Jste zde

17PBZTOP2 - Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZTOP2 Z,ZK 2 2P+1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I. (17PBZTOP1)
Garant předmětu:
Přednášející:
Martina Dingová Šliková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Druhá, navazující část předmětu, je koncipována teoreticko-prakticky. Je orientována na aktivní získávání znalostí a vědomostí, dovedností a pracovních návyků, které jsou nezbytné k ošetřování nemocných nejen v nemocniční, ale i přednemocniční praxi s ohledem na individuální potřeby pacientů. Předmět vhodným způsobem uvádí studenty do odborné ošetřovatelské praxe, kterou absolvují na odděleních interního a chirurgického typu.

Požadavky:

Zápočet:

1. Aktivní účast na seminářích, 1 povolená absence ze závažných důvodů, v případě delší absence náhradu určuje cvičící

2. Realizace zadaných úloh v rámci cvičení (úlohy jsou zaměřeny na praktickou ukázku jednotlivých postupů. V rámci cvičení každý student zrealizuje 2 úlohy se zadaným ošetřovatelským postupem

3. Vypracování referátu na téma, které bude zadáno cvičícím na úvodní hodině cvičení

Zkouška:

1. Úspěšné absolvování písemného testu. Test obsahuje 20 otázek. Za každou správně zodpovězenou otázku je možné získat 1 bod. Body se při nesprávné odpovědi neodečítají. Otázky jsou nabízeny s možnými 3 variantami odpovědí (a-c, 1 a více odpovědí může být správných)

Celkový výsledek je součtem všech výše uvedených požadavků a odpovídá hodnocení dle stupnice ECTS

Osnova přednášek:

1. Ošetřovatelská péče v interním lékařství - ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním dýchacích cest

2. Ošetřovatelská péče v interním lékařství - ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním srdce a cév

3. Ošetřovatelská péče v interním lékařství - ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním trávicího traktu

4.Ošetřovatelská péče v interním lékařství - ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním ledvin a močových cest

5.Ošetřovatelská péče v interním lékařství - ošetřovatelský proces u pacientů s endokrinním a metabolickým onemocněními

6. Ošetřovatelská péče v chirurgii- ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním jater a žlučníku

7. Ošetřovatelská péče v chirurgii- ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním prsu

8. Ošetřovatelská péče v chirurgii- ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním štítné žlázy

9. Ošetřovatelská péče v chirurgii- ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním plic

10. Ošetřovatelská péče v chirurgii- ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním žaludku a střev

Osnova cvičení:

1. Ošetřovatelská péče v interním lékařství - ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním dýchacích cest

2. Ošetřovatelská péče v interním lékařství - ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním srdce a cév

3. Ošetřovatelská péče v interním lékařství - ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním trávicího traktu

4.Ošetřovatelská péče v interním lékařství - ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním ledvin a močových cest

5.Ošetřovatelská péče v interním lékařství - ošetřovatelský proces u pacientů s endokrinním a metabolickým onemocněními

6. Ošetřovatelská péče v chirurgii- ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním jater a žlučníku

7. Ošetřovatelská péče v chirurgii- ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním prsu

8. Ošetřovatelská péče v chirurgii- ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním štítné žlázy

9. Ošetřovatelská péče v chirurgii- ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním plic

10. Ošetřovatelská péče v chirurgii- ošetřovatelský proces u pacientů s onemocněním žaludku a střev

Součástí cvičení jsou exkurze doplňující vyučovanou problematiku (např. hyperbarická komora, oddělení hematologie a krevní transfúze, operační sály atd.) . Termíny exkurzí vycházejí z možností daných pracovišť, vzhledem k tomu, že probíhají za plného provozu, nelze stanovit přesný harmonogram. Cvičící sdělí termín nejpozději 7 dní před plánovanou exkurzí.

Cíle studia:

Cílem druhé části předmětu je naučit studenty aplikovat teoretické znalosti do praxe, tak, aby byla zajištěna kvalita jimi poskytované ošetřovatelské péče. Pomocí přednášek a praktických modelových situací na cvičení se student učí chápat a poskytovat ošetřovatelskou péči v širších souvislostech a používat metodologii ošetřovatelského procesu v praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R.:Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013

[2] MIKŠOVÁ, Z., FRAŇKOVÁ, M., HERNOVÁ, R.: Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha: Grada Publishing, 2005.

[3] MIKŠOVÁ, Z., FRAŇKOVÁ, M., HERNOVÁ, R.: Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha: Grada Publishing, 2006.

[4] NEJEDLÁ,M., ŠAFRÁNKOVÁ, A.: Interní ošetřovatelstvíI, II. Grada Publishing, 2006

[5] Doporučená literatura:

[6] ŠIMÁNKOVÁ, M., HUŠKOVÁ, M., MATOUŠOVI, K.: Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult I a II. díl. Praha: Karolinum, 2005.

[7] TRACHTOVÁ, E.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDV PZ, 1999.

[8] VOKURKA, S. a kol.: Ošetřovatelské problémy a zásady hemoterapie. Praha: Galén, 2005.

[9] MAĎAR, R., PODSTATNÁ, R., ŘEHOŘOVÁ, J.: Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha: Grada, 2006.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: