Jste zde

17DCOZZ - Ochrana zvířat a etologie, základy zoohygieny

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCOZZ ZK 5 20P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Aplikace vyhlášky o ochraně a využití pokusných zvířat (č. 419/2012 Sb.) při práci ve výzkumné laboratoři. Biologické experimentální modely. Experimenty na volně žijících, domácích a laboratorních zvířatech. Biologie, výživa a krmení laboratorních zvířat.

Základy zoohygieny: obecné principy chovu zvířat, význam chovu zvířat z hospodářského a společenského hlediska, legislativa chovu: Význam fyzikálních, chemických a biologických podmínek a druhů technologií ošetřovaných zvířat. Dezinfekce, sterilizace, dezinsekce a deratizace v chovných a uživatelských zařízeních. Welfare zvířat.

Etologie bude přednášena jako aplikovaná etologie zabývající se problematikou chování v souvislosti s evoluční biologií. Zahrnuje obecný přehled, dále mechanizmy motivace chování, smyslové vnímaní, biorytmy zvířat, schopnost učení, hormony a chování, feromony a chování.

Kořeny chování z hlediska evoluční a biologie a ontogeneze zvířat.

Požadavky:

Přednášky resp. konzultace budou zaměřeny na úvod do problematiky etologie zvířat, základní typické a atypické formy chování zvířat, genetické aspekty v chování zvířat, péče o zvířata se zajištěním jejich welfare, legislativu v ochraně zvířat v ČR a EU, vyhlášky související s ochranou a využitím pokusných zvířat a základy zoohygieny v chovu zvířat.

Na základě konzultací bude vypracována seminární práce, která je podmínkou udělení zápočtu. Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Osnova přednášek:

Ochrana zvířat ? stručný úvod do předmětu, historie, ochrana ohrožených druhů zvířat v přírodě, ochrana krajiny (1 hod)

Chov laboratorních zvířat (2 hod)

Právní aspekty chovu laboratorních zvířat (1 hod)

Činnost veterinární správy a ostatních správních orgánů v ochraně zvířat (1 hod)

Diagnostika stresových faktorů, bolesti a utrpení zvířat (1hod)

Etologie ? úvod do předmětu, historie a teorie oboru (1 hod)

Vrozené a získané vzorce chování, základní formy chování (2 hod)

Řízené chování, adaptace na stres (1hod)

Zoohygiena ? stručný úvod do předmětu, definice, vývoj oboru a jeho cíle (1 hod)

Desinfekce, desinsekce, deratizace a asanace prostředí (1 hod)

Voda a její význam pro organismus zvířat, hygiena vody, úprava pitné vody a napájení zvířat (1 hod)

Hygiena stájového prostředí, protinákazová opatření v ochraně zvířat (1 hod)

Hygiena staveb a stájových objektů (1 hod)

Princip a zásady prevence v chovech zvířat proti infekčním chorobám (1 hod)

Analýza zdraví a nemoci ve velkochovech zvířat (4 hod)

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Předmět „Ochrana zvířat a etologie, základy zoohygieny“ svým obsahem shrnuje základní poznatky z daných oblastí. V předmětu je kladen důraz na etiku práce se zvířaty v prostředí, které musí odpovídat současným vědeckým poznatkům. Cílem studia je pochopit ochranu zvířat jako základní požadavek pro životní potřeby zvířat, tak, aby byla zaručena jejich pohoda (welfare). Porozumění chování zvířat je nezbytné při současném využívání zvířat nejen v reprodukčním procesu, ale i k produkci bezpečné potraviny. Řešení etologických problémů v chovech zvířat je tak vedle zvládnutí základních zoohygienických požadavků nezbytné pro správné vedení chovů zvířat.

Studijní materiály:

JAKUBEC, V. a kol. Teorie a praxe selekce hospodářských zvířat. Rapotín, 2003, ISBN 80-903143-2-5.

KLIMENT, J. a kol. Všeobecná zootechnika. Príroda, Bratislava, 1985, 435 s.

VESELOVSKÝ, Z. Etologie - Biologie chování zvířat. Akademia, Praha, 2005

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: