Jste zde

17DCRZE - Řízení a zabezpečení evakuace a nouzového přežití

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCRZE ZK 5 15P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Právní předpisy v oblasti ochrany obyvatelstva s důrazem na evakuaci. Působnost orgánů veřejné správy v otázkách evakuace. Evakuační zařízení. Objektová evakuace a plošná evakuace. Komplexní zabezpečení evakuace osob, zvířat a věcí. Specifika evakuace kulturních památek. Management evakuačních činností. Dokumentace na zabezpečení evakuačních činností. Přeshraniční spolupráce v oblasti evakuace.

Požadavky:

Forma konzultací:

minimálně jeden osobní kontakt přednášejícího se studenty (termín a místo podle vzájemné dohody)

elektronická komunikaci podle potřeby

Podmínky pro udělení zápočtu:

absolvování předepsané konzultace

zpracování a odevzdání samostatné písemné práce na zadané téma (rozsah cca 20 stran)

splnění případných dalších individuálních úkolů podle pokynů přednášejícího

Předmětová zkouška:

rozprava a obhájení samostatné písemné práce

ústní zkouška k vybrané problematice (podle zaměření dizertační práce)

Osnova přednášek:

význam ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádné události a krizové situace

charakteristika a kritéria rozdělení evakuace

příprava obyvatelstva na sebeochranu a vzájemnou pomoc v nouzi

funkce řízeni evakuace, podmínky, metody a principy rozhodování při evakuaci

rozhodovací proces a metodika činnosti evakuační komise

dokumentace na zabezpečení evakuace

plánování a evakuační postupy při objektové a plošné evakuaci

hodnocení evakuace osob modelováním

pořádkové a bezpečnostní zabezpečeni evakuace

zdravotnické a veterinární zabezpečení evakuace

dopravní zabezpečení evakuace, plán dopravního zabezpečeni evakuace osob, zvířat a věcí

nouzové ubytování evakuovaných osob

zásobovací zabezpečení, rizika nouzového zásobování evakuovaného obyvatelstva

specifika při evakuaci zvířat a kulturních památek

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami ochrany člověka při mimořádných a krizových situacích s důrazem na jejich evakuaci. Dále je naučit zásadám řízení a všestranného zabezpečení evakuačních činností.

Studijní materiály:

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému v znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25.2.2008

KRATOCHVÍLOVÁ, D.: Ochrana obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1

FOLWARCZNY,L. a POKORNÝ, J. Evakuace osob. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2006, s.125, ISBN 80-86634-92-2

SMETANA, M., KRATOCHVÍLOVÁ, D., KRATOCHVÍLOVÁ, D. ml. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 165 s. ISBN 978-80-251-2989-0

NOVÁK, P., ŠOCH, M.: Záchrana zvířat II: zásady manipulace se zvířaty. Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2003, 164 s., ISBN 8086634329

TOMEK, M.: Vybrané otázky riadenia evakuácie (habiliatčná práca). Žilina, FŠI ŽU, 2004,

TOMEK, M.: Riadenie evakuačných činností s využitím vybraných metód operačnej analýzy. In: Zborník z konferencie LOGVD-2007. Žilina, FŠI ŽU, 2007, s.229-238, ISBN 978-80-8070-763-7

SEIDL, M., TOMEK, M., VIČAR, D.: Evakuácia osob, zvierat a vecí. 1. vyd. Žilina: EDIS-ŽU, 2014, 262 s., ISBN 978-80-554-0939-9

SEIDL, M., TOMEK, M., 2014: Selected problems of evacuation of persons, animals and properties. In: The science for population protection, Lazne Bohdanec, Population Protection Institute, 2014, Vol. 6, Nr. 1, p. 1-14, ISSN 1803-568X

TOMEK, M., SEIDL, M., BUCOVÁ, G., 2014: Transport safety at evacuation for people with disabilities. In: Kontakt, České Budějovice, JU, 2014, Vol. 16, issue 3, p. e195-e202, ISSN 1212-1417

FIGULI, L., SEIDL, M., TOMEK, M., 2014: Security and Risk of Material Evacuation Using Mechanisation. In: Proceedingsof the 18th International Conference ?Transport Means 2014?. Kaunas, University of Technologie, 2014, p. 261-264, ISSN 2351-4604

Vyhláška MV SR č.328/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii

Pokyn č. 4/2006 ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pre dopravné zabezpečenie evakuácie

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: