Jste zde

17PBIFY2 - Fyzika II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIFY2 KZ 3 2P česky
Vztahy:
Předmět 17PBIFY2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBIFY1
Úspěšné absolvování předmětu 17PBIFY2 je podmínkou pro zápis na předmět 17PBIFY3.
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBIFY2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Kurz Fyzika II seznamuje se základními poznatky a aplikacemi elektromagnetického pole. Základními probíranými tématy jsou: elektromagnetická interakce, elektrické pole, elektrický proud, magnetické pole, elektromagnetické pole, Maxwellovy rovnice, elektromagnetické záření, základy kvantové fyziky, atomové jádro a elementární částice, interakce záření s hmotou.

Požadavky:

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu - Nejvýše jedna absence a splnění písemného testu. Test se skládá z pěti otázek hodnocených dvaceti body (maximálně 100 bodů) Výsledné známkování je standardní podle dosažených procent. U testu jsou povoleny kalkulačky a seznam vzorců uveřejněný na stránkách předmětu. Otázky zahrnují látku probranou na přednášce. Důraz je kladen zejména na porozumění dané problematice a souvislosti.

Osnova přednášek:

1. Fyzikální interakce a pohled na svět. Chápání fyzikálního modelu pro popis reality.

2. Elektromagnetická interakce, elektrické pole, náboj, Coulombův zákon, indukce a intenzita el. pole

3. Elektrický potenciál, energie a práce v elektrickém poli, kapacita

4. Intenzita magnetického pole, Lorentzova síla, pohyb částice v elektrickém a magnetickém poli

5. Magnetická indukce, Biotův-Savartův-Laplaceův zákon

6. Energie magnetického pole, elmg. indukce, proud, Ohmův zákon

7. Napětí transformační a pohybové, indukčnost

8. Kmity, podmínka vzniku, jejich vlastnosti, diferenciální rovnice 2 řádu, RLC obvod

9. Vlny, podmínka vzniku, obecná vlnová rovnice, rychlost a vztah k vlastnostem prostředí,

10. Maxwellovy rovnice, Poyntingův vektor, gradient, divergence, rotace, Laplaceův operátor

11. Záření černého tělesa, Planckův, Wienův, Stefanův-Boltzmannův zákon, fotometrické veličiny

12. Využití elektromagnetického spektra od gama, X, UV, VIS, IR až po radiové frekvence, senzory (fotonásobiče, polovodičové prvky, bolometry), využití ve zdravotnictví

13. Model atomu, spektrum záření atomu vodíku, spektroskopie

14. Jaderné záření, reakce, reaktory, urychlovače, magnetická rezonance

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Studující se od základů seznámí s elektřinou a magnetismem, s teorií elektromagnetického pole, vč. Maxwellových rovnic, a také s řadou praktických aplikací probíraných jevů.

Studijní materiály:

[1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 3. Elektřina a magnetismus. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1.

Praha: Prometheus, 2000. 344 s. ISBN 80-214-1868-0

[2] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 4. Elektromagnetické vlny, optika a relativita. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1. Praha: Prometheus, 2000. 174 s. ISBN 80-214-1868-0

[3] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 5. Moderní fyzika.

Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1. Praha:Prometheus, 2000. 199 s. ISBN 80-214-1868-0

Doplňkové materiály:

[4] Feynmanovy přednášky na California Institute of Technology: http://www.feynmanlectures.caltech.edu/

[5] I. Štoll, B. Sedlák: Elektřina a magnetismus, Karolinum 2013

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: