Jste zde

17PMCOOP - CBRNE - Ochranná opatření

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMCOOP Z,ZK 4 2P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KMCOOP
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se systémy ochranných opatření, které jsou vytvořeny za účelem předcházení vzniku mimořádných událostí s účastí chemických, biologických, radiačních, jaderných a explozivních (CBRNE) látek a materiálů, nebo se uplatňují v okamžiku, kdy vznik takové události hrozí, či tehdy, kdy již nastala. Vznik a nastavení systémů ochranných opatření je probíráno ve vztahu k nebezpečným vlastnostem CBRNE látek a materiálů a současně v souvislosti se zkušenostmi získanými vyhodnocením uskutečněných nehod, havárií nebo teroristických útoků. Výuka navazuje na předměty věnované plánování, krizovému řízení a analýze a řízení rizik. Při výuce se předpokládá odpovídající znalost předmětů zařazených do předcházejícího bakalářského studia (fyzika, chemie, toxikologie, epidemiologie nebo radiobiologie).

Požadavky:

Zápočet

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast na přednáškách a získání alespoň 66% bodů v zápočtovém testu. Pokud student v testu napoprvé nedosáhne požadovaný počet bodů, má možnost jednoho opravného termínu. Test obsahuje uzavřené úlohy s výběrem odpovědí (i více správných), otevřené úlohy se stručnou odpovědí a úlohy doplňovací. Na přednáškách je přípustná jedna absence. Větší absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů a dohodnout s přednášejícím formu náhrady.

Zkouška

Předmět bude zakončen ústní zkouškou v rozsahu látky odpřednášené na přednáškách a referenční literatury. Při ústní zkoušce si posluchači vytáhnou dvouotázku, každá otázka bude věnována jiné noxe. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách (viz zkouškové zrcadlo). Okruhy otázek budou vypsány v průběhu semestru garantem předmětu (RNDr. Hana Kubátová, Ph.D).

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1. Nebezpečné chemické látky, chemické zbraně – princip, historie použití. Právní předpisy zaměřené na nebezpečné chemické látky. Nejběžnější průmyslové chemikálie a možnosti vzniku a průběhu chemické havárie podle. Nejvýznamnější chemické havárie.

2. Chemický terorismus – princip, historie. Potenciální možnosti vzniku chemických havárií na našem území, opatření při vzniku chemické havárie a likvidace následků havárie. Biologická agens a toxiny. Biologické zbraně – princip, historie použití. Mezinárodní zdravotnické předpisy; pandemické plánování, mimořádné události s účastí biologických látek.

3. Bioterorismus - princip, historie, patogenní potenciál vybraných B-agens při teroristickém útoku. Biokriminální činy. Principy biosafety a biosecurity. Ionizující záření, účinky ionizujícího záření na organismus.

4. Akutní a chronické změny v organismu v důsledku působení ionizujícího záření. Radiační nehody a havárie. Právní předpisy zaměřené na radiační ochranu a zvládání radiační mimořádné události. Havárie JE v Černobylu a Fukušimě.

5. Jaderné zbraně - princip, historie použití. Jaderný a radiologický terorismus. Radiační monitorovací síť. Explozivní látky, nástražné výbušné systémy.

Osnova cvičení:

nejsou vypsána

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti principů a metod plánování a zavádění opatření na ochranu obyvatel v případě mimořádné události s účastí chemických, biologických a radiačních látek a jaderných materiálů.

Studijní materiály:

Literatura povinná:

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, a prováděcí právní předpisy k zákonu (především vyhlášky č. 225/2015 Sb., 226/2015 Sb. a 227/2015 Sb.)

- zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a prováděcí právní předpisy k zákonu (především vyhlášky č. 359/2016 Sb. a 360/2016 Sb.)

- Klener, V.(ed.): Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha, 2000

- http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_953_web.pdf

- http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_955_prn.pdf

- Pitschmann, V., Halámek, E., Kobliha Z.: Průmyslové toxické látky. VVŠ PV, Vyškov 2003

- Pandemický plán České republiky (2011)

- Mezinárodní zdravotnické předpisy (2005) a směrnice související s jejich implementací v ČR

- Klement, C. et al.: Biologické a chemické zbrane – pripravenosť a odpoveď. PRO, Banská Bystrica, 2013

Literatura doporučená:

- Pitschmann, V.: Jaderné zbraně: nejvyšší forma zabíjení, Naše vojsko, Praha 2005

- Slabotinský, J., Brádka, S.: Ochrana osob při chemickém a biologickém nebezpečí, Ostrava: SPBI, 2006

- Matoušek, J., Linhart, P. CBRN. Chemické zbraně. Ostrava: SPBI, 2005

- Matoušek, J., Benedík, J., Linhart, P. CBRN. Biologické zbraně. Ostrava: SPBI, 2007

- Prymula, R. et al.: Biologický a chemický terorismus, Grada, Praha, 2002

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek LS 2017/2018255.46 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon OPORA_CBRNE_Ochranná opatřen2.94 MB