Jste zde

17PBZOP1 - Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZOP1 Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je teoretické zvládnutí ošetřovatelských postupů specifických pro práci zdravotnického záchranáře. Výuka navazuje na znalosti základů ošetřovatelských postupů. Předmět se dále zabývá materiálním a technickým vybavením v neodkladné péči, dokumentací, organizačním zajištěním součinnosti s ostatními tísňovými složkami.

Požadavky:

Povinná a aktivní účast na cvičeních včetně domácí přípravy.

Je povolena je jedna absence. Náhrada cvičení je možná pouze ze závažných a doložených důvodů na základě dohody s garantem předmětu.

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování a prokázání průběžných znalostí v písemných testech na cvičeních a účast na cvičeních. Hodnocení průběžného testu je podle klasifikační stupnice ECTS. Pro udělení zápočtu nesmí být ani jedno hodnocení stupněm F na cvičeních .

V případě nesplnění podmínky pro udělení zápočtu může student absolvovat zápočtový test s 25 otázkami ve vypsaných termínech v zkouškovém období. Za každou správně zodpovězenou otázku je možné získat 4 body. Testový výsledek méně než 50 bodů je hodnocen jako nedostatečně.

Osnova přednášek:

neurčena

Osnova cvičení:

1.týden Technické a personální vybavení JIP, ARO, oddělení akutních příjmů, legislativní normy, personální zajištění. Vzdělávání v intenzivní péči. Péče o pacienta na odděleních intenzivní péče. Potřeby pacienta v intenzivní péči.

2.týden Monitoring v intenzivní péči. Monitorování CNS, dýchacího systému, kardiovaskulárního systému, gastrointestinálního traktu, tělesné teploty, hemostázy a tlaku v břišní dutině. Skórovací systémy v intenzivní péči. Test - neinvazivní monitorace fyziologických funkcí

3.týden Intenzivní péče o pacienta s poškozením centrálního nervového systému. (poruchy vědomí, křečové stavy, apalický syndrom, otok mozku). Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním CNS.

4.týden Intenzivní péče o pacienta s poškozením dýchacího systému. Péče o dýchací cesty. Zajištění průchodnosti dýchacích cest v intenzivní péči. Umělá plicní ventilace. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním dýchacího systému.Test - invazivní monitorace vitálních funkcí

5.týden Neinvazivní plicní ventilace. Hrudní drenáž. Zajištění toalety dýchacích cest. Acidobazická rovnováha.

6.týden Intenzivní péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému (poruchy srdečního rytmu, elektroimpulzoterapie). Test z témat cvičení 3.-5.

7.týden Invazivní léčba v kardiologii (selektivní koronarografie, perkutánní transluminální koronární angioplastika, intraaortální balonková kontrapulzace, PTVA). Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním kardiovaskulárního systému.

8.týden Intenzivní péče o pacienta s postižením gastrointestinálního traktu (krvácení do GIT, výplach žaludku, poruchy vyprazdňování stolice). Využití stomických pomůcek u pacientů s dlouhodobou drenáží. Test z témat 6. a 7.

9.týden Intenzivní péče o pacienta s postižením močového systému. Péče o inkontinentního pacienta. Péče o pacienta s permanentním močovým katétrem. Perkutánní epicystotomie. Eliminační metody.

10.týden Léčba bolesti v intenzivní péči. Specifika intenzivní péče o dětského pacienta. Procvičování probírané semestrální látky. Test - opakování

Cíle studia:

Cílem předmětu je vysvětlit a demonstrovat studentům ošetřovatelské postupy specifické pro práci zdravotnického záchranáře.

Výuka navazuje na znalosti základů ošetřovatelských postupů. Předmět se dále zabývá materiálním a technickým vybavením v neodkladné péči, dokumentací, organizačním zajištěním součinnosti s ostatními tísňovými složkami. Významnou součástí je výcvik na výukových modelech, umožňující vytváření nezbytných dovedností a návyků.

Studijní materiály:

[1] ADAMS, B., HEROLD. C. E.: Sestra a akutní stavy od A do Z. Grada Publising, 1999.

[2] HANDL. Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii. resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Brno: IDVPZ. 1999

[3] BYDŽOVSKÝ. J.: Akutní stavy v kontextu. Praha: Triton, 2008.

[4] Intenzivní péče: Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči. Praha: Medea - Fresenius, 1996.

[6] KAPOUNOVÁ,G.: Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha:Grada Publishing 2007.

[7] POKORNÝ, J.et al.: Urgentní medicína. Praha: Galén, 2004.

Doporučená literatura:

[8] DRÁBKOVÁ, J.: Polytrauma v intenzivní medicíně. Praha: Grada, 2003.

[9] POČTA, J. a kol.: Kompendium neodkladné péče. Praha: Grada Publishing, 1996.

[10] ŠEVČÍK, P.: Intenzivní medicína. 2.rozšířené vydání. Praha: Galen,2003.

[11] TUČKOVÁ, J. a kol.: Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné dítě. Brno: IDVPZ, 1997.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram cvičení LS 2018/2019320.19 KB