Jste zde

17VSF1 - Semináře z fyziky 1

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VSF1 Z 2 2C česky
Přednášející:
Petr Písařík (gar.), Jan Mikšovský (gar.), Jana Urzová (gar.)
Cvičící:
Petr Písařík (gar.), Jan Mikšovský (gar.), Jana Urzová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

V první části semestru bude seminář zaměřen na podporu výuky předmětu Fyzika 1. Tato část je vhodná pro studenty, kteří měli omezenou výuku fyziky na středních školách.

V druhé části semestru bude cílem prohloubení a systematizace znalostí získaných absolvováním předmětů Fyzika I se zaměřením na souvislosti a praktické aplikace poznatků.

Požadavky:

Zápočet: aktivní účast na řešení úloh při seminářích.

Osnova přednášek:

1.Úvodní hodina. Převody jednotek, soustava SI, průměrná a okamžitá rychlost, zrychlení, rovnoměrně zrychlený pohyb, svislý vrh.

2.Pohyb a síla, hybnost, pohybové rovnice, Newtonovy zákony, typy sil, skládání sil, hybnost, zákon zachování hybnosti. Práce, výkon, energie kinetická a potenciální. práce pružné síly, výkon, zákon zachování mechanické energie.

3.Gravitační pole, gravitační síla, Newtonův gravitační zákon, gravitace v blízkosti Země, gravitační potenciální energie, rakety a družice, Keplerovy zákony. Pohyb těles v silovém poli, šikmý a vodorovný vrh, vlastnosti sil tření, odporová síla, mezní rychlost, Newtonův vzorec, Stokesův vzorec.

4.Soustava hmotných bodů, hmotný střed, těžiště, 1. impulsová věta, impulz síly a hybnost, srážky - pružné, nepružné. Pohyb po kružnici, otáčivý pohyb, valení, moment síly, moment hybnosti, Steinerova věta, 2. impulsová věta, zákon zachování momentu hybnosti.

5.Kmitavý pohyb a jeho popis, harmonický pohyb, kyvadla, tlumený oscilátor, rezonance. Vlnění, druhy vln, postupné vlny, interference, stojaté vlny, zvuk.

6.Rovnováha, pružnost, termomechanika, hmotný střed, deformace, pružnost, Hookův zákon. Tekutiny, hustota a tlak, Pascalův zákon, Archimédův zákon, proudnice, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice.

7.Termodynamika, teplota, teplo, měření teploty, teplotní stupnice, teploměry, 1. termodynamický zákon. Kinetická teorie plynů, ideální plyn, Avogadrova konstanta, kinetická energie látek, tepelné děje v plynech, entropie, 2. termodynamický zákon.

8.Procvičování a prohlubování učiva z týdnů 1. - 7.

9.Procvičování a prohlubování učiva z týdnů 1. - 7.

10.Zkušební zápočtový test a jeho řešení

11.Procvičování a prohlubování učiva dle potřeb studentů.

12.Procvičování a prohlubování učiva dle potřeb studentů.

13.Zkušební zkouškový test a jeho řešení.

14.Závěr.

Osnova cvičení:

Tématika cvičení sleduje látku přednášky.

Cíle studia:

Prohloubení znalostí ze základů fyziky a příprava na zkoušku z Fyziky I.

Studijní materiály:

[1] HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER, DUB, Petr (ed.). Fyzika. 1+2. komplet, přeprac. vyd. Přeložil Miroslav ČERNÝ. Brno: VUTIUM, c2013. ISBN 978-80-214-4123-1.

[2] http://sweb.cz/?dora/fyzika.htm

[3] http://www.upol.cz/?trika/elmag.htm

[4] http://www.physics.muni.cz/~kubena

[5] http://www.civ.cvut.cz/vyuka , sekce Výuková videa pro FBMI a další

[6] http://www.fbmi.cvut.cz/katedry/prirodovedne-obory/

[7] http://www.aldebaran.cz (zde je možné nalézt mnoho animací a dalších podkladů k objasnění přednášené látky)

[8] http://datazam.fbmi.cvut.cz/vyukove-filmy/ (username: host, heslo: iozuu7fe)

[9] http://datazam.fbmi.cvut.cz/vyuka/ (username: host, heslo: iozuu7fe)

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: