Jste zde

17PBZKZ - Komunikace ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZKZ KZ 1 1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje studenta s efektivními komunikačními strategiemi vhodnými pro budoucí profesi zdravotnického záchranáře. Je orientován jednak na základní terminologii, jednak na zvládání komunikačních technik pro široké spektrum pacientů. Důraz je kladen i na zvládání komunikace ve zdravotnickém týmu.

Požadavky:

Požadavky a podmínky k udělení klasifikovaného zápočtu

1. Aktivní účast na seminářích

Povolená je pouze jedna absence. Při vyšší absenci ze závažných důvodů (nutno doložit omluvenkou od lékaře) je možné náhradní řešení, které určí vyučující. (náhrada, seminární práce)

2. Prezentace na předem určené téma (10-15 min) Časový harmonogram a témata budou kopírovat klíčové osnovy cvičení, seznam témat předloží vyučující první vyučovací hodinu.

3. Realizace dvou zadaných praktických písemných úloh během výuky.

4. Úspěšné absolvování zápočtového testu

Test bude obsahovat otázky (znalost odborné terminologie, volné odpovědi, otázky s volitelnou odpovědí) v rozsahu povinné literatury a dodaných studijních materiálů od vyučujícího.Hodnocení testu dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

není určena

Osnova cvičení:

1.týden: Verbální komunikace: definice, základní principy, prvky, typy a funkce komunikace. Efektivní komunikace, determinanty. Specifika komunikace ve zdravotnictví.

2. týden: Neverbální komunikace: definice, proxemika, mimika, pohledy, gestika, haptika, posturika, kinetika, vzhled a úprava zevnějšku. Význam neverbální komunikace ve zdravotnictví.

3.týden: Konflikty a jejich řešení.

4. týden: Komunikace v PNP, pacient v PNP, osobnost záchranáře, situační aspekty v PNP

5. týden: Komunikace s pacienty různého věku

Komunikace s dítětem, s dospělým pacientem, se seniorem. Komunikace s pacientem s infaustním onemocněním.

6. týden: Komunikace s pacienty s psychickými obtížemi. Komunikace s agresivním pacientem, s depresivním pacientem, s úzkostným pacientem, s neurotickým pacientem, s vážně psychiatricky nemocným. Sociálně problematický pacient: Komunikace s pacientem se změnami intelektu. Komunikace s pacientem s projevy demence. Pacient se sociálními problémy. Člověk pod vlivem alkoholu, drog a abúzu léků.

7. týden Komunikace s pacienty s handicapem

Komunikace s pacientem s narušenou komunikační schopností (poruchy řeči). Komunikace s pacientem s poruchou zraku a sluchu. Komunikace s pacientem s postižením pohybového aparátu.

Cíle studia:

Absolvent by měl ovládat složitou problematiku jednání s lidmi ve vypjatých a konfliktních situacích a zároveň by měl být schopen efektivně komunikovat se specifickými skupinami pacientů. Student by též měl zvládat komunikaci ve zdravotnickém týmu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ANDRŠOVÁ, A. Psychologie a komunikace pro záchranáře v praxi. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978- 80-247-4119

[2] KNEZOVIC, R., RALBOVSKÁ, R.: Komunikace pro pomáhající profese 1. Praha: Evropské vzdělávací centrum s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87386-03-3.

[3] KNEZOVIC, R.: RALBOVSKÁ, R.: Komunikace pro pomáhající profese 2. Praha: Evropské vzdělávací centrum s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87386-05-7.

5. PTÁČEK, R., BARTŮNĚK,P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN: 978-80-247-3976-2

[4] SLOWÍK, J.: Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-691-9.

[6] VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80- 247-1262-8.

Doporučená literatura:

[1] BAŠTECKÁ, B. A kol. : Terénní krizová práce. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0708-X.

[2] KRISTOVÁ, J. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 3. vyd., 2009. ISBN 80-8063-160-3.

[3] JANÁČKOVÁ, L., WEISS, P.: Komunikace ve zdravotnické péči. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-477-9

[4.] MEDZIHORSKÝ, Š. : Asertivita. Praha: Elfa, 1991, ISBN 80-900197-1-4.

[5 ] PLEVOVÁ, I., Slowik, R.: Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2968-8.

[6] POKORNÁ, A.: Komunikace se seniory. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8.

[7] VIZINOVÁ, D., PREISS, M.: Psychické trauma a jeho terapie. Portál, Praha, 1999. ISBN 80-7178-284-X

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: