Jste zde

17PBBISZ - Informační systémy ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBISZ Z,ZK 4 2P+2C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBISZ
Přednášející:
Radim Krupička, Zoltán Szabó (gar.), Dagmar Brechlerová, Dagmar Brechlerová, Libor Seidl, Anna Schlenker
Cvičící:
Zoltán Szabó (gar.), Anna Schlenker, Petr Šmíd
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na definici a objasnění jednotlivých podoborů medicínské informatiky, vazby informačních systémů na organizaci zdravotnictví, úhrady a controling, definice uživatelů IS a jejich role. Předmět zahrnuje nezbytný přehled informačních technologií a technických a SW prostředků pro budování IS. Pozornost je dále věnována principům kódování a interpretace medicínských dat, datovým standardům a komunikacím.

Jsou rozebrány jednotlivé typy a vlastnosti klinických, komplementárních, nemocničních, regionálních a managerských zdravotnických a medicínských IS. Předmět dává dále zevrubnou informaci o metodologii vývoje, implementace a podpory rozsáhlých informačních systémů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Předmět je ukončen písemní zkouškou (lze získat až 70 bodů). Maximálně 30 bodů lze získat v průběhu semestru za počítačová cvičení a praktický test. Hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS v závislosti na počtu získaných bodů z testu (0 až 100 bodů). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (E, dostatečně).

Osnova přednášek:

1. Úvod: Systém. Informační systém (IS). Zdravotnický IS. Životní cyklus vývoje IS. Data, informace a znalost. Úvod do NIS, Standardy pro komunikaci, Klasifikační systémy

2. Laboratorní inf. systémy (MD), RIS a PACS, Objednávací systém, Podniková architektura, Integrace systémů a IHE

3. Organizace zdravotnictví z pohledu legislativy, úhradové principy, management kvality, systém norem ČSN, Elektronizace zdravotnictví (koncept eHealth)

4. Interoperabilita a komunikační protokoly, DASTA a rozhraní VZP

5. Komunikační protokol HL7 Verze 2

6. Standard HL7 Verze 3 a HL7 CDA

7. Standardy HL7 Infobutton, HL7 CCOW, SNOMED CT po technické stránce

8. Shrnutí

9. Základní komponenty IT infrastruktury

10. Počítačové sítě a jejich architektura

11. Bezpečnost IS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy. Úvod do kryptologie, kryptografii, kryptoanalýza

12. Symetrický šifrovací algoritmus, Asymetrická kryptografie, Digitální podpis, Malware, sociální inženýrství, další častá rizika a obrana proti nim

13. Správa bezpečnosti IS, budování bezpečnosti v organizaci, bezpečnostní politika, havarijní plán, normalizace bezpečnosti, základní právní předpisy a IS

14. Zdravotnické registry, získání informací z veřejných databází

Osnova cvičení:

1. Základní pojmy IS

2. Medicus

3. CareCenter, Akord

4. Test, úvod do DB

5. DB, tvorba tabulek

6. SQL - základní dotazy

7. SQL - pokročilejší

8. Test

9. HTML, XML, HL7

10. Mirth - příjem dat

11. Mirth - export dat do DB

12. Prezentace dat ve formě HTML

13. Prezentace dat ve formě HTML

14. Test

Cíle studia:

Cílem předmětu je uceleně vyložit studentům filozofii, navrhování a implementace informačních systémů ve zdravotnictví včetně praktických aspektů.

Studijní materiály:

[1]Kasal P., Svačina Š.: Lékařská informatika, Karolinum, Praha 1998

[2]Berger Josef: Informatika v klinické praxi, Grada, Praha, 1993

[3]Svačina, Špunda: Výpočetní technika a informatika ve zdravotnictví, Praha 1992

[4]Naidr J. P.: Praktická cvičení z LI, Ústav LI 2. LF UK, Praha, 1998

[5]Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. Revize

[6]Standard MZ ČR pro přenos dat mezi IS

[7]Metodika vykazování NZIS

[8]Metodika vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram 2018/2019 ZS501.55 KB
PDF icon Harmonogram 2019/2020 ZS566.15 KB