi napsáním testu v řádném a opravném termínu nebo mezi opravnými termíny musí být minimálně sedmidenní

Osnova přednášek:

1. téma Definice oborů hygiena a epidemiologie, terminologie, epidemiologické metody práce a jejich využití.

2. téma Ochrana veřejného zdraví, legislativa, organizace, zdravotní úřady, zdravotní ústavy, správní řízení, monitoring zdraví a životní prostředí, biologický monitoring, indikátory zdraví a životní prostředí, enviromentální zdraví - péče o životní prostředí.

3. téma Hygiena odpadů, možnosti likvidace a potenciální zdravotní rizika, odpady ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Mikroklima, větrání, elektromagnetické pole.

4. téma Fyzikální faktory životního prostředí a jejich vliv na lidský organismus, prach, hluk, vibrace, elektromagnetické záření, teplota, tlak, ionizující záření.

5. téma Hygienické požadavky na zřizování a provoz zdravotnických zařízení, stavební a technické požadavky. Zásady hygienicko - protiepidemického režimu, dezinfekce, sterilizace, principy péče o zdravotnické prostředky.

6. téma Hygiena pracovního prostředí, rizikové faktory a hygienické limity pro pracovní prostředí (chemické, biologické, fyzikální faktory), nejčastější škodliviny v pracovním procesu a jejich vliv na zdraví, možnosti ochrany a prevence, optimalizace pracovních podmínek a pracovního prostředí.

7. téma Základní charakteristiky epidemického procesu, epidemiologická opatření, definice a cíle epidemiologické surveillance.

8. téma Principy neinfekční epidemiologie (epidemiologie zhoubných novotvarů, nemocí

kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních, diabetu, úrazů) a epidemiologie životního prostředí (faktory životního prostředí a jejich vliv na zdraví).

9. téma Akutní respirační a průjmová onemocnění (virového i bakteriálního původu).

10. téma Virové hepatitidy, HIV/AIDS a nově se objevující infekce (ptačí chřipka, SARS).

11. téma Nozokomiální infekce, faktory ovlivňující jejich vznik a šíření, možnosti prevence, rezistence na antibiotika, principy imunizace - očkovací kalendář.

12. téma Pracovní lékařství, zdravotní způsobilost, preventivní lékařské prohlídky, pracovní zátěž, nemoci z povolání, bezpečnost a podpora zdraví na pracovišti, ochranné pomůcky a prostředky.

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Získat základní znalosti z oborů hygiena, epidemiologie a imunologie.

Zvládnout základní pojmy v hygieně a epidemiologii.

Studijní materiály:

[1] Podstatová, H.: Základy epidemiologie a hygieny, Galén, Karolínum, Praha 2009

[2] Doporučená literatura:

[3] Göpfertová D., Janovská D., Dohnal K., Melicherčíková V.: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena. Praha, Triton, 2002

[4] Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie - obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum, Praha 2006

[5] Heymann D. L.: Control of communicable diseases manual.19th edition, American Public Health Association, 2008

[6] Provazník K., Komárek L.: Manuál prevence v lékařské praxi. Fortuna, Praha 2004

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: