Jste zde

17PBZPV4 - Praxe pod přímým vedením v semestru IV.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZPV4 Z 2 8C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Praxe v semestru bloková I. (17PBZPSB1)
Praxe pod přímým vedením v semestru III. (17PBZPV3)
Garant předmětu:
Pavel Böhm
Přednášející:
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková
Cvičící:
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu vychází z Vyhlášky MZ ČR č. 55/2011, která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Cílem praxe je nácvik, osvojení a upevnění teoretických a praktických znalostí v návaznosti na výuku v prvním ročníku. Student postupně integruje získané poznatky a dovednosti a využívá je k posupnému získávání znalostí z oblasti přednemocniční neodkladné péče, v situacích charakteristických pro urgentní medicínu a krizové stavy v součinnosti se složkami IZS.

Požadavky:

Platné očkování, proškolení v BOZP, příslušným pracovištěm potvrzená praxe v Deníku odborných praxí, 100% docházka (absenci nutno nahradit v jiném termínu)

Prerekvizity: Praxe pod přímým vedením v semestru III.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1.Bezpečné vyproštění, polohování, imobilizace, transport nemocných a zajištění jejich bezpečnosti

2. Účast na řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému

3. Neodkladná resuscitace s použitím ručních dýchacích přístrojů, včetně defibrilace srdce

4. Zajištění dýchacích cest - alternativní techniky

5. Asistence při překotném porodu

6. Obsluha a údržba vybavení dopravních prostředků všech kategorií v rámci záchranné zdravotnické služby a integrovaného záchranného systému

Cíle studia:

Cílem předmětu je nácvik, osvojení a upevnění ošetřovatelských činností v návaznosti na výuku v prvním ročníku. Student postupně integruje poznatky a dovednosti získané ve zdravotnických zařízeních.

Součástí náplně předmětu jsou i odborné stáže, které studentům přiblíží specifickou problematiku jednotlivých pracovišť.

Studijní materiály:

[1] ADAMS,B., HEROLD, C.E.: Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada Publising, 1999.

[2] BYDŽOVSKÝ,J.: Akutní stavy v kontextu. Praha: Triton, 2008.

[3] CVACHOVEC, K.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2005. Galén: 2005.

[4] DRÁBKOVÁ, J.: Polytrauma v intenzivní medicíně. Praha: Grada, 2003.

[5] BÖHM, Pavel, Lucia VRABELOVÁ, Robin ŠÍN a Denisa ŠTRUNCOVÁ. Zajištění vstupu do cévního řečiště v neodkladné péči. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, 173s. 1 DVD-ROM. ISBN 978-80-01-05666-0. Zdroj: http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/9917/public/Zajisteni_vstupu_do_cevniho_reciste.pdf

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: