Jste zde

17PBZMAZ - Management a administrativa ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZMAZ KZ 1 1P česky
Garant předmětu:
Jiří Černý
Přednášející:
Jiří Černý
Cvičící:
Jiří Černý
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy teorie managementu, řízení a kontrolu zdravotnických institucí, řízení lidských zdrojů a na problematiku managementu kvality poskytování zdravotních služeb. Pozornost je věnována také pracovně právním vztahům, právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků a ochraně citlivých informací. Součástí výuky je srovnání systémů zdravotnictví v České republice a v zahraničí a principů. Ekonomické činnosti zdravotnických organizací. Studenti jsou seznámeni se základními legislativními normami pro zdravotnictví.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

Tematické okruhy klasifikovaného zápočtu odpovídají tématům jednotlivých přednášek. Minimální počet bodů pro splnění testu je 16 bodů z 30 možných. Test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí jedna až tři).

Klasifikace testu

A - 29 - 30 bodů

B - 26 - 28 bodů

C - 23 - 25 bodů

D - 20 - 22 bodů

E - 16 - 19 bodů

F - méně než 16 bodů

V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně

Osnova přednášek:

Výuka probíhá v přednáškové místnosti KL: C-1, nám. Sítná, Kladno

1.Pracovně právní vztahy, Pracovní poměr, Pracovní smlouva

2.Zákoník práce

3.Ochrana osobních údajů a sdělování informací, GDPR

4.Právní spory ve zdravotnictví - nejčastější příčiny, druhy sporů, možnost obrany

5.Pracovně právní odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví

6.Teorie managementu

7.Manažerské role a funkce, dovednosti, vlastnosti, předpoklady pro výkon funkce, odpovědnost

8.Rozhodování v činnosti manažera

9.Řízení změn

10.Plánování

11.Specifika managementu ve zdravotnictví

12.Ekonomika zdravotnického zařízení

13.Zdravotnické systémy ve světě a v ČR. Zdravotní pojištění. Financování zdravotnictví, ekonomické aspekty zdravotních služeb

14.Úhrada za zdravotní služby

15.Zdravotní politika, zdravotnické instituce v ČR

16.Zdravotnická legislativa

17.Systémy kvality. Kvalita zdravotní péče, Akreditace zdravotnických zařízení a její význam. Standardizace

18.Management kvality zdravotní péče

19.Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti. Lege artis a dopad do zdravotnické praxe

20.Zdravotnická dokumentace

21.Kodex pracovníků nelékařských oborů, lidská práva a práva pacientů

22.Mobbing

23.Time managenement

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání ve studovaném oboru. Seznámit se s problematikou pracovně právních vztahů s využitím v praxi.

Studijní materiály:

GLADKIJ, J. a kol.: Management ve zdravotnictví. Computer Press Brno, 2003. 392 s. ISBN : 9788072269969

PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P.: Etické řízení ve firmě. Grada, 2011. 166 s. ISBN: 978-80-247-1621-3

KARLOF, B., LOVINGSON F. H: Management od A do Z. Computer Press Brno, 2006. 309 s. ISBN : 80-251-1000-X

Zákoník práce 2020. Praha, Grada 2020. ISBN: 978-80-247-5508-3

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: