Jste zde

17PBZVZ - Veřejné zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZVZ KZ 1 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti se seznámí se zdravotnickými systémy ve světě i s historií a vývojem organizačních a úhradových systémů v péči o zdraví. V návaznosti na organizační systémy pak také s principy financování zdravotní péče, a to jak preventivní, tak i kurativní nejen v ČR a v EU, ale i ve světě. Aplikace zákona č. 258/2000 Sb. ve vazbě na dozorování. Dozor nad ustanoveními Zákoníku práce zejména v oblasti prevence bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Postup a způsoby rozhodování orgánů zajišťujících dozor při porušení obecně platných předpisů, včetně interních aktů řízení týkajících se ochrany zdraví. Výklad pracovně právních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, práva a povinnosti. Právní odpovědnosti ve zdravotnictví.

Požadavky:

Prokázání znalostí písemným testem a zpracování zadané seminární práce z probíraných témat.

Test obsahuje 10 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí jedna).

Osnova přednášek:

•Veřejné zdravotnictví, význam, úkoly, financování, zdroje, příjmy, výdaje.

•Současné organizační systémy zdravotnictví. Vývoj mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví. WHO.

•Zdravotní politika státu, etické principy ve zdravotnictví.

•Management ve veřejném zdravotnictví, komunikace, zdravotnické systémy ve světě.

•Veřejné zdravotní pojištění v ČR, vykazování zdravotní péče.

•Význam prevence z hlediska zdravotní politiky státu, ÚZIS.

•Vznik práva, právní normy, systém práva v ČR.

•Úvod do občanského, pracovního, správního a trestního práva.

•Zdravotnické právo: základní pojmy, podmínky poskytování zdravotních služeb, vztah zdravotnického

pracovníka a pacienta, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků.

•Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví.

•Rozhodování orgánů zajišťujících dozor, inspekce práce. Působnost inspektorátu, obsah kontroly.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MACH, Jan. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3683-9.

•DUDOVÁ, Jana. Právo na ochranu veřejného zdraví: ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-854-3.

•MACH, Jan. Medicína a právo. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice ABC. ISBN 80-7179-810-X.

•BŘÍZA, Jan. Veřejné zdravotnictví. Interní text FBMI ČVUT.

•JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplněné vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckovy mezioborové studie. ISBN 978-80-7400-611-1.

Doporučená literatura (zákony vždy v platném znění):

•Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

•Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.

•Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.

•Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

•Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky117.34 KB