Jste zde

17PBZPV3 - Praxe pod přímým vedením v semestru III.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZPV3 Z 2 200XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Praxe pod přímým vedením v semestru II. (17PBZPV2)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu vychází z Vyhlášky č.55/2011, která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Cílem praxe je nácvik, osvojení a upevnění ošetřovatelských činností v návaznosti na teoretickou i praktickou výuku. Student postupně získá dovednost angažovat se ve prospěch druhých lidí, projevovat takt a empatii, jednat v souladu s etickými, právními a společenskými principy, respektovat sociokulturní odlišnosti, nepodléhat předsudkům. Praxe probíhá pod vedením registrovaného zdravotnického pracovníka. Součástí výuky jsou i stáže.

Pracoviště: koronární JIP, kardiochirurgická JIP, kardiovaskulární JIP, chirurgická JIP, jednotka pro noční intenzivní zotavení, neurologická JIP, popáleninová JIP, úrazová (traumatologická) JIP, respirační JIP, geriatrická JIP, metabolická JIP, novorozenecká JIP, dětská (pediatrická) JIP, psychiatrická JIP, dialyzační jednotka

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborných záznamů příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

-Ošetřování nemocných na JIP, která mají charakter oborových JIP, zejména zaměřená na péči o pacienty s:

-mechanickým ventilátorem,

-vnějším kardiostimulátorem a defibrilátory,

-pacienty s vnějšími invazivními vstupy

-srdeční monitoringem včetně telemetrie,

-nutností eliminačních metod

-monitoring životních funkcí

Cíle studia:

Cílem předmětu je praktický nácvik, osvojení a upevnění ošetřovatelských činností v návaznosti na teoretickou i praktickou výuku. Studenti zde postupně získají dovednosti, jak se angažovat ve prospěch druhých lidí, projevovat takt a empatii, jednat v souladu s etickými, právními a společenskými principy, respektovat sociokulturní odlišnosti a nepodléhat předsudkům.

Studijní materiály:

1.ADAMS, B., HEROLD, C.E.: Sestra a akutní stavy od A do Z,. Praha: Grada Publishing, 1999.

2.ČERNÝ, V. a spol.: Invazivní hemodynamické monitorování v praxi. Praha: Grada Publishing, 2000.

3.ERTLOVÁ, F., MUCHA, J.: Přednemocniční neodkladná péče, Brno: NZO NCO. 2003.

4.HANDL, Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Brno: IDVPZ, 1999.

5.SLEZÁKOVÁ, L. a kol.: Ošetřovatelství v chirurgii II, Praha: Grada Publishing 2010.

6.TUČKOVÁ, J. a kol.: Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné dítě. Brno: IDV PZ, 1997.

7.POČTA, J. a kol.: Kompendium neodkladné péče, Praha: Grada Publishing, 1996.

8.POKORNÝ, J. a kol.: Urgentní medicína. Praha: Galén. 2004.

9.ŠEVČÍK, P., ČERNÝ, V., VÍTOVEC, J.: Intenzivní medicína. Praha : Galén, 2000.

10.ŠTĚTINA, J. a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: Grada Publishing. 2000.

11.BYDŽOVSKÝ,J.: Akutní stavy v kontextu. Praha. Triton. 2008

12.CVACHOVEC, K.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2005. Galén. 2005

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: