Jste zde

17PBZVLG1 - Vnitřní lékařství a geriatrie I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZVLG1 Z 3 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti jsou seznámeni s oborem transfuziologie (transfuzní služba, transfuzní lékařství).

Značná pozornost je věnována krevně skupinovým systémům, jejich klinickému významu, laboratornímu vyšetřování, včetně popisu a praktického zvládnutí jednotlivých laboratorních metod a postupů. Kromě erytrocytární imunohematologie je vyložena též imunohematologie trombocytů a leukocytů. Předmět je dále orientován tak, aby studenti zvládli základy odběru a zpracování krve, výrobu a druhy jednotlivých transfuzních přípravků, jejich skladování a expedici na klinická oddělení. Součástí této problematiky je znalost rozlišení transfuzních přípravků a krevních derivátů a výroby suroviny na průmyslové zpracování. Zvláštní kapitolou jsou specielní odběrové postupy, dárcovské i léčebné. Studenti jsou seznámeni se zásadami správné výrobní praxe v transfuzní službě a kontrolách kvality při výrobě transfuzních přípravků, včetně detailního popisu laboratorního vyšetřování infekčních markerů u dárců krve. Nedílnou součástí výuky je poznání zásad účelné hemoterapie, léčby a zajištění masivního krvácení, problematicky autotransfuze a transplantace krvetvorných buněk. Opomenuto není ani seznámení se zásady managementu transfuzní stanice a organizace transfuzní služby, včetně vojenské transfuzní služby a systému krizové krevní politiky státu.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1. Povinná účast na cvičeních. Je povolena absence na 2 vyučovacích hodinách cvičení. Delší neúčast je možná jen z velmi závažných důvodů a musí být omluvená doložitelným způsobem. Forma náhrady bude domluvena s vedoucím cvičení a bude provedena kontrola doplnění látky.

2. Samostatné správné provedení vyšetření krevní skupiny, screeningu nepravidelných protilátek a testu kompatibility.

4. Splnění zápočtového testu minimálně na 70 % z možného počtu bodů. Test obsahuje celkem 30 otázek. Z toho 27 je se čtyřmi možnými odpověďmi (jedna je správná a její zvolení je hodnoceno 1 bodem), 3 otázky jsou otevřené (podle správnosti a úplnosti jsou odpovědi hodnocené 0-3 body). tj. maximální možný počet získaných bodů je 36.

Hodnocení:

A:35 – 36 bodů

B:33 - 34 bodů

C:31 - 32 bodů

D 28 - 30 bodů

E: 25 - 27 bodů

F: < 24 bodů

Po vyhodnocení testu (do jednoho týdne) bude případně vyhlášen opravný termín. Zápočtový test je možné opakovat 1 x, při opakovaném neúspěchu bude student přezkoušen ústně.

Osnova přednášek:

Klinická propedeutika I (vztah zdravotníka a nemocného, způsoby komunikace s nemocným, vý-znam anamnézy, způsob odběru anamnézy)

Klinická propedeutika II (fyzikální vyšetření nemocného)

Klinická propedeutika III (zdravotnická dokumentace, typy laboratorních vyšetření, přehled

přístrojové techniky v laboratoři, základy EKG)

Základy laboratorní techniky

Přehled zobrazovacích metod

Vnitřní prostředí (tělesná voda, ionty, minerály, acidobazická rovnováha, diagnostika, přístrojová technika).

Kardiovaskulární systém I (srdeční slabost, akutní plicní edém, ischemická choroba

srdeční, akutní infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu)

Kardiovaskulární systém II (hypertenze, nemoci tepen a žil). Poruchy lipidového metabolismu, epi-demiologie, patologie a prevence aterosklerózy

Základy pneumologie (zánět, chronická choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, fibrózy, respirační insuficience, nádory průdušek a plic, pneumotorax)

Bolest, její etiologie, projevy, možnosti léčby.

Centrální nervový systém, problematika CMP a spastické parézy, patofyziologie a léčebný management

Jednotka intenzivní péče (organizace práce, hlavní úkoly a cíle, terapeutické postupy se zvláštním za-měřením na akutní stavy s neurologickou etiologií.)

Základy gerontologie (smysl oboru gerontologie, patofyziologické změny ve vyšším věku, možnosti ovlivnění procesu stárnutí, ošetřovatelská péče)

Osnova cvičení:

1. týden - Zdravotnická dokumentace (chorobopis, dekurs, žádanky o laboratorní vyšetření, typy laboratorních vyšetření, žádanky o další typy vyšetření a následné léčby, metodika vedení, zabezpečení a ochrana osobních údajů )

2. týden - Zásady práce s biologickým materiálem (zásady odběru, manipulace s ním, nakládání s použitým odběrovým materiálem, likvidace infekčního materiálu, odběrové systémy)

3. týden - Asepse a antisepse, druhy sterilizace, desinfekce

4. týden – Opakování. MKN, MKF

5. týden – Rozdělení oborů medicíny, klinické obory, paraklinické obory, jejich úloha v systému.

6. týden - Vyšetření pacienta v podmínkách PNP a NP, možnosti monitorace

7. týden –. Úvod do konzervativních oborů medicíny. Zdraví a nemoc. Indikace vyšetření, možnosti léčby.

8. týden – Úvod do chirurgických a intervenčních oborů medicíny. Základní chirurgické výkony (punkce, drenáže, kanylace) Spotřební chirurgický materiál a chirurgické instrumentárium (rozdělení, zásady skladování, principy péče o chirurgické nástroje, zásady ekonomického nakládání s ním)

9. týden – Opakování. Význam fyziatrie a balneotherapie.

10. týden – Seminář. Zápočet.

Účel cvičení:

kontrola znalostí z dosud odpřednášené látky (ústně nebo písemně)

Prezentace k dané problematice Na cvičeních jsou prohloubeny znalosti získané v rámci přednášek, případně v diskuzi vysvětlena posluchačům ta témata, která jim v rámci samostudia byla obtížně pochopitelná. V rámci cvičení budou rovněž probrána některá specifická témata, na která si studenti připraví prezentace. Součástí výuky budou rovněž praktické demonstrace některých lékařských a ošetřovatelských úkonů.

Poznámka:

pořadí praktických cvičení se může změnit v závislosti na pořadí přednášek, posluchači budou včas informováni o změně

Cíle studia:

Získat základní znalosti a praktických dovedností v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru zdravotnický záchranář.

Studijní materiály:

povinné

[1]Adámková V.: Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob. Jihočeská univerzita České Budějovice, 2003

[2]Ferko A., Vobořil Z., Smejkal K., Bedrna J.: Chirurgie v kostce - vybrané kapitoly. Grada., Praha 2008.

[3]Chrobák L.: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, Praha 2007

[4]Navrátil L. a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2008

doporučené

[1]Adámková V., Velemínský M. ml.: Nejčastější choroby přenosné ze zvěře na člověka, VEGA Praha, 2004

[2]Kolář P. et al: Rehabilitace v klinické praxi. Praha Galén, 2009

[3]Kuchyňka K.: Oční lékařství, Grada, Praha 2007, s. 29-34, s. 62-94, s. 727-747

[4]Špinar J.: Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Grada, Praha, 2008

[5]Zadák Z., Havel E.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada, Praha, 2007

[6]Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 

Ostatní: 

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
Image icon Zkouškové zrcadlo41.59 KB