Jste zde

17PBZPK2 - Psychologie katastrof a krizové komunikace II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZPK2 KZ 1 1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Psychologie katastrof a krizové komunikace I. (17PBZPK1)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Smyslem předmětu je seznámit studenty s posledními světovými trendy v poskytování pomoci lidem zasaženými mi-mořádnými událostmi, nabídnout jim pracovní nástroje a podílet se na tvorbě celkové národní a evropské odborné sítě psychosociálního krizového managementu.

Požadavky:

1.Zpracování seminární práce formou prezentace na cvičení, bude upřesněno přímo na cvičení.

2.Pro udělení klasifikovaného zápočtu musí student obdržet min. 50 % z celkového počtu bodů. Klasifikace dle klasifikační stupnice ČVUT.

V případě nesplnění testu je možnost jednoho opakování.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.týden Definice Krize, Komunikace a krizová komunikace (základní aspekty a charakteristiky komunikace v krizo-vých situacích, komunikační chyby).

2. týden Principy, metody a techniky krizové komunikace (základní principy, techniky ? individuální, skupi-nové, megafon.)

3. týden Krizová komunikace a komunikace rizika, komunikace s účastníky dopravních nehod. Komunikace při zásahu jednotek IZS.

4. týden Skupiny zranitelných osob při MU I.

5. týden Principy psychologické neodkladné pomoci (základní principy a praktická asistence).

6. týden Viktimologické otázky (primární, sekundární viktimizace obětí MÚ,)

7. týden Propojení krizové intervence s následnou psychosociální pomocí (návazná pomoc ? podstata a možnosti).

8. týden Defusing a debriefing (základy metod).

9. týden Postupy krizové intervence u specifických skupin osob (krizová intervence u dětí, rodin, starších osob.)

10. týden Organizace psychosociální pomoci v ČR (organizace, instituce a možnosti jejich využití.)

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

BREČKA, Tibor A. Psychologie katastrof: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: Triton, 2009, 119 s. Psyché (Triton). ISBN 978-80-7387-330-1.

SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadlení [i.e. zrcadle] vědomí a jednání. 3., opr. vyd. Brno: Barrister, 2009, 461 s. ISBN 978-808-7029-626.

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2008, 870 s. ISBN 978-80-7367-414-4.

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010, 467 s. ISBN 978-802-4618-326.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 461 s. ISBN 978-80-246-1318-5.

VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 176 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2510-9.

Doporučená literatura:

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, 309 s. ISBN 80-868-9873-3.

HOSKOVCOVÁ, Simona. Psychosociální intervence. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 184 s. ISBN 978-802-4616-261.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2021/2022379.3 KB