Jste zde

17PBZOP2 - Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZOP2 KZ 2 2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I. (17PBZOP1)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je demonstrace, nácvik a osvojení si ošetřovatelských postupů specifických pro práci zdravotnického záchranáře v akutní přednemocniční a nemocniční péči. Předmět navazuje na znalosti z předmětu Základy teorie ošetřovatelství a Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I.

Požadavky:

Povinná a aktivní účast na cvičeních: 90% docházka na cvičeních.

Při vyšší absenci ze závažných důvodů (nutno doložit potvrzením od lékaře) je možné náhradní řešení, které určuje garant předmětu.

Praktické zvládnutí jednotlivých úkonů v průběhu semestru, které vyhodnocuje vyučující.

Před vlastním zkoušením student absolvuje připouštěcí test z látky 17BZOPP1 a 17BZOPP2 (zvládnutí na 70 %).

Klasifikovaný zápočet se skládá ze 3 částí, které student absolvuje během celého semestru:

a) 1. zápočtový test, který je psán 5. cvičení z probrané problematiky od začátku semestru (úspěšnost min. 70 %)

b) 2. zápočtový test, který je psán 10. cvičení z probrané problematiky od začátku semestru (úspěšnost min. 70 %)

c) praktický výkon s ústním přezkoušením z probrané problematiky 17BZOPP1 a 17BZOPP2 (při neúspěchu možná 1 oprava praktické části) - zajištění dýchacích cest (ústní, nosní vzduchovod, laryngeální maska, asis. u intubace, zajištění i.o., zajištění i.v., KPR v 1 zachránci) + rozpoznání 3 vylosovaných EKG

Při nezvládnutí jednoho zápočtového testu si student ve zkouškovém období napíše test opravný z celé probrané problematiky, který musí zvládnout s 80% úspěšností.

Při nezvládnutí obou průběžných testů nebo opravného testu, nebo nezvládnutí praktického výkonu je klasifikován známkou F.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. Úvod předmětu; seznámení se s přístroji.

2. I.v. a i.o. zajištění cévního řečiště, vyšetření ABCDE.

3. Zajištění průchodnosti dýchacích cest s pomůckami a bez pomůcek.

4. Fixace krční páteře, transport pacienta.

5. I. zápočtový test, vyšetření ABCDE.

6. Kardiopulmonální resuscitace - nedefibrilovatelný rytmus.

7. Kardiopulmonální resuscitace - defibrilovatelný rytmus.

8. Modelové situace vycházející z reálných případů výjezdů ZZS - oblast traumatologie.

9. Modelové situace vycházející z reálných případů výjezdů ZZS - oblast interního lékařství.

10. Opakování probrané problematiky, II. zápočtový test.

V rámci cvičení se bude provádět:

- kontrola znalostí z dosud přednesené látky (ústně nebo písemně),

- referáty k dané problematice,

- praktický nácvik přednášených postupů a dovedností.

Pořadí praktických cvičení se může změnit, Posluchači budou včas informováni o změně.

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojit si dovednosti v ošetřovatelských postupech specifických pro práci zdravotnického záchranáře v přednemocniční a akutní nemocniční péči.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. BÖHM, Pavel, Lucia VRABELOVÁ, Robin ŠÍN a Denisa ŠTRUNCOVÁ. Zajištění vstupu do cévního řečiště v neodkladné péči. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, 173s. 1 DVD-ROM. ISBN 978-80-01-05666-0. Zdroj: http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/9917/public/Zajisteni_vstupu_do_cevniho_reciste.pdf

[1] BYDŽOVSKÝ, Jan. Akutní stavy v kontextu. 1.vyd. Praha: Triton, 2008. 450 s. ISBN 978-807-2548-156.

[2] ČERNÝ, Vladimír, MATĚJOVIČ, Martin, DOSTÁL, Pavel. Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně. Praha: Maxdorf, 2009, 253 s. Intenzivní medicína, sv. 6. ISBN 978-807-3451-837.

[3] DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentnej medicíne. 1. vyd. Bratislava: Grada, 2013, 208 s. ISBN 978-80-8090-004-5.

[4 ] DOBIÁŠ, Viliam. Prednemocničná urgentná medicína. Martin: Osveta, 2012. 757s. ISBN 978-80-8063-387-5.

[5] POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2010, xvii, 474 s. ISBN 978-807-2623-228.

[6] POKORNÝ, Jiří et al. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, 547 s. ISBN 80-7262-259-5.

[7] REMEŠ, Roman, TRNOVSKÁ, Silvia. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.

[8] ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 400 s., xvi s. obr. příl. ISBN 978-80-247-4434-6.

[9] Doporučené postupy pro KPR 2015: CPR guidelines 2015 (czech v.) http://rescuer.cz/files/UM-mimoradne-2015_final_preview.pdf

Doporučená literatura:

[1] ADAMS, B., HEROLD, C.E. Sestra a akutní stavy od A do Z. 1.vyd. Praha: Grada, 1999. 488 s. ISBN 80-716-9893-8.

[2] DRÁBKOVÁ, Jarmila. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0419-6.

[3] BULÍKOVÁ, Táňa. Medicína katastrof. 1.vyd. Martin: Osveta, 2011, 392 s. ISBN 978-80-8063-361-5.

[4] MÁLEK, J., A. DVOŘÁK a A KOL. První pomoc. 1. vyd. Praha: 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012. Dostupné z: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: