Jste zde

17PBBMZT - Management zdravotnické techniky

7.2.2021 - sdělení k realizaci distanční výuky - přednášky a cvičení budou probíhat online a to prostřednictvím aplikace MS Teams podle harmonogranmu výuky přednášek a cvičení, požadavky na udělení zápočtu a zkoušky platí s tím rozdílem, že v případě nemožnosti kontaktní výuky se vše uskuteční online prostřednictvím aplikace MS Teams (viz též soubor PDF v sekci Ostatní). Výuka proběhne v týdnech 8 - 14.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBMZT Z,ZK 2 1P+1C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBMZT
Přednášející:
Jiří Petráček (gar.)
Cvičící:
Jiří Petráček (gar.), Nela Benešová, Věra Filipcová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Odborná správa přístrojových zdravotnických prostředků na straně jejich uživatele, který jimi poskytuje zdravotní péči. Tato správa se opírá o ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, o nařízení vlády 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, dále pak o zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na požadavky na výrobky a o vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR, rozvíjející ustanovení zákona 268/2014 Sb. Informativně jsou studenti seznámeni v hrubých obrysech se souvisejícími právními předpisy: zákon 505/1990 Sb. o metrologii, zákon 18/1997 Sb. (zkráceně „atomový zákon“), jakož i vyhlášky z těchto zákonů vycházejících a jim podřízených. Jejich aplikacemi se zabývají speciálně vyškoleni odborníci.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Absolutní podmínka: docházka min. 70 % na cvičeních, zvládnutí testu, který bude na začátku tří cvičení, nad 50 % úspěšnosti, v případě nižší úspěšnosti studentovi není započítána docházka na cvičení. Uspěšné zvládnutí zápočtového testu.

Podmínky zkoušky:

5 otázek v testu, každá hodnocena 10 body, ústní zkouška 2 otázky, každá hodnocena 25 body. Celkové hodnocení stupnicí ECTS ve SZŘ.

Osnova přednášek:

1. Seznámení s předmětem management zdravotnické techniky, cíl předmětu.

Zavádění nových softwarů a technologií ve zdravotnických zařízeních. Technické normy pro využívání a používání ZP. Harmonizované normy. Prohlášení o shodě,péče o ZT, kotování

2. Výklad základních pojmů. Schéma regulace výroby, distribuce a užívání zdravotnických prostředků právními a technickými předpisy, technickými normami, zákon 22/1997Sb., infuzní technika

3. Zákon o zdravotnických prostředcích, výběr jeho podstatných a důležitých ustanovení

4. Vzduchotechnika ve zdravotnictví, třístupňová klimatizace. Třídy rizika ZP, pravidla pro její určení podle n.v. 54/2015 Sb. Ionizující záření. Ochrana před jeho nežádoucími účinky. Právní úprava používání zdrojů ionizujícího záření, zákon 263/2016 Sb. (atomový zákon), vyhláška SÚJB

5. Tlakové nádoby ve zdravotnictví. Medicinální plyny, voda, pára. Revize. Elektrorozvodné soustavy. Druhy sterilizace, systém parní sterilizace, napájecí voda, aplikace různých druhů sterilizací, duté nástroje

6. Metrologické zajištění zdravotnických přístrojů. Zákon 505/1990 Sb. o metrologii, vyhláška 345/2002 Sb. o stanovených měřidlech, značky metrologických orgánů osvědčujících jejich zákon. Nejistota měření, výběr měřidel, příznaková analýza, provádění technických kontrol na pracovišti nemocnice vlastními silami

7. Zákon o veřejných zakázkách: zadání zakázky formou otevřeného řízení, aukce. Podklady pro kupní smlouvy, smlouvy o dílo, servisní smlouvy.

Osnova cvičení:

1.Podmínky zápočtu. Tématické rozdělení cvičení. Přiřazování základních pojmů. Návrh obsahu softwaru na konkrétní kliniku. Ukázka reálného softwaru nemocničního systému. Evidence zdravotnických prostředků.

2.Práce se zdravotnickými prostředky třídy IIb a III. Jaké přístroje patří do této kategorie. Jak nakládat s těmito výrobky. Seznámení s testery. Správa přístrojových zdravotnických prostředků. Běžná technická kontrola.

3.Práce se zdravotnickými prostředky třídy IIb a III. Jaké přístroje patří do této kategorie. Jak nakládat s těmito výrobky. Nejistota měření. Provedení BTK na EKG nebo tonometru (ověření) nebo defibrilátoru nebo lékařském teploměru (ověření).

4.Vytvoření plánu údržby s rozdělením na interní a externí údržbu. Práce s návodem k obsluze. Určování třídy rizika různých druhů zdravotnických prostředků. Provedení BTK na infuzní pumpě nebo lineárním dávkovači nebo monitoru vitálních funkcí.

5.Zpracování zadávací dokumentace k veřejné soutěži zdravotnického prostředku. Podmínky veřejné soutěže.

Veřejná soutěž. Zpracování nabídky do veřejné soutěže.

6.Určování stanovených a pracovních měřidel. Metrologický řád. Kalibrace, ověření, validace. Zpracování průvodní dokumentace k vybranému zdravotnickému prostředku. Zpracování kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo na předmět vítězné nabídky. Servisní smlouva.

7. Zápočtový test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se všemi požadavky z hlediska zajištění provozuschopnosti a funkčnosti zdravotnických technologií, vysvětlit aplikaci legislativy a popsat základní požadavky provozu.

Studijní materiály:

[1] Rozman, Jiří a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Nakladatelství Academia. 2006. ISBN: 9788020013088.

[2] Zákon 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.

[3] Zákon 505/1990 Sb. o metrologii a související předpisy.

[4] Standardy MZ ČR, http://www.mzcr.cz , online, [cit 16-12-2009].

[5] České technické normy, http://www.csni.cz , online, [cit 16-12-2009].

[6] Všeobecné požadavky na bezpečnost: ČSN IEC 601-1.

[7] Kontroly přístrojů v provozu: ČES 33.03.95.

[8] Zdravotnické elektrické systémy: ČSN EN 60601-1-1 .

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 

Ostatní - odkaz: 

Souhrn legislativy a anotací technických norem k problematice ZP | http://www.sbmili.cz/cs/legislativa

Harmonogram přednášek 17PBBMZT v LS1920 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B192/17PBBMZT/lec

Harmonogram cvičení 17PBBMZT v LS1920 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B192/17PBBMZT/tut

Harmonogram přednášek 17PBBMZT v LS2021 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B202/17PBBMZT/lec

Harmonogram cvičení 17PBBMZT v LS2021 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B202/17PBBMZT/tut