Jste zde

17PBZRT2 - Respirační terapie II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZRT2 Z,ZK 2 2P+1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Respirační terapie I. (17PBZRT1)
Garant předmětu:
Jan Pokorný
Přednášející:
Pavel Böhm, Jan Pokorný
Cvičící:
Pavel Böhm, Jan Pokorný
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V současné době neexistuje v ČR specializovaný studijní obor, který by poskytoval ucelené vzdělání v oblasti respirační terapie, která zahrnuje kvalifikované zhodnocení stavu pacienta, ošetřování a léčení při umělé plicní ventilaci u selhávajících základních životních funkcí, v podmínkách farmakologického útlumu nebo inhibici nervosvalového přenosu. Studium předmětu předpokládá základní znalosti zejména z interních a chirurgických oborů. Po absolvování studia by měl být student schopen aktivně spolupracovat s klinikem a v případě potřeby navrhovat optimální způsoby řešení.

Požadavky:

Zápočet: 80% účast (v případě omluvené nepřítomnosti zadá vyučující náhradní téma seminární práce), vypracované protokoly ze všech laboratorních

Znalosti budou ověřovány testem, případně ústním pohovorem v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách

Osnova přednášek:

1.týden: Technické zajištění umělé plicní ventilace- principy, adversní účinky, historie, současnost a perspektivy (Roubík)

2.týden: Fyzikální základy činnosti ventilátorů. Mechanické vlastnosti ventilátorů a respiračního aparátu. (Roubík)

3.týden: Koncepce moderních ventilátorů - struktura princip činnosti, hlavní bloky, možnosti poruch, (Roubík)

4.týden: klasifikace ventilace a ventilátorů a vztah k technickému řešení (Roubík)

5.-6. týden: Charakteristiky nejužívanějších ventilátorů pro konvenční umělou plicní

ventilaci ((Roubík, Pokorný)

7. týden: Ventilační technika v domácí péči: oxygenoterapie, oxygenátory, ventilátory

(Pokorný)

8. týden : Technické zajištění nekonvenčních ventilačních metod: HFV, HFOV, HFJV,

TGI (Roubík)

9-10. týden: Monitorovací prvky, senzory a monitory umělé plicní ventilace (Roubík)

11-12 týden: Pokročilé monitorování ventilace , výpočty parametrů (esofageální tlak) (Roubík)

13-14 týden: Modelování respirační soustavy a modely plic, možné zdroje chyb (Roubík)

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně

Osnova cvičení:

1. týden: Výpočty v respirační péči - fyzikální principy, přepočty parametrů (Roubík)

2. týden : Měření průtočných odporů, měření odporových vlastností základních prvků

ventilátoru. Nelinearita. (Roubík)

3. týden. Měření poddajnosti. Vztah k typu děje a stavové rovnici. (Roubík)

4. týden: Měření mechanických vlastností ventilátorů (Roubík)

5. týden: Měření citlivosti asistovaných režimů umělé plicní ventilace. (Roubík)

6. týden: Měření průtoku a objemu v respirační péči. Vliv medií ( vzduch, kyslík, dusík,

heliox, anestetika, vodní pára) (Roubík)

7.-8. týden: Měření charakteristik nejběžnějších ventilátorů pro konvenční umělou plicní

ventilaci (Roubík)

9.-10.týden: Práce a měření vlastností nekonvenčních ventilátorů pro HFOV a HFKV

(Roubík)

11.-12. týden: Monitorování a výpočty chemického složení plynů. Senzory a jejich vlastnosti.

13.-14. týden: Moderní technologie - automatická kompenzace odporu ETR demand flow

pro HFOV, pokročilé monitorování a modelování respirační soustavy

Poznámka - pořadí praktických cvičení se může změnit v závislosti na pořadí přednášek, posluchači budou včas informováni o změně.

V rámci cvičení se bude realizovat:

- kontrola znalostí z dosud přednesené látky (ústně nebo písemně),

- referáty k dané problematice,

- praktický nácvik přednášených postupů a dovedností.

Exkurse

Exkurze k dané problematice.

1.Exkurse na oddělení ARO / JIP.

2.Exkurse na oddělení biomedicínského inženýrství.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům základní přehled z oblasti respirační terapie a osvojení si svých znalostí především při poskytování komplexní nemocniční péče, která zahrnuje kvalifikované zhodnocení stavu pacienta, ošetřování a léčbu při umělé plicní ventilaci u poruch kardiorespiračního systému, stavů s farmakologickým útlumem nebo inhibicí nervosvalového převodu.

Studijní materiály:

[1]PACHL, J., ROUBÍK, K., et al: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí, Karolinum Praha, 2003

[2]LARSEN, R., et al.: Beatmung, Springer 2009

[3]DOSTÁL,P. et al.: Základy umělé plicní ventilace, Maxdorf, Praha 2005

[4] TOBIN, M, J. et al.: Principles and Praktice of Mechanical Ventilation, McGraw-Hill Inc 2006

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: