Jste zde

17PBBOIZ - Ochrana před účinky ionizujícího záření

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBOIZ KZ 2 2P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBOIZ
Přednášející:
František Podzimek (gar.)
Cvičící:
František Podzimek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice ochrany před ioni-zujícím zářením a dozimetrie jak obecně, ale i na specializovaném zdravotnickém pracovišti. Přehledně jsou shrnuty vlastnosti základních typů ionizující záření, zdroje ionizujícího záření, interakce záření gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou, veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně, operační veličiny k monitorování pracovního a okolního prostředí, měření dávek, vnitřní kontaminace, stínění jednoduchých zdrojů. Zvláštní pozornost je pak věnována kontrole ozáření pracovníků, obyvatel a pacientů. Jsou uvedeny příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska příslušných legislativních požadavků. Jsou probrány také havarijní situace, které souvisí s jadernými a radiačními nehodami.

Požadavky:

E-learningový kurz

(5x dílčí test po 20 otázkách, minimální úspěšnost dílčích textů 90 % + závěrečný test - 100 otázek)

Závěrečný test v systému Moodle

100 otázek s mnohočetným výběrem odpovědí (multiple choice questions).

Výběr otázek ze skript - Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2012, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-05093-4

Osnova přednášek:

Úvod do radiační fyziky. Historie vesmíru, původ elementárních částic, unitární teorie pole, základní interakce, základní částice, bosony a fermiony, leptony, kvarky, hadrony, ionizující a neionizující záření.

Stavba atomu. Kvantový mechanický model, excitace atomu, vazby molekul, jaderné síly, základní modely jádra, hmotnost jádra, stabilita atomových jader, va-zebná energie. Periodická soustava prvku.

Původ ionizujícího záření. Radioaktivita, příčiny radioaktivity, přeměna beta minus, pozitronová přeměna, elektronový záchyt, přeměna alfa, samovolné štěpení, přeměna gama a vnitřní konverze, popis radioaktivní přeměny, jaderné reakce.

Druhy a vlastnosti ionizujícího záření. Záření alfa, záření beta, záření elektro-magnetické, záření gama, RTG záření, anihilační záření, neutronové záření

Zdroje ionizujícího záření. Kosmické záření a kosmogenní radionuklidy, pří-rodní radionuklidy v zemské kůře, umělé zdroje radioaktivity, urychlovače, RTG pří-stroje, jaderný reaktor, výroba a využití radionuklidu.

Interakce ionizujícího záření s hmotou. Záření gama, Comptonův jev, fotoelek-trický jev, tvorba páru, nabité částice, těžké nabité částice, elektrony, záření neutro-nové, pružný rozptyl neutronu na jádrech, nepružný rozptyl, jaderné reakce neutronu.

Dozimetrie ionizujícího záření. Soustava dozimetrických veličin a jednotek, veličiny a jednotky charakterizující zdroje ionizujícího záření, pole záření v látkovém prostředí, působení ionizujícího záření na látku, rozložení energie ionizujícího záření v látce, veličiny a jednotky používané v ochraně před ionizujícím zářením.

Principy detekce ionizujícího záření. Detekce založená na primárních účincích - detekce založená na ionizaci v plynné fázi, v pevné fázi, na excitaci v pevné a kapalné fázi, na jaderných reakcích. Detekce založená na sekundárních účincích - fotografické metody detekce, chemické metody detekce, kalorimetrické metody detekce, dozimetrie pevnou fází, bublinkové a mlžné komory, osobní dozimetry.

Biologické účinky ionizujícího záření. Základní mechanizmus biologického účinku ionizujícího záření, stochastické a nestochastické účinky, Radiosenzitivita a radiorezistence.

Základy ochrany před ionizujícím zářením. Principy a cíle radiační ochrany, ochrana před vnějším IZ, ochrana časem, vzdáleností, stíněním, ochrana před vnitřní kontaminací.

Systém limitování dávek.

Využití ionizujícího záření. Radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína, průmyslové využití ionizujícího záření datování pomocí radioaktivity, ozařování potravin, sterilizace, aktivační analýza.

Monitorování pracovišť, Osobní monitorování, Monitorování výpustí a okolí pracoviště, Havarijní monitorování

Ionizující záření v životním prostředí. Radiační zátěž člověka z přírodních a umělých zdrojů, radiační nehody.

Ionizující záření a legislativa České republiky. Zákon č. 263/2016 Sb. - Atomový zákon, SÚJB, Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

17PBBOIZ, 17BBOIZ

1. týden - Úvod do radiační fyziky, Stavba atomu

2. týden - Radioaktivní přeměny

3. týden - Druhy a vlastnosti ionizujícího záření,

4. týden - Zdroje ionizujícího záření.

5. týden - Interakce ionizujícího záření s hmotou.

6. týden - Dozimetrie ionizujícího záření.

7. týden - Principy detekce ionizujícího záření.

8. týden - Biologické účinky ionizujícího záření

9. týden - Principy a cíle radiační ochrany

10. týden - Využití ionizujícího záření.

11. týden - Radioaktivní odpad, Monitorování radiační situace

12. týden - Zneužití ionizujícího záření.

13. týden - Ionizující záření a legislativa

14. týden Klasifikovaný zápočet

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice ochrany před ionizujícím zářením a dozimetrie obecně i na specializovaném zdravotnickém pracovišti.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření, 2013, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-05-8

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-06-5

Online http://www.frpo.eu/

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2012, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-05093-4

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-00-3

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-01-0

Online http://www.frpo.eu/

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2013, 2. redukované vydání

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-09-6

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-09-6

* online publikace ve formátu MOBI, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-10-2

Online http://www.frpo.eu/

Kolektiv autorů (Editor: V. Klener): Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha, 2000

Doporučená literatura:

Attix F.H., Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, John Wiley, 2004,

Poznámka:

Výuka až do odvolání probíhá distančně podle platného rozvrhu na letní semestr. Na přednášku se lze připojit odkazem v sekci Moodle - Distanční forma výuky - On-line přednáška DD.MM.2021 vždy ve čtvrtek od 9:45 do 11:45 hod. ***** B202-17PBBOIZ - Ochrana před účinky ionizujícího záření

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení - odkaz: 

https://moodle-vyuka.cvut.cz B202-17PBBOIZ - Ochrana před účinky ionizujícího záření

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram_přednášek LS - 2021124.08 KB