Jste zde

17PBZRRD - Radiologie a radiodiagnostika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZRRD KZ 1 1P česky
Garant předmětu:
Jana Hudzietzová
Přednášející:
Jana Hudzietzová
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obsahem předmětu je seznámení posluchačů se základními zobrazovacími metodami, které se používají v radiodiagnostice. Kromě přehledu vyšetřovacích metod získají posluchači vědomosti o rizikovosti+ oboru, ochraně před zářením, přípravě pacientů k RDG vyšetření a průběhu základních RDG vyšetření. Cílem je porozumět problematice radiologických oborů a orientovat se v základních vyšetřovacích metodách.

Požadavky:

Úspěšné složení dvou písemných testů s volenou odpovědí.

Tematické okruhy klasifikovaného zápočtu odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek.

Každý test bude obsahovat 15 testových otázek.

Podmínkou je minimálně 8 správných odpovědí z každého písemného testu.

Celkové hodnocení klasifikovaného zápočtu bude hodnoceno z obou testů následovně: 30 - 29 správných odpovědí = 1 (A); 28 - 26 správných odpovědí = 1,5 (B); 25 - 23 správných odpovědí = 2 (C); 22 - 20 správných odpovědí = 2,5 (D); 19 -15 správných odpovědí = 3 (E); 14 a méně správných odpovědí = 4 (F).

Osnova přednášek:

1.Specifikace oboru radiodiagnostika, její postavení mezi ostatními medicínskými obory

fyzikální základy RDG metod

2.Konvenční radiodiagnostika (skiaskopie, skiagrafie)

3.Počítačová tomografie

4.Magnetická rezonance

5.Angiografie

6.Intervenční radiologie

7.Ultrazvuk

8.Urgentní radiologie

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními zobrazovacími metodami, které se používají v radiodiagnostice. Kromě přehledu vyšetřovacích metod získají studenti také vědomosti o rizikovosti oboru, ochraně před zářením, přípravě pacientů k RDG vyšetření a průběhu základních RDG vyšetření.

Studijní materiály:

[1] FERDA, Jiří, MÍRKA, Hynek a BAXA, Jan. Multidetektorová výpočetní tomografie: technika vyšetření. 1. vyd. Praha: Galén, c2009. 213 s. ISBN 978-80-7262-608-3.

[2] HRAZDIRA, Ivo. Biofyzikální základy ultrasonografie: jak pracovat s ultrazvukovým diagnostickým přístrojem: praktická příručka s teoretickým úvodem pro stáž připravenou v rámci projektu: „Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice“. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 69 s. ISBN 978-80-244-2895-6.

[3] CHMELOVÁ, Jana et al. Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 77 s. ISBN 80-7368-221-4.

[4] NEKULA, Josef a CHMELOVÁ, Jana. Základy zobrazování magnetickou rezonancí. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007. 67 s. ISBN 978-80-7368-335-1.

[5] NEKULA, Josef et al. Radiologie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 205 s. ISBN 80-244-1011-7.

[6] NEKULA, Josef, CHMELOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita. Zdravotně sociální fakulta, 2005. 97 s. ISBN 80-7368-057-2.

[7] ŠMORANC, Pavel. Rentgenová technika v lékařství. 1. vyd. Pardubice: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, 2004. 264 s. ISBN 80-85438-19-4.

[8] PLEVA, Martin a Petr OUŘEDNÍČEK. MRI srdce: praktické využití z pohledu

kardiologa. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 133 s., 8 s. obr. příl. ISBN 978-802-4739-311.

[9] PROCHÁZKA, Václav, Vladimír ČÍŽEK a Jiří KOZÁK. Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. 1. vyd. Praha: Maxdorf, c2012, 217 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-284-1.

[10] SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 368 s., iv s. obr. příl. ISBN 978-80-247-4108-6.

[11] VOMÁČKA, Jaroslav, Josef NEKULA a Jiří KOZÁK. Zobrazovací metody pro

radiologické asistenty. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2012, 153 s. ISBN 978-80-244-3126-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: