Jste zde

17PBZPSB4 - Praxe v semestru bloková IV.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZPSB4 KZ 8 200XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III. (17PBZARI3)
Praxe v semestru bloková III. (17PBZPSB3)
Urgentní medicína III a válečná chirurgie (17PBZUM3)
Garant předmětu:
Pavel Böhm
Přednášející:
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková
Cvičící:
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu vychází z vyhlášky č. 55/2011 Sb., která stanoví činnosti zdravotnických nelékařských pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

péče o popáleného pacienta ? ošetření popálené plochy, první pomoc při popáleninách, řešení popáleninového šoku

cévní onemocnění mozku, monitorace mozkových funkcí, neurologická diagnostika

péče o pacienty se selháním životních funkcí, rozšířená kardiopulmonální resuscitace

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení si praktických činností a využití teoretických poznatků při ošetřování nemocných. Dalším cílem je postupná adaptace na práci ve zvoleném oboru , osvojení si pracovních postupů při ošetřování nemocných.

Studijní materiály:

Povinná literatura :

1. ANDRŠOVÁ, Alena. Psychologie a komunikace pro záchranáře. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 120 s. ISBN 978-802-4741-192.

2.BYDŽOVSKÝ, Jan. Akutní stavy v kontextu. 1.vyd. Praha: Triton, 2008. 450 s. ISBN 978-807-2548-156.

3. BYDŽOVSKÝ, Jan. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. 1.vyd. Praha: Triton, 2010. 143s. ISBN 978-807-3873-523.

4. BYDŽOVSKÝ, Jan. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Vyd. 1. Praha: Triton, 2010. 239 s. ISBN 978-807-3873-516.

5. ČERNÝ, Vladimír, MATĚJOVIČ, Martin, DOSTÁL, Pavel. Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně. Praha: Maxdorf, 2009, 253 s. Intenzivní medicína, sv. 6. ISBN 978-807-3451-837.

6. DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentnej medicíne. 1. vyd. Bratislava: Grada, 2013, 208 s. ISBN 978-80-8090-004-5.

7. DOBIÁŠ, Viliam. Prednemocničná urgentná medicína. Martin: Osveta, 2012. 757s. ISBN 978-80-8063-387-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: