Jste zde

17PBIFY1 - Fyzika I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIFY1 KZ 3 2P česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBIFY1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBIFY2
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBIFY1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Fyzika 1 umožňuje získat základní poznatky z oblastí: mechanika, termodynamika a fyzika pevných látek. V některých případech budou také ukázány hranice klasické fyziky. Důraz je kladen na porozumění a samostatnou práci studujících.

Požadavky:

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu - Nejvýše jedna absence a splnění písemného testu. Test se skládá z pěti otázek hodnocených dvaceti body (maximálně 100 bodů) Výsledné známkování je standardní podle dosažených procent. U testu jsou povoleny kalkulačky a seznam vzorců uveřejněný na stránkách předmětu. Otázky zahrnují látku probranou na přednášce. Důraz je kladen zejména na porozumění dané problematice a souvislosti.

Osnova přednášek:

1. Poloha částice, pohyby, vektorové a skalární veličiny a operace s nimi, soustava SI, převody jednotek, průměrná a okamžitá rychlost, zrychlení, rovnoměrně zrychlený pohyb, svislý vrh.

2. Pohyb a síla, pohybové rovnice, Newtonovy zákony, typy sil, skládání sil, hybnost, zákon zachování hybnosti.

3. Práce, výkon, energie kinetická a potenciální. práce pružné síly, výkon, zákon zachování mechanické energie.

4. Gravitační pole, gravitační síla, Newtonův gravitační zákon, gravitace v blízkosti Země, gravitační potenciální energie, rakety a družice, Keplerovy zákony.

5. Pohyb těles v silovém poli, šikmý a vodorovný vrh, vlastnosti sil tření, odporová síla, mezní rychlost, Newtonův vzorec, Stokesův vzorec.

6. Soustava hmotných bodů, hmotný střed, těžiště, 1. impulsová věta, impulz síly a hybnost, srážky - pružné, nepružné.

7. Pohyb po kružnici, otáčivý pohyb, valení, moment síly, moment hybnosti, Steinerova věta, 2. impulsová věta, zákon zachování momentu hybnosti.

8. Kmitavý pohyb a jeho popis, harmonický pohyb, kyvadla, tlumený oscilátor, rezonance,

9. Vlnění, druhy vln, postupné vlny, interference, stojaté vlny, zvuk.

10. Rovnováha, pružnost, termomechanika, hmotný střed, deformace, pružnost, Hookův zákon.

11. Tekutiny, hustota a tlak, Pascalův zákon, Archimédův zákon, proudnice, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice.

12. Termodynamika, teplota, teplo, měření teploty, teplotní stupnice, teploměry, 1. termodynamický zákon.

13. Kinetická teorie plynů, ideální plyn, Avogadrova konstanta, kinetická energie látek, tepelné děje v plynech, entropie, 2. termodynamický zákon.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Studující získají a prohloubí své základní středoškolské poznatky na vysokoškolskou úroveň, která je potřebná pro další studium na FBMI, a to v mechanice, termodynamice a fyzice pevných látek.

Studijní materiály:

Hlavní studijní literatura

[1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 1., 2., 5. (tři díly). Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1. Praha: Prometheus, 2000, ISBN 80-214-1868-0

Doplňkové studijní materiály

[2] Přednášky a materiály MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA) k předmětu „Classical Mechanics“, včetně videopřednášek,

http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/

[3] Feynmanovy přednášky na California Institute of Technology: http://www.feynmanlectures.caltech.edu/

[4] Internetové zdroje ke kurzům Fyzika 1 a Fyzika 2 (dokument dostupný na webu předmětu) /

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: 

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 

Dodatečné studijní materiály pro KFS - odkaz: