Jste zde

17PBZPSB1 - Praxe v semestru bloková I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZPSB1 Z 4 120XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
První pomoc, metodologie první pomoci (17PBZPPM)
Praxe pod přímým vedením v semestru I. (17PBZPV1)
Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I. (17PBZTOP1)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu vychází z Vyhlášky MZ ČR 55/2011, která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Cílem předmětu je osvojení praktických činností a využití teoretických poznatků při ošetřování nemocných. Dalším cílem je postupná adaptace na práci ve zvoleném oboru, osvojení si pracovních postupů při ošetřování nemocných.

Praxe bude probíhat v bloku 3 týdnů (8 hod. denně) na pracovištích poskytujících intenzívní či neodkladnou péči. Součástí praxe jsou jednodenní stáže na speciálních pracovištích (katetrizační sálky, operační sály, HDS, apod.)

Pracoviště: jednotky intenzivní péče chirurgických a interních oborů, anesteziologicko resuscitační oddělení

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, BOZP, 100% účast, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborných záznamů příslušným pracovištěm.

Prerekvizity:

První pomoc, metodologie první pomoci, Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy, Praxe pod přímým vedením II.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Organizace práce, zajištění akutního příjmu, monitorace hemodynamiky, prevence tromboembolických komplikací

Kardiostimulace, kardioverze, defibrilace, posouzení základních poruch rytmu, vyšetřovací metody v kardiologii

Technické a personální vybavení JIP, ARO, oddělení akutních příjmů, legislativní normy, personální zajištění. Péče o pacienta na odděleních intenzivní péče. Potřeby pacienta v intenzivní péči.

Monitoring v intenzivní péči. Monitorování CNS, dýchacího systému, kardiovaskulárního systému, gastrointestinálního traktu, tělesné teploty, hemostázy a tlaku v břišní dutině. Skórovací systémy v intenzivní péči.

Intenzivní péče o pacienta s poškozením centrálního nervového systému. (poruchy vědomí, křečové stavy, apalický syndrom, otok mozku). Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním CNS.

Intenzivní péče o pacienta s poškozením dýchacího systému. Péče o dýchací cesty. Zajištění průchodnosti dýchacích cest v intenzivní péči. Umělá plicní ventilace. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním dýchacího systému.

Neinvazivní plicní ventilace. Hrudní drenáž. Zajištění toalety dýchacích cest. Acidobazická rovnováha.

Intenzivní péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému (poruchy srdečního rytmu, elektroimpulzoterapie).

Invazivní léčba v kardiologii (selektivní koronarografie, perkutánní transluminální koronární angioplastika, intraaortální balonková kontrapulzace, PTVA). Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním kardiovaskulárního systému.

Intenzivní péče o pacienta s postižením gastrointestinálního traktu (krvácení do GIT, výplach žaludku, poruchy vyprazdňování stolice). Využití stomických pomůcek u pacientů s dlouhodobou drenáží.

Intenzivní péče o pacienta s postižením močového systému. Péče o inkontinentního pacienta. Péče o pacienta s permanentním močovým katétrem. Perkutánní epicystotomie.

Eliminační metody.

Léčba bolesti v intenzivní péči. Specifika intenzivní péče o dětského pacienta

Cíle studia:

Cílem předmětu je upevnění praktických činností získaných v předmětu praxe pod vedením v semestru 1, 2. V další části předmětu je kladen důraz především na postupnou adaptaci na práci ve zvoleném oboru. Praxe bude probíhat v bloku 4 týdnů (8 hod. denně) na lůžkových zařízeních pracovištích intenzivní medicíny.

Studijní materiály:

[1] ADAMS, B., HEROLD. C. E.: Sestra a akutní stavy od A do Z. Grada Publising, 1999.

[2] HANDL. Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii. resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Brno: IDVPZ. 1999

[3] BYDŽOVSKÝ. J.: Akutní stavy v kontextu. Praha: Triton, 2008.

[4] Intenzivní péče: Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči. Praha: Medea - Fresenius, 1996.

[6] KAPOUNOVÁ,G.: Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha:Grada Publishing 2007.

[7] POKORNÝ, J.et al.: Urgentní medicína. Praha: Galén, 2004.

Doporučená literatura:

[8] DRÁBKOVÁ, J.: Polytrauma v intenzivní medicíně. Praha: Grada, 2003.

[9] POČTA, J. a kol.: Kompendium neodkladné péče. Praha: Grada Publishing, 1996.

[10] ŠEVČÍK, P.: Intenzivní medicína. 2.rozšířené vydání. Praha: Galen,2003.

[11] TUČKOVÁ, J. a kol.: Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné dítě. Brno: IDVPZ, 1997.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: