Jste zde

17PBZUZP - Úvod do zdravotnické psychologie a stress managementu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZUZP KZ 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Zdravotnická psychologie navazuje na poznatky obecné a sociální psychologie. Předmět se podrobně zaměřuje na poznatky, které se vztahují k psychologii zdraví, klinické psychologii, k aplikaci psychologických poznatků ve zdravotnictví a psychologické péči o nemocného. Stres management postihuje zvládání psychické zátěže a stresu u pomáhajících profesí, problematiku psychosociální pomoci, posttraumatickou stresovou reakci a psychologickou první pomoc při katastrofách a neštěstích. Cílem výuky je informovat o podstatných psychologických problémech zachraňovaných a zachraňujících a připravit posluchače na specifické chování a reakce jednotlivců i skupin v situacích ohrožení života.

Požadavky:

1.100 % účast na přednáškách

2.Zpracování seminární práce formou prezentace na cvičení, bude upřesněno přímo na cvičení.

3. Pro udělení klasifikovaného zápočtu musí student obdržet min. 50 % z celkového počtu bodů. Klasifikace dle klasifikační stupnice ČVUT.

V případě nesplnění testu je možnost jednoho opakování.

Osnova přednášek:

1. týden Zdravotnická psychologie (vymezení pojmu), Zdraví a nemoc (nemoc jako svízelná životní situace)

2. týden Psychologická problematika nemoci a nemocného, Psychologická problematika zraněných a zachraňovaných

3. týden Bolest, strach a úzkost, Interakce zdravotníka s pacientem (Komunikace ve zdravotnictví)

4. týden Psychologie katastrof, Traumatizující události (hromadná neštěstí)

5. týden Panická porucha, Posttraumatická stresová reakce a PTSP

6. týden Krize a krizová intervence, Psychosociální podpůrný systém v oblasti krizové intervence

7. týden Sebevražedné jednání jako následek traumatických zážitků, Riziko závislosti na alkoholu a drogách

Osnova cvičení:

1. týden Rozdíly mezi klinickou, zdravotnickou psychologií a psychologií zdraví, Prezentace inventářů tzv. závažných životních událostí (Life Events)

2. týden Rozdíly v osobnosti a prožívání nemocných a obětí katastrof, Potřeby a reakce obětí (skupinová diskuse o nejčastějších problémech)

3. týden Nácvik empatického chování k člověku s bolestí, strachem a úzkostí, Složky verbální a neverbální komunikace,úloha vyjednávače

4. týden Analýza příkladů z praxe, probrání osobních zkušeností, Skup. diskuse o nejčastějších spouštěčích panických záchvatů

5. týden Diskuse o stresových faktorech, psychoterapeutické a farmakologické postupy, Osobní zkušenosti s vyrovnávacími strategiemi, demonstrace

6. týden Popsat psychické a sociální potřeby obětí, etika pomáhání, Bilanční, impulzivní, předstíraná sebevražda

7. týden Analýza příkladů z praxe zvýšeného rizika konzumace alkoholu a drog, Prezentace seminárních prací

Cíle studia:

Cílem předmětu je studenty podrobněji seznámit s poznatky, které se vztahují k psychologii zdraví, klinické psychologii, k aplikaci psychologických poznatků ve zdravotnictví a psychologické péči o nemocného.

V další části se studenti seznamují se Stres managementem, který postihuje zvládání psychické zátěže a stresu u pomáhajících profesí. Dále je zde probírána problematika psychosociální pomoci, posttraumatická stresová reakce a psychologická první pomoc při katastrofách a neštěstích.

Cílem předmětu je především informovat studenty o podstatných psychologických problémech zachraňovaných a zachraňujících a připravit studenty na specifické chování a reakce jednotlivců i skupin v situacích ohrožení života.

Studijní materiály:

[1] HÁJEK, K.: Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008. ISBN 8073671077

[2] HAWKINS, P., SHOHET, R.: Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7178-715-9.

[3] KŘIVOHLAVÝ, J.: Pozitivní psychologie Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-835.

[4] LINHARTOVÁ, V.: Praktická komunikace v medicíně, Praha: Grada, 2005. ISBN 978-80-247-1784-5.

[5] ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ, M., ŠRÁMKOVÁ, J.: Zdravotnická psychologie. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-2068-5.

[6] VYMĚTAL, J.: Lékařská psychologie. 3. vydání. Praha: Portál, 2003. 400 s. ISBN 80-7178-740-X.

[5] VYMĚTAL, Jan, et al. Obecná psychoterapie. 2. vydání. Praha : Grada , 2004. ISBN 80-247-0723-3.

[7] BAŠTECKÝ, J., ŠAVLÍK, J., ŠIMEK, J.: Psychosomatická medicína. Praha : Grada, 1993. 363 s. ISBN 80-7169-031-7.

[8] HONZÁK, R.: Komunikační pasti v medicíně. 1. vydání. Praha : Galén, 1997. 159 s. ISBN 80-85824-60-4.

[9] KRATOCHVÍL, S.: Základy psychoterapie. 5. vydání. Praha : Portál, 2006. 384 s. ISBN 80-7367-122-0.

[10] VYMĚTAL, J. et al.: Speciální psychoterapie : (úzkost a strach). 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 2000. 481 s. ISBN 80-86123-15-4.

[11] RALBOVSKÁ, R., KNEZOVIC, R.: Komunikace pro pomáhající profese 2. Praha: EVC. 2010. ISBN 978 - 80- 87386-05-7

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2021/2022378.94 KB