Jste zde

17PMSNKC - Náklady, kalkulace, ceny

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSNKC KZ 4 2P+2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KMSNKC
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V předmětu Náklady, kalkulace a ceny se studenti seznámí se základními ekonomickými pojmy na které navazuje problematika nákladů, jejich členění a způsobů stanovení. Náklady jsou rozebírány podrobněji jak z pohledu podnikové praxe, tak z pohledu ekonomických teorií. Průběžně se studenti věnují aplikaci teoretických poznatků a řeší praktické příklady. Závěrem jsou probrány základní možnosti jak snižovat náklady. Nedílnou součástí bude praktické procvičování dané problematiky pomocí příkladů, grafů a vše je řešeno v návaznosti na hospodářskou praxi.

Požadavky:

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Pro získání KZ je nutné získat alespoň 50 bodů ze 100 možných.

1) Na 7. cvičení se píše kontrolní test, který je zaměřený na praktické řešení příkladů z problematiky NKC. Test je za max. 15 bodů.

2) Max 35 bodů - za dílčí aktivity na cvičeních (na začátku každého cvičení bude sdělen konkrétní max. počet bodů, který lze na daném cvičení dosáhnout)

3) Ve 14. týdnu studenti absolvují závěrečný test zaměřený jak na teoretické aspekty předmětu, tak i na řešení příkladů. Z tohoto testu lze získat max. 50 bodů - požadována je minimálně 50% úspěšnost.

Hodnocení podle stupnice ECTS.

Zároveň je povinná účast na seminářích - povolené jsou max. 2 absence.

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška - předmět studia. Podnik - právní úprava podnikání v ČR, typologie podniků, okolí organizace.

2. Majetková a kapitálová struktura podniku. Aktiva, pasiva. Rozvaha, její funkce a druhy.

3.Náklady - pojem, druhové členění nákladů, účelové členění nákladů, náklady podle závislosti na změnách objemu výroby, náklady podle původu spotřebovaných vstupů, možnosti snižování nákladů, situace ve zdravotnictví. Nákladové skupiny používané ve ZZ.

4.Kalkulace - cíl kalkulací, členění kalkulací, kalkulace přímá i přirážková, kalkulace podle aktivit (Activity Based Costing), kalkulace nákladů ve ZZ, rozpočty.

5. Výnosy - provozní, finanční, mimořádné. Výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty. Specifické problémy posuzování zisku ve zdravotnictví (soukromé subjekty FO, soukromé subjekty PO, příspěvkové organizace). Bod zvratu.

6. Cash flow - základní funkce přehledu CF, metody sestavení CF, vazby mezi finančními výkazy. Financování podniku, faktory ovlivňující financování, finanční řízení podniku, zdroje financování.

7.Materiálové náklady - funkce útvaru nákupu, výběr vhodného dodavatele, ukazatele hospodaření se zásobami, optimalizační přístup při řízení zásob, normování zásob. Výrobní činnost podniku, plánování výroby, výrobní kapacita.

8.Odpisy a investiční činnost - členění investic, možnosti pořizování dlouhodobého majetku, odpisování dlouhodobého majetku, účetní a daňové odpisy - zrychlené a rovnoměrné odpisy, efektivnost investic a její hodnocení.

9.Mzdové náklady - formy mezd, pohyblivé složky mezd, nejnižší úroveň zaručené mzdy, příplatky za práci. Plat - platový tarif, platové třídy, příplatky a další složky platu. Mzdové výpočty.

10.Ceny - druhy cen, faktory ovlivňující výši cen, cenová politika, cenové strategie, metody cenové tvorby.

11. Evidence činnosti organizace. Podstata a význam, funkce účetnictví, způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti, právní normy pro vedení účetnictví, účetní závěrka.

12.Daňová soustava v ČR, přímé daně - daň z příjmů FO/PO, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, silniční daň.

13.Nepřímé daně - DPH, spotřební daň, ekologické daně. Daňový řád.

14. Závěrečný test.

Osnova cvičení:

1. Organizace seminářů, podmínky k udělení klasifikovaného zápočtu. Sektory národního hospodářství, členění podniků, obchodní rejstřík.

2.Majetková a kapitálová struktura firmy - aktiva, pasiva, sestavení rozvahy.

3.Náklady a jejich členění . Příklad na degresi nákladů.

4.Kalkulace - přímá, přirážková - příklady.

5.Kalkulace nákladů zdravotnického výkonu.

6.Kalkulace Activity Based Costing - příklad.

7. Zápočtový test.

8. Výkaz zisku a ztráty. Výkaz CF. Sestavení výkazů.

9. Materiálové náklady - příklad na normování zásob. Výrobní kapacita - Kapacitní výpočty.

10. Odpisy - rovnoměrné a zrychlené.

11. Mzdové výpočty. Výpočet hrubé a čisté mzdy.

12. Přímé daně - výpočet daně z příjmů FO/PO.

13. Nepřímé daně - DPH - výpočty.

14. Diskuse, vyhodnocení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými pojmy. Dalším cílem je podrobně pochopit charakteristiku nákladů, jejich členění, řešení příkladů, způsob stanovení nákladů a následně i ceny. Použité metody kalkulace musí být student schopen aplikovat do praxe.

Studijní materiály:

[1] SYNEK, M. , KISLINGEROVÁ E. a kol.: Podniková ekonomika, 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 445 s, 2010, ISBN 978-80-7400-336-3

[2] DYNTAROVÁ,V. : Náklady, kalkulace, ceny; skripta ČVUT,2009

[3] Zákoník práce v aktuálním znění

[4] Daňové zákony v aktuálním znění

[5] DVOŘÁK, P., RADOVÁ, J.: Finanční matematika pro každého, Grada 2001

[6] Zákon o účetnictví v aktuálním znění

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: