Jste zde

17DCLPIA - Laboratorní průkaz infekčních agens - diagnostické techniky a možnosti jejich využití ve screeningu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCLPIA ZK 5 15C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se v současné době dostupnými laboratorními technikami používanými v rutinní diagnostické praxi k přímému nebo nepřímému průkazu infekčního agens - bakterií, virů, kvasinek, plísní a parazitů. Představuje mikroskopické a kultivační techniky, techniky průkazu biochemických markerů a průkazu specifických antigenů infekčních agens, molekulárně biologické techniky průkazu specifických sekvencí genomových nukleových kyselin, jakož i techniky proteomické analýzy mikrobů.

Posuzuje vhodnost použití jednotlivých technik v podmínkách mimo prostředí laboratoře, jejich závislost na komerčně dostupných reagenciích, jakož i zásady pro odběr, transport a uchovávání laboratorních vzorků a sběr dat pro potřeby epidemiologických metodik.

Požadavky:

Absolvování praktických cvičení / konzultací ke všem níže uvedeným tématickým okruhům. Zpracování ppt. prezentace ke zvolenému tématu a její využití pro přednášku v rámci výuky souvisejících předmětů bakalářského a/nebo magisterského studia jako podmínky pro zápočet. Absolvování ústní zkoušky.

Osnova přednášek:

nejsou

Osnova cvičení:

Prostředky a cíle laboratorní diagnostiky

Preanalytická, analytická a postanalytická fáze laboratorních vyšetření

Zásady správné laboratorní praxe a jejich uplatňování v rámci systému řízení kvality

Epidemiologie a epidemický proces, surveillance, incidence, morbidita, mortalita.

Výběr a využití laboratorních technik v prevenci.

Cíle studia:

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty se v současné době dostupnými laboratorními technikami používanými v rutinní diagnostické praxi k přímému nebo nepřímému průkazu infekčního agens - bakterií, virů, kvasinek, plísní a parazitů. Studentům budou představeny mikroskopické a kultivační techniky, techniky průkazu biochemických markerů a průkazu specifických antigenů infekčních agens, molekulárně biologické techniky průkazu specifických sekvencí genomových nukleových kyselin, jakož i techniky proteomické analýzy mikrobů. Pozornost bude věnována i technikám průkazu toxinů, zejména u těch infekcí kdy toxin je hlavním faktorem virulence. Nelze opomenout ani sérologické techniky, především pak průkaz specifických protilátek a možnosti antibiotické a antivirotické profylaxe. Bude diskutována vhodnost použití jednotlivých technik v podmínkách mimo prostředí laboratoře, jejich závislost na komerčně dostupných reagenciích, jakož i zásady pro odběr, transport a uchovávání laboratorních vzorků a sběr dat pro potřeby epidemiologických metodik. Dalším tématem bude využití výsledků sérologických vyšetření protilátek pro monitoring odolnosti populace vůči danému infekčnímu agens.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

PRŮŠA, R. a kolektiv. Interpretace laboratorních nálezů. vyd. Dr. J. Raabe 2012

ZIMA, T. a kolektiv. Laboratorní diagnostika. 3.vyd. Galén/Karolinum 2013

Doporučená literatura:

OBENAUF R.H., BOSTWICK R., FITHIAN W., DeSTEFANO M., MACK W. SPEX CertiPrep Handbook of Sample Preparation and Handling 7th Edition , SPEX CertiPrep Metuchen NJ 2002

WARD, K.N, McCARTNEY A.C., THAKKER B. Notes on edical Microbiology 2nd ed. Churchill Livingstone/ Elsevier 2009 ISBN-13:9780443102844

WU A.H.B. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests 4th Ed. Saunders/Elsevier St. Louis 2006 ISBN-13: 978-0-7216-7975-4

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: