Jste zde

17PBZRT1 - Respirační terapie I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZRT1 Z 2 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V současné době neexistuje v ČR specializovaný studijní obor, který by poskytoval ucelené vzdělání v oblasti respirační terapie, která zahrnuje kvalifikované zhodnocení stavu pacienta, ošetřování a léčbu při umělé plicní ventilaci u poruch kardiorespiračního systému, stavů s farmakologickým útlumem nebo inhibicí nervosvalového převodu.

Požadavky:

Zápočet: 80% účast, vypracované protokoly ze všech laboratorních (tolerují se dvě omluvené absence, v takovém případě zadá vyučující náhradní seminární práci).

Znalosti budou ověřovány testem, případně ústním pohovorem v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách

Vstupní pozadavky

Povinné predcházející predmety (prerekvizity):

Základy biofyziky, anatomie, fyziologie,

Povinné soucasne probíhající predmety (korekvizity):

Základy patofyziologie, farmakologie

Dalsí pozadované znalosti a dovednosti: 0

Osnova přednášek:

1. týden: Technické zajištění umělé plicní ventilace – principy, adversní účinky, historie, současnost

a perspektivy.

2. týden: Fyzikální základy činnosti ventilátorů a dalších přístrojů. Mechanické vlastnosti ventilátorů

a respirační soustavy.

3. týden: Koncepce moderních ventilátorů – struktura, princip činnosti, hlavní bloky, možnosti poruch a

nesprávné či nepřesné funkce.

4. týden: Klasifikace ventilace a ventilátorů a vztah k jejich technickému řešení.

Principy mechanické ventilace – invazivní neinvazivní.

5. týden: Prohloubení znalostí z anatomie dýchacího a oběhového systému

6.- 7. týden: Krevní plyny, acidobazická rovnováha

8 - 9. týden: Respirační insuficience, patofyziologie, poruchy ventilace, distribuce ventilace,

difuse, perfuze, ventilace-perfuze ,změny FRC, compliance, rezistence, plicní voda

10. týden: Techniky zajištění průchodnosti dýchacích cest

Tracheální intubace, techniky tracheální intubace, indikace, komplikace

11.– 12. týden: Koniopunkce, koniotomie, tracheotomie, techniky tracheotomie,komplikace

Ošetřování tracheotomie, výměna kanyly, monitorace tlaků v obturační manžetě dekanylace, komplikace dlouhodobé kanyly

13 - 14. týden: Základní principy umělé plicní ventilace

Osnova cvičení:

1.-2. týdn: Základní fyzikální veličiny, fyzika plynů; plynné směsi, parciální tlak, Daltonův zákon,

stavové veličiny a rovnice. Jevy při styku plynu s kapalinou, rozpustnost plynů v

kapalinách, , vypařování látek

3.- 4. týden: Vyšetřování krevních plynů a acidobazické rovnováhy, metody odběru, hodnocení, Sigard-Andersenův nomogram

5.- 6. týden: Respirační insuficience – parciální a globální; poruchy acidobazické rovnováhy,

klasifikace, hodnocení , Sigard-Andersenův nomogram

7.- 8. týden: Výpočty v respirační péči – fyzikální principy, přepočty parametrů.

10. – 11.týden: Měření průtočných odporů, měření odporových vlastností základních prvků ventilátoru. Nelinearita.

Měření poddajností. Vztah k typu děje a stavové rovnici.

12- 13 týden: Měření mechanických vlastností ventilátorů.

Měření citlivosti asistovaných režimů umělé plicní ventilace.

Měření průtoku a objemu v respirační péči. Vliv médií (vzduch, kyslík, dusík, heliox, anestetika, vodní pára).

14. týden: Měření charakteristik nejběžnějších ventilátorů pro konvenční umělou plicní ventilaci.

Práce a měření vlastností nekonvenčních ventilátorů pro HFOV a HFJV.

Poznámka - pořadí praktických cvičení se může změnit v závislosti na pořadí přednášek, posluchači budou včas informováni o změně.

V rámci cvičení se bude realizovat:

- kontrola znalostí z dosud přednesené látky (ústně nebo písemně),

- referáty k dané problematice,

- praktický nácvik přednášených postupů a dovedností.

Exkurse

Exkurze k dané problematice.

Samostatná část - nejsou součástí přednášek ani cvičení.

1.Exkurse na oddělení ARO / JIP.

2.Exkurse na oddělení biomedicínského inženýrství.

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty

- se zásadami účelné diagnostiky, ošetřování a léčení pacientů s vyřazenými/alterovanými základními životními funkcemi

- se základní i rozšířenou kardiopulmonální resuscitací, kardiopulmonální rehabilitací a

edukací pacienta

- s konstrukčními principy ventilátorů/anesteziologických přístrojů, postupy při testování hledání závad a opravách těchto zařízení

- vedením zdravotnické dokumentace

Studijní materiály:

[1] PACHL, J., ROUBIK, K., et al: Základy anesteziologie a resuscitacní péce dospelych i detí, Karolinum Praha, 2003

[2]LARSEN, R., et al.: Beatmung, Springer 2009

[3]DOSTAL,P. et al.: Základy umelé plicní ventilace, Maxdorf, Praha 2005

[4]TOBIN, M, J. et al.: Principles and Praktice of Mechanical Ventilation, McGraw-Hill Inc 2006

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: