Jste zde

17PBZZEK - Základy ekonomiky a řízení zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZZEK KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními ekonomickými kategoriemi a vztahy mezi nimi, přičemž jsou hledána a studována specifika či odlišnosti zdravotních trhů a jejich důsledky. Předmět dále seznamuje studenty se základními principy nastavení českého zdravotního systému. Studenti jsou seznámeni s legislativou v dané oblasti.

Požadavky:

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat min. 50 bodů ze 100 možných.

Body lze získat následujícím způsobem:

30b - skupinová práce na dané téma v rozsahu 7NS (bude upřesněno na 1. přednášce)

70b - závěrečný test

Osnova přednášek:

1. SWOT analýza jako strategický nástroj ve zdravotnictví - zadání skupinové práce

2. Právní postavení poskytovatelů zdravotní péče v ČR. Rozdíly mezi standardními trhy a trhy se zdravotní péčí.

3. Nabídka zdravotní péče. Poptávka po zdravotní péči. Principy fungování systému veřejného zdravotního pojištění.

4. Oceňování zdravotnických výkonů - způsoby úhrad. Hospodaření zdravotnických zařízení - náklady, výnosy.

5. Majetková a kapitálová struktura organizace. Možnosti financování.

6. Investiční činnost organizace. Rozhodování o investicích. Problematika odpisů.

7. Marketingová činnost organizace ve zdravotnictví

8. Odměňování ve zdravotnictví. Mzda, plat.

9. Daňová soustava v ČR.

10. Opakování - diskuse. Závěrečný test

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je: (1) seznámit studenty se základními ekonomickými souvislostmi, přičemž důraz je kladen na specifika zdravotnického sektoru; (2) pochopit nejdůležitější parametry nastavení českého zdravotního systému a (3) uvést studenty do základů hospodaření zdravotnického zařízení.

Studijní materiály:

- DURDISOVÁ, Jaroslava. Ekonomika zdraví. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005, 228 s. ISBN 8024509989.

- NĚMEC, Jiří. Principy zdravotního pojištění. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 240 s. ISBN 9788024726281.

- DARMOPILOVÁ, Z.; MALÝ, I.: Ekonomika zdravotnictví (DSO). Masarykova univerzita. 2012

- SYNEK M, a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing 2003

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: