Jste zde

17PBZPV1 - Praxe pod přímým vedením v semestru I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZPV1 Z 4 12C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu vychází z Vyhlášky č.55/2011 Sb., která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Předmět je koncipován jako teoreticko praktický. Jeho cílem je osvojení základních profesionálních dovedností. Na základě získaných teoretických znalostí jsou studenti schopni zvládat jednotlivé výkony nejen technicky, ale také prakticky, se zaměřením na nejnovější trendy a dodržení postupů lege artis. Výuka je zaměřena na lidský a holistický přístup k nemocnému. Dbáme na komunikaci a kooperaci v multidisciplinárním týmu. Nedílnou součástí je práce s ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentací. Studenti jsou tak připravováni na odbornou ošetřovatelskou praxi ve zdravotnických zařízeních.

Výuka začíná v teoretické rovině, kde je podrobně probrán vybraný ošetřovatelský postup. V navazujícím bloku je tento prakticky procvičován.

Předmět je vyučován v odborných učebnách vybavených nejnovějšími technologicky vyspělými modely.

Součástí praxe jsou exkurze na odborná pracoviště.

Požadavky:

Povinná účast na cvičeních včetně domácí přípravy. Pro splnění zápočtu je povinná 90% účast na cvičeních (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu). Vypracování seminární práce, její obhajoba a prezentace v průběhu semestru. Časový harmonogram a témata seminární práce budou upřesněna v úvodních hodinách cvičení.

Forma ověření studijních výsledků:

1. Průběžné dokazování získaných dovedností v zadaných praktických úlohách.

2. Absolvování průběžných písemných testů. Průběžné testy jsou hodnoceny dle klasifikační stupnice ETCS.

3. Absolvování závěrečného testu. Pokud student získal více než dvě hodnocení F z průběžných testů, nebude připuštěn k závěrečnému testu a nesplnil podmínky zápočtu.

Požadavky na studenta:

Povinná 90% účast na cvičeních (absence nad 10 % je řešena individuálně s garantem předmětu).

Vypracování seminární práce, její obhajoba a prezentace v průběhu semestru.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. týden. Úvod do praxe, seznámení studentů s požadavky vyučujících. Péče o prostředí nemocného, nemocniční lůžko, manipulace s prádlem, pomocná zařízení lůžka, resuscitační lůžko. Polohy nemocných, péče o odpočinek, spánek. Prevence pádu. Použití omezovacích prostředků, detence.

2. týden. Prevence nozokomiálních nákaz, hygienická desinfekce rukou, bariérový režim, desinfekce, sterilizace. Doporučený postup při poranění pracovníka při výkonu povolání. Ošetřovatelská dokumentace.

3. týden. Obvazová technika. Ošetření akutních, septických a aseptických ran. Prevence a ošetření chronických ran, včetně dekubitů. Převazový vozík, sterilní stolek, asistence u převazu.

4. týden. Hygienická péče o dospělého a dětského pacienta. Specifika komplexní hygienické péče o imobilního pacienta. Imobilizační syndrom. Manipulace s imobilním pacientem.

5. týden. Monitorace fyziologických funkcí. Tělesná teplota, dech, tep, krevní tlak, vědomí. Snímání EKG, monitorace pulzním oxymetrem. Zápis naměřených hodnot do ošetřovatelské dokumentace.

6. týden. Odběry biologického materiálu: moč, stolice, sputum, žaludeční a duodenální obsah, stěry, výtěry.

7. týden. Zajištění vyprazdňování moče, péče o pacienta s inkontinencí moče. Katetrizace močového měchýře: jednorázová, permanentní, péče o permanentní močový katétr.

8. týden. Odběry biologického materiálu: odběry kapilární a žilní krve. Infuzní terapie. Příprava infuze a infuzní linky.

9. týden. Zajištění vyprazdňování stolice. Aplikace klyzmat. Péče o pacienta s inkontinencí stolice a možnosti jejího řešení. Seznámení s problematikou stomií. Edukace pacienta, dostupné pomůcky a jejich příslušenství. Rozdělení stomií. Specifika ošetřování jednotlivých druhů stomií. Strava stomika.

10. týden. Aplikace intradermálních, intramuskulárních a subkutánních injekcí.

11. týden. Zajištění periferního žilního vstupu. Příprava a ředění léků. Druhy intravenózních vstupů a jejich ošetření. Asistence lékaři, příprava sterilního stolku k zajištění centrálního žilního vstupu. Převaz centrálního žilního vstupu. Příprava infuze a infuzní linky.

12. týden. Přejímání a kontrola léčivých přípravků, manipulace s nimi. Zacházení s omamnými látkami (Opiáty, opioidy). Vedení záznamu o spotřebě omamných látek ve zdravotnických zařízeních. Protokol o znehodnocení. Možnosti jejich podání. Ukládání léků, kontrola exspirací.

13. týden. Péče o pacienta s bolestí, koncept bazální stimulace.

14. týden. Podávání léčiv pacientovi. Ordinace lékaře, zápis do dokumentace.

Cíle studia:

Cílem studia je osvojení základních profesionálních dovedností. Na základě získaných teoretických znalostí potom zvládat jednotlivé výkony nejen technicky, ale také prakticky, se zaměřením na nejnovější trendy a dodržení postupů lege artis. Výuka je zaměřena na lidský a holistický přístup k nemocnému. Dbáme na komunikaci a kooperaci v multidisciplinárním týmu. Nedílnou součástí je práce s ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentací. Studenti jsou tak připravováni na odbornou ošetřovatelskou praxi ve zdravotnických zařízeních.

Předmět je vyučován v odborných učebnách vybavených nejnovějšími technologicky vyspělými modely.

Součástí praxe jsou exkurze na odborná pracoviště.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, VRÁBELOVÁ, Lucie, LIDICKÁ, Lucie. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelské péče pro zdravotnické záchranáře. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2018. 316 s. ISBN: 978-80-271-0717-9.

•JANÍKOVÁ, Eva; ZELENÍKOVÁ, Renáta. Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013, 256 s., ISBN 978-80-247-4412-4.

•NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 296 s. ISBN 978-80-247-4449-0.

•SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha: Grada Publishing, 2014, 368 s. ISBN: 978-80-247-4414-8

•SOVOVÁ, Eliška a Jarmila SEDLÁŘOVÁ. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 364 s. ISBN 978-80-247-4823-8.

•VEVERKOVÁ,Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN: 978-80-247-2747-9

•VEVERKOVÁ,Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN:978-80-271-2099-4

•VYTEJČKOVÁ, R.; SEDLÁŘOVÁ, P.; WIRTHOVÁ, V.; HOLUBOVÁ, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Obecná část. Praha: Grada Publishing, 2011. 232 s. ISBN 978-80-247-3419-4.

•VYTEJČKOVÁ, R.; SEDLÁŘOVÁ, P.; WIRTHOVÁ, V.; OTRADOVCOVÁ, I., PAVLÍKOVÁ, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Praha: Grada Publishing, 2013. 288 s. ISBN 978-80-247-3420-0.

•VYTEJČKOVÁ, R.; SEDLÁŘOVÁ, P.; WIRTHOVÁ, V.; OTRADOVCOVÁ, I.; PAVLÍKOVÁ, P., Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Praha: Grada Publishing, 2015. 303 s. ISBN 978-80-247-3421-7

Doporučená literatura:

•FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 2007, 168. s. ISBN 978-80-247-1314-4.

•NEJEDLÁ, Markéta. Klinická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN: 978-80-247-4402-5.

•PÁRAL, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada Publishing, 2008, 240 s. ISBN 978-80-247-2255-9.

•POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2012, 200 s. ISBN 978-80-247-3371-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: