Jste zde

17PBZOPA2 - Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZOPA2 Z,ZK 3 1P+2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů I. (17PBZOPA1)
Praxe pod přímým vedením v semestru IV. (17PBZPV4)
Garant předmětu:
Pavel Böhm
Přednášející:
Pavel Böhm
Cvičící:
Pavel Böhm
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje a dále rozvíjí teoreticky i prakticky zaměřené instruktivní vědomosti a dovednosti pro péči o pacienty v kritickém stavu a to jak o jednotlivé pacienty, tak i při hromadném výskytu raněných, zasažených nebo nemocných, a to zejména v přednemocniční etapě.

Požadavky:

Zápočet:

Aktivní účast na cvičeních včetně domácí přípravy (80% docházka na cvičeních).

Zápočet se skládá ze 2 písemných testů (úspěšnost 70 procent každého) a z provedení praktického výkonu dle určení vedoucího cvičení nebo garanta předmětu.

Vedoucí seminářů nebo garant předmětu určí způsob náhrady cvičení, dlouhodobá absence musí být doložena.

Zkouška:

Prokázání znalostí písemným testem (před ústní částí) a ústním přezkoušením.

Ústní zkouška se bude skládat z probrané problematiky předmětů Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů I. a Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů II. (Otázky jsou vystaveny na sylabu předmětu.)

Osnova přednášek:

1. Ošetřování akutních a kritických stavů v geriatrii

2. Ošetřování akutních a kritických stavů v traumatologii; KPR v nestandardních podmínkách.

3. Ošetřování akutních a kritických stavů v neurologii

4. Ošetřování akutních a kritických stavů v interním lékařství, specifika ošetřovatelství při dechové nedostatečnosti

5. Ředění léčiv a léků, vybrané kazuistiky

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně

Osnova cvičení:

1. Úvod předmětu; seznámení se s přístroji.

2. Vyšetření ABCDE, KPR defi+nedefi rytmus. KPR dětí.

3. Modelové simulace ošetřovatelské péče o polymorbidního pacienta.

4. Modelové simulace ošetřovatelské péče o traumatického pacienta.

5. I. zápočtový test. Modelové simulace ošetřovatelské péče u oběhově selhávajícího pacienta.

6. Modelové simulace ošetřovatelské péče u pacienta s akutním CMP.

7. Modelové simulace ošetřovatelské péče o pacienta s heamoragií z trávicího systému, s akutním ileem.

8. Modelové simulace ošetřovatelské péče o pacienta s akutní metabolickou poruchou.

9. Opakovací cvičení, modelové situace vycházející ze strany studentů.

10. II. zápočtový test + praktické přezkoušení

V rámci cvičení se bude provádět:

- kontrola znalostí z dosud přednesené látky (ústně nebo písemně),

- referáty k dané problematice,

- praktický nácvik přednášených postupů a dovedností.

Pořadí praktických cvičení se může změnit, Posluchači budou včas informováni o změně.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s péčí o pacienty v kritickém stavu a to jak o jednotlivé pacienty, tak i při hromadném výskytu raněných, zasažených nebo nemocných, a to jak na úrovni oddělení urgentního příjmu, tak i v přednemocniční etapě.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Guidelines CPR 2015 (czech version) http://www.rescuer.cz/files/UM-mimoradne-2015_final_preview.pdf

[2] DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4571-8.

[3] ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4434-6.

[4] REMEŠ, Roman a Silvia TRNOVSKÁ. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4530-5.

[5] JAROŠOVÁ, Darja, Kamila MAJKUSOVÁ, Radka KOZÁKOVÁ a Renáta ZELENÍKOVÁ. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5426-0.

[6] KOLÁŘ, Jiří. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. 4., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-604-5.

[7] KŘEMEN, Jaromír, Eva KOTRLÍKOVÁ a Štěpán SVAČINA. Enterální a parenterální výživa. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2070-1.

Doporučená literatura:

[1] BULÍKOVÁ, Táňa. EKG pro záchranáře nekardiology. 1. vydání. Přeložil Ludmila MÍČOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5307-2.

[2] BULÍKOVÁ, Táňa et al. Medicína katastrof. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-361-5.

[3] POKORNÝ, J. a kol.: Urgentní medicína. Praha: Galén. 2004.

[4] ŠTĚTINA, Jiří. Zdravotnictví a integrovaný zachranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4578-7.

[5] CHARVÁT Jiří a kol. Žilní vstupy. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5621-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: