Jste zde

17PBZRO - Radiační ochrana

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZRO KZ 1 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jana Hudzietzová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice ochrany před ioni-zujícím zářením a dozimetrie. Přehledně jsou shrnuty vlastnosti základních typů ionizující záření, zdroje ionizujícího záření, interakce záření gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou, veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně, měření dávek, vnitřní kontaminace, stínění jednoduchých zdrojů. Jsou uvedeny příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska příslušných legislativních požadavků. Jsou probrány také havarijní situace, které souvisí s jadernými a radiačními nehodami.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat dva testy (v průběhu a na konci semestru).

Úspěšné složení dvou písemných testů s volenou odpovědí. Otázky v testu vychází z náplně přednášek a z povinné literatury. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty.

Každý test bude obsahovat 15 testových otázek.

Podmínkou je minimálně 8 správných odpovědí z každého písemného testu.

Celkové hodnocení klasifikovaného zápočtu bude hodnoceno z obou testů následovně: 30 - 29 správných odpovědí = 1 (A); 28 - 26 správných odpovědí = 1,5 (B); 25 - 23 správných odpovědí = 2 (C); 22 - 20 správných odpovědí = 2,5 (D); 19 -15 správných odpovědí = 3 (E); 14 a méně správných odpovědí = 4 (F).

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

[1] Ionizující a neionizující záření. Radioaktivita.

[2] Zdroje ionizujícího záření. Interakce ionizujícího záření s hmotou. Dozimetrie ionizujícího záření.

[3] Kontrolní test. Detekce ionizujícího záření.

[4] Biologické účinky ionizujícího záření. Základy ochrany před ionizujícím zářením.

[5] Radiační nehody na pracovištích se zdroji IZ. Radiobiologické události v medicíně. Radiační nehody mimo pracoviště se zdroji IZ. Ionizující záření a legislativa České republiky. Zápočtový test.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je v oblasti ionizujícího záření objasnění radiobiologické podstaty různých typů zevního radiačního poškození a kontaminace radioaktivními látkami, vysvětlení závislosti biologického účinku na druhu a dávce záření, na rozdělení dávky v čase, rozdělení dávky v organizmu a významu reparačních procesů. Studenti získají základní orientaci v oboru radiační ochrana, budou schopni analyzovat a hodnotit rizika ozáření při konkrétních způsobech využívání zdrojů ionizujícího záření ve společnosti.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření, 2013, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-87727-05-8

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2012, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-05093-4

Kolektiv autorů (Editor: V. Klener): Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha, 2000

v současné době lze zakoupit skripta v el. podobě na odkaze:

https://www.databook.cz/radiologicka-fyzika-fyzika-ionizujiciho-zareni-1916

https://itunes.apple.com/cz/book/radiologick%C3%A1-fyzika-fyzika-ionizuj%C3%ADc%C3%ADho-z%C3%A1%C5%99en%C3%AD/id716707396?l=cs&mt=11

Doporučená literatura:

Attix F.H., Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, John Wiley, 1986,

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: