Jste zde

17PBZVLG2 - Vnitřní lékařství a geriatrie II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZVLG2 Z,ZK 3 2P+1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Vnitřní lékařství a geriatrie I (17PBZVLG1)
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Tomáš Heřman, Leoš Navrátil
Cvičící:
Petr Jelínek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický oborový komplex, který seznamuje studenty s involučními změnami v organizmu a s tím souvisejícími zvláštnostmi péče o zdraví ve vyšším věku. Zvláštní pozornost je vě-nována zejména změnám kardiovaskulárního a respiračního systému, poruchám vnitřního prostředí, hydratace a nutrice, poruchám termoregulace a změnám psychiky. Zvláštní problematiku představují otázky osamělého, týraného a zneužívaného seniora a nové trendy ve zdravotní a sociální péči o staré občany.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze 2x, řádně omluvená)

Výsledky průběžného hodnocení vychází z prezentace vybraného oboru na závěr semestru

Každý student zpracuje na určené téma prezentaci, ve které představí:

- hlavní náplň zdravotnického oboru

- stručnou historii oboru

- důrazy v anamnéze a vyšetřovací metody specifické pro daný obor

- nejčastější onemocnění v daném oboru, specifika léčby a způsoby ošetřování

- situace, se kterými by se mohl setkat v rámci svého budoucího zaměstnání v rámci zdravotnického oboru

Udělení zápočtu bude dáno průnikem výsledku zápočtového testu a hodnocení práce posluchače na cvičeních, prezentace a z průběžné kontroly znalosti.

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet.

Zkouška probíhá ústní formou. Posluchač si vytáhne jednu z otázek. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení (viz zkouškové zrcadlo).

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

přednášející:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., doc. MUDr. Ladi-slav Hess, DrSc., doc. MUDr.. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, as. MUDr. Tomáš Heřman, as. MUDr. Petr Jelínek, MUDr. Alena Ševčíková, MDDr. Jan Šenfeld

Téma přednášek:

1. téma Vybrané onemocnění gastrointestinálního traktu (projevy, první pomoc, diagnostika, terapie, rekonvalescence).

2. téma Pokroky v ortopedii (nové diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost).

3. téma Vybrané kapitoly z anesteziologie.

4. téma Základy laboratorní medicíny (přehled laboratorních technik, způsoby od-běru biologického materiálu, význam pro diagnostiku).

5. téma Zvláštnosti interních onemocnění ve vyšším věku.

6. téma Hematologie (choroby červených a bílých krvinek, hematologické malignity, regulace hemostázy, poruchy srážení krve, poruchy funkce destiček, základy transfuziologie, krevní skupiny).

7. téma Základy endokrinologie. Diagnostické metody, využití přístrojové techniky.

8. téma Diabetes mellitus (patofyziologie onemocnění, diagnostika, projevy onemocnění, komplikace, moderní formy léčby, životní režim).

9. téma Diagnostické a terapeutické postupy využívané v oftalmologii, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost).

10. téma Nové diagnostické a terapeutické postupy ve stomatologii (diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, moderní stomatologické hmoty).

11. téma Nefrologie (diagnostika a léčba onemocnění ledvin a vylučovacího systému, dialýza, indikace, technika, transplantace ledvin).

Osnova cvičení:

Gynekologie a porodnictví

ORL. Stomatologie. Opakování

Neurologie. Psychiatrie.Seminář ke zkoušce

Ortopedie. Traumatologie. Fyziatrie

Seminář: Specifika pediatrie a geriatrie. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je demonstrace fůze problematiky geriatrie se základní problematikou jednotlivých klinických oborů. Seznámit studenty s nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby v kontextu věku pacienta, vyzdvihnutí možností efektivní nefarmakologické prevence.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. KALVACH, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 336 s. ISBN 978-80-247 -2490-4.

2. NAVRÁTIL, Leoš. Vnitřní lékařství: pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2017, ISBN 978-80-271-0210-5

3. HEHLMANN, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně: praktická příručka pro lékaře a studenty. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 450 s. ISBN 978-802-4726-120.

4. VORLÍČEK, J., ABRAHÁMOVÁ, J., VORLÍČKOVÁ, H. Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 448 s. Sestra (Grada). ISBN 978-802-4737-423.

Doporučená literatura:

1. ADÁMKOVÁ, V., VELEMÍNSKÝ, V. Nejčastější choroby přenosné ze zvěře na člověka. 1. vyd. Praha: Vega, 2004. 32s. ISBN 80-903-1864-9.

2. ŠEJVL, Jaroslav. Vybrané kapitoly z adiktologie: fatální předávkování uživatelů nelegálních drog. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007, 151 s. ISBN 978-80-246-1349-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: