Jste zde

17PMCZMU - Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMCZMU KZ 4 1P+1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KMCZMU
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základní principy poskytování první pomoci na jednotlivých úrovních při individuálním i hromadném výskytu poraněných a postižených.

Požadavky:

Účast je povinná z 80 %, při vyšší neúčasti na přednáškách/cvičeních je nutné doložit závažné důvody a předpokladem klasifikace je ověření znalostí ze zameškaných hodin (prokázání praktických znalostí, ověření teoretických znalostí ústním přezkoušením).

Předpokladem klasifikace je průběžné prokázání dovedností v průběhu praktických cvičení.

Každý student vypracuje na základě zadání na prvním semináři práci v rozsahu do 3 stran na zadané téma první pomoci.

Klasifikovaný zápočet je na základě písemného testu (30 otázek) se 4 variantami, u každé je možnost ?tvrzení platí - tvrzení neplatí?. Maximální možný počet bodů je 120.

Hodnocení: A: 140 - 133 bodů, B: 132 - 126 bodů, C: 125 - 119 bodů, D: 118 - 112 bodů, E 111-105 F: méně než 104 bodů.

Po opravě testu je možné ústní dozkoušení na lepší stupeň, pokud je výsledek testu na rozhraní klasifikačních stupňů.

Osnova přednášek:

[1] Zásady poskytování první pomoci, vitální funkce a jejich ohrožení. Záchranný řetězec - od předlékařské pomoci, systému first responders až k neodkladné péči.

[2] Náhlá zástava oběhu a neodkladná resuscitace.

[3] Hromadné postižení zdraví - základní principy při zvládání mimořádných událostí. Legislativa, základní složky IZS (Integrovaného záchranného systému) a jejich spolupráce a koordinace.

[4]Třídění a ošetřování při hromadném postižení zdraví.

[5] Mnohočetná a závažná poranění, nejdůležitější aspekty ošetřování polytraumat. Triage úrazových pacientů podle závažnosti.

[6]Šokové stavy - druhy a nejdůležitější léčebná opatření. Hemoragický šok, krvácení vnitřní a vnější. Protišoková terapie.

[7]Popáleniny, inhalační trauma, zásady ošetření.

[8]Jednotlivá orgánová poranění - hlava, hrudník, břicho.

[9] Zlomeniny, poranění kloubů, páteře, pánve.

[10] Vnější příčiny I - podchlazení, omrzliny, přehřátí

[11] Vnější příčiny II - úraz elektrickým proudem, radiace, crush syndrom, blast syndrom)

[12] Vnější příčiny III - intoxikace

[13] Úrazy v dětském věku typická poranění, odlišnosti v ošetřování.

[14] Psychické dopady závažných úrazů, situací s hromadným výskytem postižených ? akutní stresová reakce, posttraumatická stresová porucha. Primární, sekundární a terciární oběti a zásady krizové intervence.

Osnova cvičení:

[1] Všeobecné postupy při poskytování první pomoci - bez pomůcek, s pomůckami. Potřebné vybavení na jednotlivých úrovních.

[2] Neodkladná resuscitace - telefonicky asistovaná nedokladná resuscitace, základní KPR bez pomůcek, s bariérovými pomůckami, AED (automatické externí defibrilátory).

[3] Ukázky rozšířené neodkladné resuscitace a zajištění vitálních funkcí týmem ZZS.

[4] Nácviky zásahu složek IZS při hromadném postižení zdraví - videoukázky a analýzy proběhách cvičení.

[5] Nácvik třídění a organizace mimořádné události - table top cvičení.

[6] Zajišťování dýchacích cest - bez pomůcek, s pomůckami, ukázky jednotlivých technik.

[7] Protišoková opatření, zajištění přístupu do oběhu - ukázky.

[8] Imobilizační pomůcky, zásady transportu u jednotlivých typů poranění.

[9] Vybavení vozů záchranné služby - zdravotnický materiál, léky, dokumentace, přístroje, imobilizační a transportní pomůcky.

[10] Ošetřování dětí, základní techniky a přístup k dětskému pacientovi.

[11] Opatření při otravách a inhalačních intoxikacích.

[12] Zásady komunikace s postiženými a s profesionálními složkami včetně komunikace s operačním střediskem. Komunikace s problémovými skupinami.

[13] Ověření dovedností - neodkladná resuscitace.

[14] Test a ověření znalostí.

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení základních principů a postupů při poskytování předlékařské první pomoci při individuálním postižení či poranění a při hromadném postižení zdraví. Pochopení návaznosti první pomoci, first responders, lékařské první pomoci a neodkladné péče přenemocniční a nemocniční.

Studijní materiály:

1] Štětina, J. a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada, Praha, 2000

[2] Pokorný, J.: Lékařská první pomoc. Galén, Praha, 2011

[3] www.resuscitace.cz ? aktuální doporučení pro neodkladnou resuscitaci

[4] Vykouřil, L.: Válečné vnitřní lékařství. VLA JEP, Hradec Králové, 2000

Doporučená literatura:

[1]Kolektiv autorů. Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci. Český červený kříž, Praha, 2005

[2] Müller, S.: Memorix ? neodkladné stavy v medicíně. Scientia Medica, Praha, 1992

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: