Jste zde

17PBIPJC - Objektové programování v jazyce C#

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIPJC Z,ZK 3 1P+2C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBIPJC
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Základy objektového programování - zapouzdření, dědičnost, polymorfismus. Architektura .NET - .NET framework, modul CLR, IL , garbage collector, aplikační domény, jmenné prostory. Překlad programu. Základy jazyka C# - předdefinované typy, práce s proměnnými, řízení běhu programu. Práce s řetězci a znaky. Výčty, pole a použití jmenných prostorů. Objektové programování v C# (konstruktory, zapouzdření, polymorfismus, virtuální metody, dědičnost, zastiňování metod). Doporučené zásady v objektovém programování. Struktury. Události, windows forms , windows presentation forms a tvorba GUI. Genericity, seznamy a slovníky. Chyby a výjimky.Práce se soubory a XML. Delegáty, lambda výrazy a LINQ. Databáze a C# - Entity Framework. Sestavení a nasazení aplikace.

Požadavky:

Během semestru se uskuteční 3 zápočtové testy, za které lze získat maximálně 21 bodů. Pro udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 12 bodů a vytvořit zápočtový program. Zápočtový program si vybírají studenti po konzultaci s vyučujícím a musí být vybrán do 9. hodiny. Zkouška je praktická u počítače, ze zkoušky lze získat 0-100 bodů a hodnotí se podle klasifikační stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

1. Základy OOP, .NET a jazyka C#

2. Objekty a třídy v C#

3. Dědění, rozhraní, pole, výjimky

4. Direktivy, operátory, přetypování, delegáty a události, WinForms

5. Práce se soubory, genericita, kolekce, reflexe (atributy), XML, nasazení a sestavení.

6. Tvorba aplikací v C#, WPF

7. Návrhové vzory

Osnova cvičení:

1. Základy objektového programování, první program, proměnné, řízení běhu programu.

2. Základy windows forms, řetězce, pole, výčty.

3. Test. Objektové programování - třídy, funkční členy.

4. Třídy - konstruktory, zapouzdření, polymorfismus

5. Třídy - virtuální metody, dědičnost, zastiňování metod. Struktury.

6. Test. Nepravidelná pole, vícerozměrná pole, pole tříd.

7. GUI - kreslení do GUI, události, formuláře.

8. Genericita, seznamy, slovníky. Chyby a výjimky.

9. Test. Práce se soubory - vytváření, otevírání, zavírání.

10. Soubory čtení a zápis. LINQ na seznamu.

11. Práce s XML, WPF (XAML).

12. Test. Úvod do databází.

13. Databáze. Entity Framework.

14.Test. Nasazení aplikace.

Cíle studia:

Osvojení základů objektově orientovaného programování v jazycích C++ a C# se zaměřením na oblast biomedicínského inženýrství. Osvojení pokročilejších programátorských technik, nezbytných pro pochopení vnitřního fungování komplexních softwarových systémů. Studenti se naučí vytvářet multiplatformí programy v ANSI C++ a C#.

Studijní materiály:

[1] Sedgewick: Algoritmy v C, Computer Press 2004

[2] Gunnerson, Eric: Začínáme programovat v C#. Computer Press 2006

[3] Virius Miroslav: Od C++ k C#. Kopp 2004. 236 stran, ISBN 80-7232-176-5

[4] Petzold: Programování Microsoft Windows v jazyce C#, SoftPress, 2005

[5] Robinson et al.:C# - Programujeme profesionálně", Computer Press 2005

[5] Microsoft: C# Language Specification. Microsoft Press, 2001.

[6] John Sharp: Visual C# 2008 Krok za krokem, Computer Press 2008

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: