Jste zde

17PBZTOP1 - Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZTOP1 Z 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je koncipován teoreticko-praktickým způsobem. Je orientován na aktivní získávání znalostí, vědomostí, dovedností a pracovních návyků nezbytných k ošetřování nemocných. Systémově vymezuje ošetřovatelství jako samostatnou moderní vědní disciplínu s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy a metodologií s ohledem na budoucí profesní zaměření. Seznamuje s historickým vývojem ošetřovatelské péče, s multikulturní dimenzí oboru a se současnými trendy vývoje, které souvisí se zvyšováním efektivity zdravotnických systémů. Předmět se věnuje i aktuálním problémům českého zdravotnictví, které se týkají poskytování ošetřovatelské péče.

Požadavky:

Zápočet:

1. 90% účast na cvičeních, při vyšší absenci ze závažných důvodů nutno doložit (lékařská zpráva), nutné nahradit výuku

2.Vypracování seminární práce na téma ošetřovatelské problematiky v rozsahu min. 5 stran, podmínkou uznání je správná citace dle platných norem, prezentace a obhajoba práce v rámci cvičení.

Témata budou zadána v úvodní hodině cvičení.

3. Realizace dvou písemných praktických úloh v rámci cvičení

4. Úspěšné absolvování písemného testu. Test obsahuje 20 otázek. Za každou správně zodpovězenou otázku je možné získat 1 bod. Body se při nesprávné odpovědi neodečítají. Otázky jsou nabízeny s možnými 3 variantami odpovědí (a-c, 1 a více odpovědí může být správnýcch)

Celkový výsledek je součtem všech výše uvedených požadavků a odpovídá hodnocení dle stupnice ECTS

Osnova přednášek:

1.týden Historie ošetřovatelství a ošetřovatelské péče.

2.týden Historie a současnost vzdělávání nelékařských profesí zaměřených na ošetřovatelskou péči. Profesní organizace.

3.týden Ošetřovatelství jako vědní obor, filozofie ošetřovatelství, změny a trendy ve vývoji, aktuální situace v ČR.

4.týden Organizace ošetřovatelské péče. Zdravotnický tým. Kompetence a náplň práce zdravotnického záchranáře.

5.týden Metaparadigma (disciplinární paradigma) - osoba, zdraví, prostředí a ošetřovatelská činnost a paradigma ošetřovatelství-(poddisciplinární paradigma) - podstata koncepčních modelů, jejich klasifikace, struktura a funkce.

6.týden Klasifikace ošetřovatelských diagnóz NANDA, standardizace ošetřovatelské terminologie (ICNP), klasifikace ošetřovatelských intervencí (NIC), klasifikace ošetřovatelských výsledků (NOC), klasifikační systém OMAHA.

7.týden Ošetřovatelský proces, ošetřovatelská anamnéza.

8.týden Ošetřovatelský proces, ošetřovatelská diagnostika, realizace a hodnocení oše péče.

9.týden Ošetřovatelské modely a jejich aplikace v ošetřovatelském procesu.

10.týden Kvalita a standardizace v ošetřovatelské péči.

11.týden Multikulturní společnost, teorie a modely multikulturního ošetřovatelství, aplikace do praxe.

12.týden Výzkum v ošetřovatelství.

13.týden Aktuální problematika v ošetřovatelské péči.

14.týden Zdravotnická dokumentace, vedení zdravotnické dokumentace.

Osnova cvičení:

1.týden Historie ošetřovatelské

péče.

2.týden Historie a současnost vzdělávání nelékařských profesí zaměřených na ošetřovatelskou péči. Profesní organizace.

3.týden Ošetřovatelství jako vědní obor, filozofie ošetřovatelství, změny a trendy ve vývoji.Legislativa a etické problémy ošetřovatelské péče.

4.týden Organizace ošetřovatelské péče. Zdravotnický tým. Kompetence a náplň práce zdravotnického záchranáře a ostatních členů týmu.

5.týden Metaparadigma (disciplinární paradigma) - osoba, zdraví, prostředí a ošetřovatelská činnost a paradigma ošetřovatelství-(poddisciplinární paradigma) - podstata koncepčních modelů, jejich klasifikace, struktura a funkce.

6.týden Klasifikace ošetřovatelských diagnóz NANDA, standardizace ošetřovatelské terminologie (ICNP), klasifikace ošetřovatelských intervencí (NIC), klasifikace ošetřovatelských výsledků (NOC), klasifikační systém OMAHA.

7.týden Ošetřovatelský proces, ošetřovatelská anamnéza.

8.týden Ošetřovatelský proces, ošetřovatelská diagnostika, realizace a hodnocení oše péče.

9.týden Ošetřovatelské modely a jejich aplikace v ošetřovatelském procesu.

10.týden Kvalita a standardizace v ošetřovatelské péči.

11.týden Multikulturní společnost, teorie a modely multikulturního ošetřovatelství, aplikace do praxe.

12.týden Výzkum v ošetřovatelství.

13.týden Aktuální situace v ČR v souvislosti ošetřovatelskou péčí.

14.týden Zdravotnická dokumentace, vedení zdravotnické dokumentace.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem ošetřovatelství, s multikulturní dimenzí oboru a se současnými trendy vývoje, které souvisí se zvyšováním efektivity zdravotnických systémů.

Předmět je zároveň orientován na aktivní získávání vědomostí, dovedností, návyků a pracovních stereotypů nezbytných k ošetřování nemocných všech věkových kategorií.

Studijní materiály:

1. HERDMAN, T. H., KAMITSURU, S. NANDA International Ošetřovatelské diagnózy. Definice a klasifikace 2015-2017. Praha: Grada Publishing , 2015. ISBN 978-80-247-5412-3.

2. JAROŠOVÁ, D., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelství založené na důkazech. Evidence base nursing. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5345-4

3. KAŠÁKOVÁ, E., VOKURKA, HUGO, J. Výkladový slovník pro zdravotní sestry. Praha: Maxdorf, 2015. ISBN 978-80-7345-424-1

4. Plevová, I. : Management v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3871-0

5. PLEVOVÁ, I. a kol. Ošetřovatelství II. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3558-0

6. PLEVOVÁ, I. et al. (ed.). Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3557-3.

7. ŠAMÁNKOVÁ, M. et al. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3223-7

8. VĚSTNÍK MZ ČR č. 9/2004. Koncepce ošetřovatelství.

9. VYHLÁŠKA č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

10. VYHLÁŠKA č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

11. VYHLÁŠKA č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

12. ZÁKON č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

13. ZÁKON č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), novelizace 105/2011 a 346/2011.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: