Jste zde

17PBINIS - Nemocniční informační systémy

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBINIS Z,ZK 5 2P+2C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBINIS
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na definice systému obecně, jednotlivé etapy vývoje informačních systémů (IS), technických a SW prostředků pro budování IS. Součástí přednášek je popis nemocničního informačního systému (NIS), hlediska posuzování a přínosy NIS. Systémy klasifikace diagnóz. Systémy klasifikace procedur. Komplexní klasifikační systémy. Základní principy rozhodování. Úvod do teorie databázových systémů. Bezpečnost IS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy.

Požadavky:

Předmět je ukončen písemní zkouškou (lze získat až 70 bodů). Maximálně 30 bodů lze získat v průběhu semestru za počítačová cvičení a praktický test. Hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS v závislosti na počtu získaných bodů z testu (0 až 100 bodů). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (E, dostatečně).

Osnova přednášek:

1. Úvod: Systém. Informační systém (IS). Zdravotnický IS. Životní cyklus vývoje IS. Data, informace a znalost. Úvod do NIS, Standardy pro komunikaci, Klasifikační systémy

2. Laboratorní inf. systémy (MD), RIS a PACS, Objednávací systém, Podniková architektura, Integrace systémů a IHE

3. Organizace zdravotnictví z pohledu legislativy, úhradové principy, management kvality, systém norem ČSN, Elektronizace zdravotnictví (koncept eHealth)

4. Interoperabilita a komunikační protokoly, DASTA a rozhraní VZP

5. Komunikační protokol HL7 Verze 2

6. Standard HL7 Verze 3 a HL7 CDA

7. Standardy HL7 Infobutton, HL7 CCOW, SNOMED CT po technické stránce

8. Shrnutí

9. Základní komponenty IT infrastruktury

10. Počítačové sítě a jejich architektura

11. Bezpečnost IS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy. Úvod do kryptologie, kryptografii, kryptoanalýza

12. Symetrický šifrovací algoritmus, Asymetrická kryptografie, Digitální podpis, Malware, sociální inženýrství, další častá rizika a obrana proti nim

13. Správa bezpečnosti IS, budování bezpečnosti v organizaci, bezpečnostní politika, havarijní plán, normalizace bezpečnosti, základní právní předpisy a IS

14. Zdravotnické registry, získání informací z veřejných databází

Osnova cvičení:

1. Základní pojmy IS

2. Medicus

3. CareCenter, Akord

4. Test, úvod do DB

5. DB, tvorba tabulek

6. SQL - základní dotazy

7. SQL - pokročilejší

8. Test

9. HTML, XML, HL7

10. Mirth - příjem dat

11. Mirth - export dat do DB

12. Prezentace dat ve formě HTML

13. Prezentace dat ve formě HTML

14. Test

Cíle studia:

Hlavním cílem je předmětu je podrobné seznámení se strukturou a vlastnostmi komplexního nemocničního informačního systému. Zvláštní pozornost je věnována klinickým subsystémům NIS, elektronické formě pacientské dokumentaci a účtování zdravotní péče.

Studijní materiály:

[1] Kasal P., Svačina Š.: Lékařská informatika, Karolinum, Praha 1998

[2] Münz J.: Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy, ČVUT v Praze, FBMI, 2011

[3] Berger Josef: Informatika v klinické praxi, Grada, Praha, 1993

[4] Svačina, Špunda: Výpočetní technika a informatika ve zdravotnictví, Praha 1992

[5] Naidr J. P.: Praktická cvičení z LI, Ústav LI 2. LF UK, Praha, 1998

[6] Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. Revize www.uzis.cz

[7] Standard MZ ČR pro přenos dat mezi IS www.mzd.cz

[8] Metodika vykazování NZIS www.uzis.cz

[9] Metodika vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám www.vzp.cz

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Pravidla chování118.05 KB
PDF icon Harmonogram 2018/2019 ZS500.41 KB
PDF icon Harmonogram 2019/2020 ZS593.63 KB