Jste zde

17PBZZOT - Základy odborné terminologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZZOT KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Latinská abeceda, výslovnost, přízvuk - řecká abeceda. Latinská, anglická, německá a ruská slovní zásoba, kterou používá ošetřovatelský personál. Běžné výrazy pro části těla, všeobecné lékařské výrazy a popisné termíny týkající se nemocí a poranění. Termíny týkající se základního zdravotnického materiálu a vybavení. Obecné termíny vztahující se k první pomoci. Důležité informace o zdravotním stavu pacienta, zdravotnická průvodka. Termíny označující: zlomeniny, rány a poranění. Názvy pro různé druhy diagnóz a prognóz. Názvy pro různé druhy terapií.

Požadavky:

účast na cvičeních: 100 %, (neúčast je možná pouze z vážných důvodů), aktivní účast

Úspěšné absolvování dvou písemných testů. První test se koná po uplynutí 6 týdnů výuky a druhý v zápočtovém týdnu.

První test se skládá s následujících částí:

Část první: slovní zásoba. (překlad slovíček do a z latinského jazyku. Slovíčka týkající se názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla)

Část druhá: diagnózy (překlad jednotlivých diagnóz do a z latinského jazyku)

Druhý test obsahuje: složitější diagnózy a diagnostické a léčebné postupy (překlad jednotlivých postupů do a z latinského jazyku)

Testy celkově obsahují 10 položek proporcionálně rozložených do jednotlivých částí testů.

V případě úspěšného absolvování testů může student získat 70 bodů, což odpovídá hodnocení A. Další hodnocení je v souladu s hodnotícím systémem ECTS.

V případe studenta se specifickými poruchami učení lze zkoušku modifikovat dle jeho potřeb.

Celkový přehled o studijních oporách pro daný předmět v českém jazyce je souhrnem hlavních opor, které může student použít ke studiu, aby získal potřebné znalosti pro absolvování zápočtu.

Učebnice (skripta) jsou koncipovány tak, že obsahují vše, co je potřebné pro danou problematiku. Student tak má k dispozici komplexní podklady pro výuku.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. týden: Úvod do studia lékařské terminologie. Hierarchie větných členů. Pravopis a výslovnost hlásek. Základní směry a roviny lidského těla.

2. týden: I. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých kostí a kloubů lidského těla.

3. týden: II. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých částí lidského těla, mozku, srdce, plic a překlad lékařských diagnóz.

4. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým svalům lidského těla.

5. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem nervového systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

6. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem kardiovaskulárního systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

7. týden: První část zápočtového testu.

8. týden: Využití jednotlivých předložek a koncovek (a, anti, hyper, hypo, dys, itis, apod.) v rámci lékařské terminologie. Patologické změny krve a moči. Překlad lékařských diagnóz.

9. týden: Využití jednotlivých koncovek (ectomia, stomia, apod.) v rámci lékařské terminologie. Názvy jednotlivých ran a zlomenin. Patologické změny organizmu. Opakování názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

10. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým postupům. Překlad lékařských diagnóz.

11. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem gastrointestinálního a urogenitálního systému. Překlad lékařských diagnóz.

12. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci pediatrie, neurologie, chirurgie, traumatologie apod.

13. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci psychiatrie, onkologie apod. Závěrečné opakování.

14. týden: Zápočtový test a případné konzultace

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s latinskou abecedou, výslovností a přízvukem. Značná část je věnována latinské, anglické, německé a ruské slovní zásoby, kterou používá ošetřovatelský personál.

V další části předmětu jsou postupně probírány běžné výrazy pro části těla, všeobecné lékařské výrazy a popisné termíny týkající se nemocí a poranění. Termíny týkající se základního zdravotnického materiálu a vybavení. Obecné termíny vztahující se k první pomoci. Důležité informace o zdravotním stavu pacienta, zdravotnická průvodka. Termíny označující: zlomeniny, rány a poranění. Názvy pro různé druhy diagnóz a prognóz. Názvy pro různé druhy terapií.

Studijní materiály:

[1] Kábrt, J., Chlumská, E: Lékařská terminologie. Praha: Informatorium 2001.

[2] Kábrt, J., Chlumská, E.: Úvod do lékařské terminologie. 4. Vyd. Praha: Karolinum. 2000.

[3] Veselá, A.: Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty. Praha: Karolinum. 2005.

[4] Bydžovský, J.: Latina pro zdravotníky. Třebíč. 2005

[5] Ralbovská, R.: 13 power pointových prezentací, které obsahují poměrnou část učiva k předmětu lékařská

terminologie.

[6] Kábrt, J., Kábrt jr., J.: Lexicon medicum. 2 dopl. A přeprac. Vyd. Praha: Galén. 2004.

[7] Svobodová D.: Terminologiae medicae vestibulum. 2. Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro

studenty bakalářských oborů 1. LF UK. UK Karolinum Praha vyd. Praha: Karolinum. 2005.

[8] Pacovský, V.: Medicínská terminologie. Praha. Karolinum 2004.

[9] Kozlíková, D., Plašilová, D. Základy latinské lékařské terminologie pro bakalářský program na lékařské

fakultě. UK Karolinum Praha. 2005. ISBN

[10] Strakošová, S.: Jazyk latinský (Skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotnickým

zaměřením), Ostravská univerzita, Ostrava 2000.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: