Jste zde

17DCPAMU - Psychologické aspekty mimořádných událostí

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCPAMU ZK 5 10P+10C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje s chováním a prožíváním jedinců (a sociálních uskupení) v situacích extrémního stresu a krize, s problematikou viktimizace a s jejími následky v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu (koncept PTSP, posttraumatického růstu, viktimizační syndromy). Navazují témata účinné krizové intervence (současné přístupy a koncepce) včetně následné péče. Součástí předmětu je i problematika tzv. vulnerabilních obětí neštěstí a katastrof. Rovněž psychologická péče o pracovníky v exponovaných profesí a odpovídající poznatky (možnosti a limity) jsou součástí výuky předmětu.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na přednáškách a seminářích, které jsou náplní soustředění studentů PGS v II. ročníku a zpracování zadané písemné studie. Před zahájením kurzu budou známy tematické okruhy zkoušky. Zkouška je ústní, formou diskuze, za přítomnosti garanta předmětu nebo jeho zástupce, školitele a určeného člena oborové rady.

Osnova přednášek:

Psychologické dimenze mimořádné události

Profese a kompetence psychologa dle odbornosti

Lidé v krizi - základy viktimologie

Lidé v krizi - základy psychotraumatologie

Extrémní prožitky stresu - vliv na osobnost. Kontakt se smrtí. Důsledky dlouhodobého stresu u pomáhajících profesí.

Krizová intervence a psychologická neodkladná pomoc (základní charakteristiky a možnosti KI a PNP pro nepsychologické profese).

Osnova cvičení:

Principy psychologické neodkladné pomoci (základní principy a praktická asistence).

Propojení krizové intervence s následnou psychosociální pomocí (návazná pomoc - podstata a možnosti).

Defusing a debriefing (kritické diskuse o efektivitě těchto metod).

Postupy krizové intervence u specifických skupin osob.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit s kompetencemi (možnostmi a limity) psychologické pomoci či podpory v rámci zvládání mimořádných událostí. Těžiště obsahového zaměření tvoří aplikace poznatků viktimologie, psychotraumatologie, krizové intervence atp. na kontext mimořádných událostí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014.

ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.

MAREŠ, J. Posttraumatický rozvoj člověka. Praha: Grada 2012.

ŠPATENKOVÁ, N. A KOL. Krize - psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada, 2004.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. rozšíř. a přepracov. vyd.Praha: Portál, 2004.

VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada 2009.

Doporučená literatura:

ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada Publishing, 2007.

KASTOVÁ, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha: Portál 2000.

PRAŠKO, J. a kol. Stop traumatickým vzpomínkám. Praha: Portál 2003.

ŠPATENKOVÁ, N. A KOL. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada 2003.

VODÁČKOVÁ, D. A KOL. Krizová intervence. Praha.Portál 2002.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: