Jste zde

17PBBLT - Laboratorní technika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBLT Z,ZK 4 2P+2L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Biochemie (17PBBBCH)
Fyzikální chemie (17PBBFCH)
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBLT
Přednášející:
Stanislav Gajdoš
Cvičící:
Iveta Horáčková (gar.), Kateřina Dunovská, Stanislav Gajdoš
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět navazuje na předchozí znalosti posluchačů z oblasti fyzikální chemie, biochemie a elektrotechniky a představuje jim metody práce a instrumentaci v biochemické a klinické laboratoři. Studenti budou seznámeni s principy jednotlivých metod, s jejich aplikacemi v lékařské medicíně a s jejich technickými aspekty. Studenti budou seznámeni s novými trendy lékařských stanovení, jako je např. imunoanalýza, hmotnostní spektrometrie a POCT stanovení.

V rámci laboratorních cvičení si studenti osvojí práci s laboratorním vybavením bioanalytických a klinických laboratoří, seznámí se se specifiky laboratorní analýzy biologického materiálu a správnými zásadami zpracování laboratorních dat.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené (ze závažných důvodů) a nahrazené.

Absolvování vstupních testů ke cvičením alespoň na 60 %. Pokud je počet bodů menší, musí být cvičení nahrazeno včetně testu v náhradním termínu. Celkem lze nahrazovat maximálně dvě cvičení.

Vypracování a odevzdání všech protokolů z laboratorních cvičení.

Úspěšné zvládnutí zápočtového testu.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška je tvořena písemným testem a pokrývá rozsah přednášek i cvičení. Klasifikační stupeň se určuje dle platné klasifikační stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

1. Principy bioanalytických metod a klinická diagnostika

2. Optické metody I

3. Optické metody II

4. Elektrochemické metody (galvanická sonda pro měření obsahu rozpuštěného kyslíku, alternativa ke Clarkovu čidlu, výhody, nevýhody jejího použití, metody kalibrace)

5. Elektrochemické metody ve vyšetření krevních plynů (Astrup, instrumentace metody, používané elektrody - jejich typy a konstrukce, výpočet potenciálů elektrod , plynová sonda na CO2 - specifika měření, faktory ovlivňující měření, volba vhodných experimentálních podmínek )

6. Biosenzory a automatizace

7. Elektromigrační metody

8. Genetické techniky

9. Imunochemické metody

10. Membránové procesy

11. Centrifugace a extrakce

12. Chromatografie I

13. Chromatografie II

14. Hmotnostní spektrometrie

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v biochemické laboratoři. Příprava pufrů, principy statistického vyhodnocení laboratorních výsledků

2. Spektrofotometrické stanovení koncentrace bílkovin.

3. Stanovení titračních křivek aminokyselin a vodivost ultračisté vody

4. Agarosová elektroforéza

5. Elektrochemické techniky měření koncentrace rozpuštěných plynů (Měření koncentrace/parciálního tlaku CO2 plynovou sondou, Měření koncentrace/parciálního tlaku O2 galvanickou celou)

6. Gelová chromatografie

7. Simulace detekce HIV metodou ELISA

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit se s principy používaných bioanalytických metod a s jejich aplikacemi v klinické biochemii, pochopit specifika práce s biologickým materiálem v laboratořích a osvojit si práci podle návodu a postupy zpracování výsledků laboratorních metod.

Studijní materiály:

1. Klouda, P.: Moderní analytické metody. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003.

2. Káš, J., Kodíček, M., Valentová, O.: Laboratorní techniky biochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2006.

3. Galuszka, P., Luhová, L.: Laboratorní technika pro biochemiky. Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 2005.

4. Štern, P., a kol.: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Nakladatelství Karolinum, Praha 2011.

5. Kodíček, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2004.

6. Mikkelsen, S. R., Cortón, E.: Bioanalytical Chemistry. Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2004.

7. Arneson, W., Brickell, J.: Clinical Chemistry - A Laboratory Perspective. F. A. Davis Company, Philadelphia 2007.

8. Gauglitz, G., Vo-Dinh, T.: Handbook of Spectroscopy. Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2003.

9. Günzler, H., Williams, A.: Handbook of Analytical Techniques. Wiley & Sons, Inc. Hoboken 2001.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram přednášek:

Harmonogram cvičení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: