Jste zde

17DCOO - Ochrana obyvatelstva

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCOO ZK 5 10P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Ochrana obyvatelstva je předmět, který zahrnuje vymezené činnosti a postupy veřejné správy, podnikové sféry a občanů včetně zabezpečení jejich připravenosti na minimalizaci negativních dopadů mimořádných událostí na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky při respektování státem garantovaných politických, právních a ekonomických podmínek i disponibilních zdrojů. Předmět zahrnuje integrovaný záchranný systém a jeho působnost, pravomoc státních orgánů a působnost orgánů územních samosprávných celků včetně povinnosti právnických osob a občanů při přípravě na vznik mimořádných událostí, při ochraně kritické infrastruktury, při záchranných a likvidačních pracích před a po vyhlášení krizových stavů.

Součástí předmětu je i problematika civilní nouzové připravenosti, která dává souhrn informací o civilních řídících plánovacích a kontrolních procesech a vazbách, které správní úřady, orgány samosprávy a k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Obsahuje výčet, obsah a rozsah soustavy úkonů a činnosti k určení potřeb a variant řešení krizových situací při respektování daných politických, právních a ekonomických podmínek a při efektivním využívání disponibilních zdrojů, které je stát schopen pro zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti zajišťovat.

Výuka předmětu je úzce propojena s některými vědecko-výzkumnými projekty řešených katedrou, zejména pak v oblasti ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací (ochrana před povodněmi, vlivem změn životního prostředí, účinky havárií na jaderných zařízeních, účinky závažných havárií v dopravě, účinky závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, blackaoutem, terorismem a organizovaným zločinem a negativními důsledky spojenými s migrací.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na přednáškách a seminářích, které jsou náplní soustředění studentů PGS v I. ročníku. Před zahájením kurzu budou známy tematické okruhy zkoušky. Zkouška je ústní, formou diskuze, za přítomnosti garanta předmětu nebo jeho zástupce, školitele a určeného člena oborové rady.

Osnova přednášek:

1.Ochrana obyvatelstva - úkoly veřejné správy, podnikové sféry a občanů. Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob k plnění těchto úkolů.

2.Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití, ochrana osob před kontaminací, humanitární pomoc, spolupráce s neziskovými organizacemi, monitorování radiační, chemické a biologické situace, informování obyvatelstva).

3. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací (ochrana před povodněmi, vlivem změn životního prostředí, účinky havárií na jaderných zařízeních, účinky závažných havárií v dopravě, účinky závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, terorismem a organizovaným zločinem, negativními důsledky spojenými s migrací, občanů a majetku ČR při mimořádných událostech v zahraničí).

4. Ochrana obyvatelstva v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.

5. Připravenost sil a prostředků, materiální a finanční zabezpečení ochrany obyvatelstva.

Osnova cvičení:

1.Nadnárodní a národní legislativa, týkající se problematiky ochrany obyvatelstva.

2.Plánování a realizace základních organizačních a technických opatření ochrany obyvatelstva na jednotlivých úrovních řízení.

3.Síly a prostředky pro realizaci opatření ochrany obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru.

Cíle studia:

Prohloubit dříve získané znalosti a dovednosti v managementu příprav na řešení, minimalizaci negativních dopadů a obnovy po odeznění možných krizových situací a mimořádných událostí zejména nevojenského charakteru.

Studijní materiály:

FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J. Evakuace osob. Edice SPBI Spektrum, Ostrava; ISBN: 80-86634-92-2; 125 s. 2007; ISBN: 978-80-7385-025-8; 141 s.

HORÁK, R., DANIELOVÁ, L., KYSELÁK, J., NOVÁK, L. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu. Prevence řešení mimořádných krizových situací. Linde Praha: 2011; ISBN: 978-80-7201-827-7; 456 s.

HORÁK, R., DANIELOVÁ, L., KYSELÁK, J., NOVÁK, L. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu ? Prevence řešení mimořádných krizových situací. Linde, Praha: 2011; ISBN 978-80-7201-827-7; 456 s

KAHL, J. a kolektiv Hospodářská opatření pro krizové stavy - Modul H; MV-GŘ HZS ČR, Praha: 2009; ISBN 978-80-86640-90-7; 33 s.

KAVAN, Š., DOSTÁL, J. a kol. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při mimořádných událostech v podmínkách Jihočeského kraje; VŠERS Č. Budějovice: 2012; ISBN: 978-80-87472-41-5; 69 s.

KOUCKÁ, M., VESELÝ, B. Krizové řízeni v oblasti obrany státu ? Modul D. Učební text pro kursy zvláštní odborné způsobilosti Ochrana obyvatelstva a krizové řízeni. MV-GŘ HZS ČR, Praha: 2009; ISBN 978-80-86640-69-3; 66 s.

PEŠAN, M., MINÁŘ, A., ČERMÁK, V., BOROŠ, Š., BEJDOVÁ, I., PUNČOCHÁŘ, Z. Ochrana ekonomiky ? Modul F; MV-GŘ HZS ČR, Praha: 2010; ISBN 978-80-86640-57-0; 89 s.

SKALSKÁ, K., HANUŠKA, Z., DUBSKÝ, M. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana ? Modul I; MV-GŘ HZS ČR, Praha: 2010; ISBN 978-80-86640-59-4; 105 s.

SOUČEK, V., STAŇOVÁ, E., MACHOVÁ, N., VANGELI, B. a kol. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek ? Modul G; MV- Odbor bezpečnostní politiky, Praha: 2009; 69 s.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: