Jste zde

17PBIKO2 - Základy klinických oborů II

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIKO2 Z,ZK 2 2P česky
Vztahy:
Předmět 17PBIKO2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBIKO1
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBIKO2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen se základy problematiky jednotlivých klinických oborů, s nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsob na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence. Závěr bloku je věnován základům zdravotnického managementu.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná znalost náplně přednášek, které budou ověřeny formou seminární práce. Téma seminárních prací budou dohodnuty s as. Ing. Václavem Navrátilem (místnost K 328).

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet.

Zkouška proběhne ústní formou podle zkouškového zrcadla (viz příloha webové stránky). Okruhy jsou dané náplní jednotlivých přednášek.

Konkrétní podmínky zkoušky si dohodnou posluchači s as. Ing. Václavem Navrátilem (místnost K 328).

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

ppřednášející:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc., doc. MUDr.. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, as. Ing. Václav Navrátil, as. MUDr. Tomáš Heřman, as. MUDr. Petr Jelínek, MUDr. Alena Ševčíková, MDDr. Jan Šenfeld, as. Mgr. Monika Donevová

Téma přednášek:

1. téma Vybrané onemocnění gastrointestinálního traktu (projevy, první pomoc, diagnostika, terapie, rekonvalescence).

2. téma Pokroky v ortopedii (nové diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost).

3. téma Vybrané kapitoly z anesteziologie.

4. téma Základy laboratorní medicíny (přehled laboratorních technik, způsoby odběru biologického materiálu, význam pro diagnostiku).

5. téma Zvláštnosti interních onemocnění ve vyšším věku.

6. téma Hematologie (choroby červených a bílých krvinek, hematologické malignity, regulace hemostázy, poruchy srážení krve, poruchy funkce destiček, základy transfuziologie, krevní skupiny).

7. téma Základy endokrinologie. Diagnostické metody, využití přístrojové techniky.

8. téma Diabetes mellitus (patofyziologie onemocnění, diagnostika, projevy onemocnění, komplikace, moderní formy léčby, životní režim).

9. téma Diagnostické a terapeutické postupy využívané v oftalmologii, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost).

10. téma Nové diagnostické a terapeutické postupy ve stomatologii (diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, moderní stomatologické hmoty).

11. téma Nefrologie (diagnostika a léčba onemocnění ledvin a vylučovacího systému, dialýza, indikace, technika, transplantace ledvin).

12. téma Patopsychologie.

13. téma Specifika pediatrie (dětské choroby - infekční, neinfekční, očkování dětí. Zodpovědnost rodičů za dítě z pohledu onemocnění - legislativní ochrana dítěte).

14. téma Systémová enzymoterapie

15. téma Základy fyzioterapie (organizace rehabilitační péče v České republice, principy a indikace pro fyzioterapeutické výkony, léčebná tělesná výchova, fyzikální terapie)

Osnova cvičení:

cvičení v daném předmětu nejsou vypsána

Cíle studia:

Získat základní znalosti o filosofii medicíny ve vybraných lékařských oborech a v organizaci práce zdravotnického zařízení.

Studijní materiály:

Literatura referenční

[1] Ferko, Alexandr a kol.: Chirurgie v kostce. Grada, Praha 2002, ISBN 80-247-0230-4

[2] Chrobák, Ladislav: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada, Praha 2017, ISBN 978-80-271-0210-5

[3] Navrátil, Leoš a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2319-8

Literatura doporučená

[1] Adámková, Věra: Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob. Jihočeská univerzita České Budějovice, 2003, ISBN 80-7040-607-0

[2] Jandová, D.: Balneologie. Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2820-9

[3] Lukáš, Karel, Žák, Aleš a kol.: Gastroenterologie a hepatologie. Grada, Praha 2007, ISBN 978-80-247-1787-6

[4] Navrátil, Leoš, Rosina, Jozef a kol.: Medicínská biofyzika. Grada, 2005, ISBN 80-247-1152-4

[5] Slezáková, Lenka a kol.: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistentky III. Grada, Praha 2007, 978-80-247-2270-2

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: